Журнали

Бухгалтерія: бюджет 12 січня, 2015
1-2
Т

Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ

-A
A+

Додаток 2
до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ
(з урахуванням змін, внесених наказом Міністерства фінансів України від 25 листопада 2014 року № 1163)

№ з/п 

Зміст операції 

Кореспонденція субрахунків

за дебетом 

за кредитом 

1. Облік необоротних активів1

Тут і далі напівжирним курсивом виділено зміни, що внесені наказом МФУ від 25.11.2014 р. № 1163 — Прим. ред.

1.1

Відображення сум придбання, створення (виготовлення) власними силами, поліпшення, капітального будівництва, розробки об'єктів необоротних активів

141–143

364, 675

Водночас відображаються фактичні видатки

801, 802, 811–813

402

1.2

Відображення сум витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження, доведення до стану, придатного для використання за призначенням, основних засобів та нематеріальних активів, що включаються до вартості необоротних активів відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», 122 «Нематеріальні активи»

141–143

364, 675

Водночас відображаються фактичні видатки

801, 802, 811–813

402

1.3

Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість не включено до податкового кредиту

141–143

364, 675

Водночас відображаються фактичні видатки

801, 802, 811–813

402

1.4

Відображення суми податку на додану вартість, якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

641

364, 675

1.5

Зарахування об'єктів капітальних інвестицій після введення їх в експлуатацію до складу основних засобів та нематеріальних активів (без сум копійок)

101–122

141–143

Водночас: відображаються зміни в капіталі

402

401

списання сум копійок з придбаних, створених, побудованих, поліпшених 
необоротних активів

402

141–143

1.6

Безоплатне отримання необоротних активів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності)

101–122

364

Водночас проводиться другий запис

812

401, 131–133

1.7

Безоплатне отримання необоротних активів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

101–122

401, 131–133

1.8

Безоплатна передача необоротних активів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

401, 131–133

101–122

1.9

Відчуження будинків і споруд, що є об’єктами державної (комунальної) власності шляхом реалізації

131, 401

103

1.10

Реалізація необоротних активів (крім нерухомого майна)

364, 675, 131–133, 401, 402

711, 104–122, 
141–143

1.11

Відображення результатів дооцінки необоротних активів на суму:

 

 

дооцінки первісної вартості

101–122

441

коригування суми зносу

441

131–133

1.12

Відображення результатів уцінки необоротних активів, які раніше не дооцінювались, на суму:

 

 

коригування суми зносу

131–133

101–122

різниці залишкової вартості

831

101–122

1.13

Відображення результатів уцінки необоротних активів, раніше дооцінених, на суму:

 

 

коригування суми зносу

131–133

101–122

уцінки залишкової вартості в межах суми попередніх дооцінок

441

101–122

перевищення уцінки залишкової вартості об’єкта над попередніми дооцінками цього об’єкта

831

101–122

1.14

Відображення результатів дооцінки необоротних активів, раніше уцінених:

 

 

коригування суми зносу

101–122

131–133

1.14

на суму дооцінки залишкової вартості в межах попередніх уцінок, що були включені до складу витрат

101–122

741

на суму перевищення дооцінки залишкової вартості над сумою попередніх уцінок, що були включені до складу витрат

101–122

441

1.15

Відображення сум втрат від зменшення корисності необоротних активів

831

131–133

1.16

Відображення сум вигід від відновлення корисності необоротних активів

131–133

741

1.17

Вибуття необоротних активів у випадках, передбачених законодавством

401, 131–133

103–122

1.18

Списання необоротних активів унаслідок нестачі, установленої при інвентаризації

401, 131–133

104–122

Якщо встановлено винних осіб, водночас проводяться записи на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб у частині:

 

 

витрат на відновлення (придбання)

363

711

перевищення, що підлягає перерахуванню до відповідного бюджету

363

642

Якщо винні особи не встановлені, на позабалансовому рахунку 07 здійснюється запис про відображення сум нестач необоротних активів

 

 

1.19

Оприбуткування лишків необоротних активів, виявлених під час інвентаризації

103–122, 811

711, 401

1.20

Нарахування суми зносу (накопиченої амортизації) на необоротні активи

841

131–133

Водночас проводиться другий запис

401

841

1.21

Оприбуткування фінансових інвестицій у капітал підприємств при їх першому визнанні відповідно до законодавства

151–152

421–422

1.22

Придбання довгострокових фінансових інвестицій шляхом внесення до статутного капіталу підприємств:

 

 

а) грошових коштів

151, 152

321, 326

Водночас відображається фонд у фінансових інвестиціях

801, 813

421, 422

б) необоротних активів за балансовою (залишковою) вартістю

151, 152

103–122, 141–143

списується сума нарахованого зносу

131–133

103–122

Водночас відображаються зміни у капіталі

401, 402

421, 422

1.23

Відображення втрат від зменшення корисності фінансових інвестицій

831

151, 152

1.24

Відображення суми вигід від відновлення корисності фінансових інвестицій

151, 152

741

1.25

Відображення вибуття фінансових інвестицій підприємств, вилучених зі сфери управління у частині:

 

 

капіталу в підприємства

421, 422

151, 152

суми різниць

431, 432

151, 152

1.26

Передача активів як вкладів у спільну діяльність без створення юридичної особи (учасником)

366, 401, 131–133

101–122, 311–326

1.27

Оприбуткування активів, отриманих як вклади, оператором спільної діяльності без створення юридичної особи

101–122, 311–326

676, 401, 131–133

2. Облік запасів

2.1

Оприбуткування придбаних виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування, тварин для відгодівлі тощо (вартість без податку на додану вартість):

 

 

у разі попередньої оплати

201–218, 231–239

362, 364

у разі сплати після їх отримання

201–218, 231–239

675

Сума податку на додану вартість з виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування:

 

 

придбаних за рахунок коштів загального фонду

201–218, 231–239

362, 364, 675

придбаних за рахунок коштів спеціального фонду:

 

 

якщо податок на додану вартість не включено до податкового кредиту

201–218, 231–239

362, 364, 675

якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

641

362, 364, 675

2.2

Зарахування до складу первісної вартості запасів фактичних витрат з їх придбання за плату, передбачених Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси»

201–218, 231–239

362, 364, 675

2.3

Безоплатне отримання виробничих запасів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

261, 201–218,
231–239

683, 684

2.4

Вибуття виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування у випадках, передбачених законодавством, крім отриманих за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

801, 802, 811–813

261, 201–218,
231–236, 238, 239

Списання за розрахунком розподіленої величини транспортно–заготівельних витрат (у разі їх узагальнення на окремому субрахунку обліку запасів) згідно з вимогами Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси»

801, 802, 811–813

201–218, 231–239

2.5

За операціями з внутрівідомчої передачі запасів відображено суми безоплатно переданих виробничих запасів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів (установою, що передала) та списання використаних запасів (установою, що отримала)

683, 684

261, 201–218,
231–239

2.6

За операціями з внутрівідомчої передачі запасів відображено суми використаних виробничих запасів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів (установою, що передала)

801, 802, 813

683, 684

2.7

Отримання матеріалів і продуктів харчування як гуманітарної допомоги

231–236, 238, 239

364

2.8

Оприбуткування лишків матеріалів і продуктів харчування, виявлених при інвентаризації

231–236, 238, 239

711

2.9

Списано суму, на яку первісна вартість запасів перевищує чисту