Журнали

Професійний бухгалтер 20 листопада, 2023
43
Щ

Щорічна інвентаризація: стисло про головні аспекти проведення та оформлення результатів

Попри воєнний стан, що триває, проведення щорічної інвентаризації активів та зобов’язань напередодні складання річної фінзвітності не уникнути, адже усі активи мають бути перевірені, підраховані, звірені та підтверджені первинними документами, що, своєю чергою, надасть впевненості у достовірності даних бухобліку.
Традиційно стисло нагадаємо ази захоплюючого процесу інвентаризації та його документування, а також у форматі експрес-відповідей розглянемо деякі «воєнні» нюанси цього процесу.

-A
A+

Використані нормативні акти

1. Вимоги щодо обов’язкового проведення інвентаризації активів та зобов’язань

Рис. 1. 	 Вимоги щодо обов’язкового проведення інвентаризації активів та зобов’язань Проведення інвентаризації є обов’язковим (п. 12 Порядку № 419, п. 7 Положення № 879): перед складанням річної фінансової звітності в разі передання / повернення майна державного підприємства в оренду / з оренди, приватизації майна державного підприємства, перетворення державного підприємства в акціонерне товариство в разі відчуження майна, що передано казенним підприємствам, державним комерційним підприємствам (їх об’єднанням), установам та організаціям, майна, переданого Національній академії наук та галузевим академіям наук у безстрокове безоплатне користування в разі зміни матеріально відповідальних осіб (на день приймання-передання справ) в разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, зіпсуття цінностей, а також за приписом судово-слідчих органів в разі пожежі, стихійного лиха або техногенної аварії в разі переходу на складання фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності (на дату такого переходу) в разі ліквідації підприємства, а також в інших випадках, передбачених законодавством

2. Строки проведення інвентаризації активів та зобов’язань

І. Загальні строки Види активів / зобов’язань 	 	 Період проведення інвентаризації   Необоротні активи (крім незавершених капітальних інвестицій, об’єктів ОЗ, які на момент інвентаризації будуть знаходитися поза підприємством, зокрема автомобілів, морських і річкових суден, які відбудуть у тривалі рейси, тощо);   запаси (крім незавершеного виробництва та напівфабрикатів, інших матеріальних цінностей, які на момент інвентаризації будуть знаходитися поза підприємством);   поточні біологічні активи;   дебіторська та кредиторська заборгованість;   витрати і доходи майбутніх періодів;   зобов’язання (крім невикористаних забезпечень, розрахунків з бюджетом та з відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) 	 	 3 місяці до дати балансу (щорічно)   Незавершені капітальні інвестиції;   незавершене виробництво;   напівфабрикати;   фінансові інвестиції;   грошові кошти;   кошти цільового фінансування;   зобов’язання у частині невикористаних забезпечень, розрахунків з бюджетом та з відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 	 	 2 місяці до дати балансу (щорічно)   Об’єкти ОЗ, зокрема автомобілі, морські й річні судна, які відбудуть у тривалі рейси;   інші матеріальні цінності, які на дату інвентаризації перебувають за межами підприємства 	 	 До тимчасового вибуття з підприємства ІІ. Спеціальні строки Види активів / зобов’язань 	 	 Період проведення інвентаризації   Активи, первинні документи та регістри бухгалтерського обліку підприємств, які: 1) мали (мають) місцезнаходження та/або структурні підрозділи (відокремлене майно) в районах проведення воєнних (бойових) дій у період дії воєнного стану; 2) знаходяться та/або мають структурні підрозділи (відокремлене майно) на тимчасово окупованій території 	 	 За наявністю можливості безпечного та безперешкодного доступу уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухобліку, в яких відображені зобов’язання та власний капітал підприємств (станом на 01 число місяця, що настає за місяцем, у якому зникли перешкоди доступу до активів та первинних документів або на день становлення фактів викрадення (розкрадання), нестачі, знищення (псування) майна)   Земельні ділянки;   будівлі;   споруди;   інші нерухомі об’єкти (крім нерухомого майна державних підприємств, їх об’єднань, установ та організацій, у тому числі того, що передано в оренду, концесію, та державного майна, яке не увійшло до статутного капіталу господарських організацій, утворених у процесі приватизації та корпоратизації, інвентаризація яких проводиться відповідно до вимог законодавства щодо інвентаризації об’єктів державної власності) 	 	 Один раз на три роки   Інструменти;   прилади;   інвентар (меблі) 	 	 Щороку — в обсязі, не меншому від 30 % усіх зазначених об’єктів; протягом трьох років — з обов’язковим охопленням усіх об’єктів   Музейні цінності 	 	 Відповідно до строків, визначених Мінкультури   Бібліотечні фонди 	 	   За встановленим графіком протягом року;   протягом 5 років з охопленням щорічно в обсязі 20 % одиниць (у разі наявності від 100 до 500 одиниць);   протягом 10 років з охопленням щорічно в обсязі 10 % одиниць (у разі наявності понад 500 одиниць) Рис. 2. 	 Загальні та спеціальні строки проведення інвентаризації

3. Цілі та завдання річної інвентаризації

Рис. 3. 	 Цілі та завдання річної інвентаризації Річна інвентаризація Забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства Перевірка і документальне підтвердження наявності, стану, відповідності критеріям активів та оцінка активів та зобов’язань Виявлення фактичної наявності активів та перевірка повноти відображення зобов’язань, коштів цільового фінансування, витрат майбутніх періодів Установлення лишку або нестачі активів шляхом зіставлення фактичної їх наявності з даними бухобліку Виявлення активів, які частково втратили свою первісну якість та споживчу властивість, застарілих, а також матеріальних та нематеріальних активів, що не використовуються, невикористаних сум забезпечення Виявлення активів і зобов’язань, які не відповідають критеріям визнання Ухвалення рішення щодо ліквідації чи продовження строку корисного використання ОЗ, вартість яких наближається до нульової; списання дебіторської та кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув або щодо якої існує впевненість щодо її непогашення; продажу активів, які не використовуються; виявлення причин нестач, втрат, лишків та рішення щодо їх врегулювання (зокрема, заліку внаслідок пересортиці, списання зіпсованих запасів, оприбуткування лишків тощо)

4. Етапи інвентаризаційного процесу та їх документування

Рис. 4. 	 Інвентаризаційний процес та його документування Етап 1: створення інвентаризаційної комісії Дії 	 	 Документи Керівник підприємства визначає:  об’єкти та строки проведення інвентаризації (але не довші за строки проведення, визначені п. 10 розд. І Положення № 879);  склад інвентаризаційної комісії;  склад робочих інвентаризаційних комісій за місцями зберігання (за наявності великого обсягу робіт проведення інвентаризації) 	 	  Наказ про призначення інвентаризаційної комісії.  Наказ про проведення щорічної інвентаризації.  Наказ про призначення робочих інвентаризаційних комісій (за потреби) Етап 2: підготовчий до проведення інвентаризації Дії 	 	 Документи До початку інвентаризації перевіряють:  справність усіх ваговимірювальних приладів;  наявність і стан техпаспортів та іншої техдокументації, документів на ОЗ, що здані / прийняті в оренду, на зберігання, у тимчасове користування. Бухгалтерська служба:  завершує обробку всіх документів щодо руху активів;  вносить відповідні виправлення та уточнення в бухобліку. Після цього активи групують, розсортовують та розкладають за назвами, сортами, розмірами у порядку, зручному для підрахунку 	 	  Голова інвентаризаційної комісії (робочої інвентаризаційної комісії) візує всі прибуткові та видаткові документи (із зазначенням «До інвентаризації на (дата)»).  Бухгалтерська служба визначає актуальні залишки за даними обліку (на підставі завізованих документів).  Матеріально відповідальні особи дають розписки в інвентаризаційному описі, що всі прибуткові/видаткові документи здані в бухгалтерію, всі цінності оприбутковані, а ті що вибули — списані Етап 3: перевірка фактичної наявності активів Дії 	 	 Документи Інвентаризаційна комісія (робоча інвентаризаційна комісія) перевіряє:  наявність активів шляхом обов’язкового підрахунку, зважування, обміру;  заводські номери кузовів, двигунів шасі тощо (під час інвентаризації машин, обладнання, транспортних засобів);  наявність документів на право власності на земельні ділянки, будівлі, споруди, іншу нерухомість, природні ресурси тощо;  технічний стан об’єктів ОЗ, ступінь придатності до використання; складає:  інвентаризаційні описи;  акти інвентаризації; підписує:  інвентаризаційні описи (акти інвентаризації) (усі члени комісії та матеріально відповідальні особи). Матеріально відповідальні особи:  у присутності членів комісії ставлять позначку «після інвентаризації» на прибуткових документах, які надійшли під час інвентаризації, та видаткових документах на активи, відпущені під час інвентаризації (з зазначенням номера, дати інвентаризаційного опису, де вони були враховані);  наприкінці інвентаризаційного опису надають розписку (про проведення інвентаризації за їх присутності, відсутності претензій до членів комісії, прийняття відповідального зберігання перерахованих товарів) 	 	  Інвентаризаційні описи (на кожен вид активів). Окремі інвентаризаційні описи також складаються на:  активи, які перебувають у дорозі;  активи на складах інших підприємств;  основні засоби, що непридатні до використання і не підлягають оновленню;  зіпсовані запаси.  Акти інвентаризації (для готівки, грошових документів, бланків суворої звітності, фінінвестицій, витрат і доходів майбутніх періодів, дебіторської та кредиторської заборгованостей, забезпечень (резервів)) Етап 4: перевірка та оформлення результатів інвентаризації Дії 	 	 Документи Інвентаризаційна комісія (робоча інвентаризаційна комісія) передає в бухгалтерську службу:  підписані інвентаризаційні описи;  підписані акти інвентаризації. Бухгалтерська служба:  перевіряє всі підрахунки;  проставляє в інвентаризаційних описах (актах) відповідні дані бухобліку;  порівнює дані та виявляє розходження;  складає звіряльні відомості (в разі виявлення розбіжностей). Інвентаризаційна комісія:  складає протокол з висновками щодо виявлених розбіжностей між даними обліку та фактичною наявністю активів;  передає протокол на погодження керівнику підприємства. Керівник затверджує протокол інвентаризаційної комісії (протягом 5 р. дн. після завершення інвентаризації). Бухгалтерська служба на підставі затвердженого протоколу відображає результати інвентаризації в обліку 	 	 Бухгалтерська служба:  на останній сторінці інвентаризаційних описів (актів) робить відмітку про перевірку цін, таксування та підрахунок результату за підписами осіб, що проводили перевірку;  складає звіряльні відомості активів та зобов’язань, щодо яких виявлено розбіжності. Протокол інвентаризаційної комісії, в якому наводять:  висновки щодо виявлених розбіжностей;  причини нестач, втрат, лишків;  пропозиції щодо їх врегулювання (зокрема, заліку внаслідок пересортиці, списання зіпсованих запасів, непридатних ОЗ, оприбуткування лишків тощо)

5. Акценти воєнного часу: експрес-відповіді

Чи можна в період воєнного стану не проводити щорічну інвентаризацію?

Ні, не можна. Попри війну перед складанням річної фінзвітності проведення інвентаризації активів та зобов’язань є обов’язком підприємства. Перевірка та документальне підтвердження наявності, стану та оцінки активів та зобов’язань за вимогами ст. 10 Закону про бухоблік має забезпечити достовірність даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства. Жодним нормативно-правовим актом не передбачено можливості ухилення від проведення інвентаризації під час війни.

ВИНЯТОК. Підприємства, які мають місцезнаходження та/або структурні підрозділи (відокремлене майно) на тимчасово окупованій території та/або на території ведення бойових дій, у період дії воєнного стану проводять інвентаризацію за умови відновлення можливості безпечного та безперешкодного доступу уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухобліку, в яких відображені зобов’язання та власний капітал підприємств (п. 8 розд. І Положення № 879).

Чи може директор самостійно провести інвентаризацію в разі, якщо через воєнний стан інші працівники підприємства працюють дистанційно або перебувають у відпустці?

Такий варіант можливий лише в разі, якщо директор є єдиним працівником у штаті підприємства. За таких обставин у розпорядчому документі керівник має ухвалити склад інвентаризаційної комісії з однієї особи (схожу думку висловлював Мінфін у листі від 27.05.2014 № 31-08410-07-29/12918).

У загальних випадках норми п. 1 розд. ІІ Положення № 879 вимагають проведення інвентаризації комісією з представників апарату управління підприємства, бухгалтерської служби (представників аудиторської фірми, централізованої бухгалтерії, суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної особи, яка здійснює ведення бухгалтерського обліку на підприємстві на договірних засадах) та досвідчених працівників підприємства, які знають об’єкт інвентаризації, ціни та первинний облік (інженери, технологи, механіки, виконавці робіт, товарознавці, економісти, бухгалтери). Інвентаризація має проводитися повним складом інвентаризаційної комісії (або робочої інвентаризаційної комісії) та у присутності матеріально відповідальної особи (п. 1 розд. ІІ Положення № 879). Якщо через військовий стан неможливо забезпечити присутність матеріально відповідальних осіб та членів комісії, доведеться відкласти інвентаризацію до того моменту, коли це стане можливим, але в межах встановлених строків її проведення (див. рис. 2 вище).

Як в обліку підприємства слід відображати необоротні активи та запаси, які знаходяться на окупованих територіях або територіях бойових дій і доступу до яких немає? Чи можна їх списати?

Активи та запаси, які відображалися в бухобліку до введення воєнного стану та які на дату складання фінзвітності фактично перебувають на тимчасово окупованій території або в районах проведення воєнних (бойових) дій, мають продовжувати обліковуватись у складі активів підприємства до того моменту, поки не відновиться можливість безпечного доступу до них членів комісії для проведення інвентаризації, адже факт відсутності доступу до активів не є підставою для їх списання в бухобліку. Водночас підприємство має оцінити негативні наслідки та здійснити: щодо необоротних активів — процедуру зменшення корисності активів, спираючись на положення НП(С)БО 28 «Зменшення корисності активів», щодо запасів — процедуру уцінки запасів до чистої вартості реалізації, керуючись положеннями НП(С)БО 9 «Запаси». В річній фінзвітності інформацію про такі активи відображають за даними бухобліку (абз. 11 п. 12 Порядку № 419). Схожу думку висловлював Мінфін у листі від 10.10.2022 № 41010-06-62/23254.

Чи слід відображати у складі активів підприємства транспортні засоби, передані ЗСУ на виконання військово-транспортного обов’язку під час мобілізації?

Транспортні засоби (далі — ТЗ), передані за актами приймання-передання на виконання військово-транспортного обов’язку під час мобілізації, відповідно ст. 6 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-ХІІ на підставі рішень місцевих держадміністрацій продовжують обліковувати у складі ОЗ підприємства. Відповідно до законодавства «мобілізовані» ТЗ залучаються військовими у тимчасове користування на умовах їх повернення та компенсації власнику вартості нанесеної їм шкоди. Причому нарахування амортизації на такі активи не припиняється. Інвентаризацію таких активів проводять згідно з вимогами, передбаченими для проведення інвентаризації майна, переданого на відповідальне зберігання (див. лист МФУ від 11.06.2015 № 31-11420-07-10/19544).

ВАЖЛИВО! Інша річ — випадки примусового відчуження майна на підставі Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» від 12.05.2012 № 4765-VI або добровільна передача майна військовим. В цих ситуаціях підприємство втрачає право власності на таке майно, а отже, на підставі первинних документів (актів), які підтверджують факт передання майна, має списати його з балансу.

Які критерії визнання під час воєнного стану дебіторської заборгованості сумнівною?

Чітких критеріїв визначення заборгованості сумнівною нацстандарти не містять ані для мирних часів, ані для воєнного часу. Підприємство має визначити власні правила щодо визначення критеріїв сумнівності заборгованості. Нагадаємо, що сумнівний борг — це поточна дебіторська заборгованість щодо якої існує невпевненість щодо її погашення боржником (п. 4 НП(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»). В умовах війни такими критеріями можуть бути, зокрема, перебування контрагента на територіях, де ведуться (велися) бойові дії та/або на тимчасово окупованих територіях, відсутність будь-якого зворотного зв’язку з контрагентом тощо. Зауважимо, що під сумнівну заборгованість підприємство має створити резерв сумнівних боргів. Величина резерву сумнівних боргів визначається одним із методів, наведених у п. 8 НП(С)БО 10. Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (окрім придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю, якою є сума поточної дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Право не створювати резерв сумнівних боргів, тобто включати до підсумку балансу дебіторську заборгованість за її фактичною сумою, мають лише мікропідприємства та непідприємницькі товариства (п.п. 2 п. 2 розд. І і п. 7 розд. І НП(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»).

Чи можна під час воєнного стану списати дебіторську заборгованість, строк виникнення якої на дату балансу більший ніж 1095 днів?

Під час воєнного стану визнати безнадійною через сплив строку позовної давності можна лише ту дебіторську заборгованість, з дати виникнення якої минуло 1095 днів (або більше) до 02.04.2020, адже перебіг загального строку позовної давності, визначеного ст. 257 ЦКУ, було продовжено:

 • на період COVID-карантину — з 02.04.2020 до 30.06.2023 (п. 12 «Прикінцевих та перехідних положень» ЦКУ);
 • на період дії воєнного стану — з 17.03.2022 до припинення воєнного стану (п. 19 «Прикінцевих та перехідних положеннь» ЦКУ).

Водночас у бухобліку заборгованість може бути визнана безнадійною та списана на витрати в тому періоді, коли вона перестала відповідати критеріям активу, зокрема, в разі якщо існує впевненість щодо її неповернення.

Водночас платники податку на прибуток, які здійснюють коригування фінрезультату на податкові різниці, мають керуватись вимогами п.п. 14.1.11 ПКУ. Таким підприємствам варто розглянути інші ознаки, окрім терміну позовної давності, для визнання дебіторської заборгованості безнадійною (див. матеріал «Дебіторська заборгованість, з дати виникнення якої минуло 1095 днів: чи можна списати під час воєнного стану?» // «ПБ», № 41/2023, с. 5). Зокрема, в ІПК ДПС України від 16.06.2023 № 1410/ІПК/99-00-21-02-02-06 податківці зазначали, що для цілей оподаткування заборгованість підпадає під визначення безнадійної в разі, якщо стягнення її стало неможливим у зв’язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), за умови отримання сертифіката Торгово-промислової палати України про настання обставин непереборної сили.

 Євгенія Поставна, консультантка

№ 43, 2023  (с. 9)

Архiв номерiв

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку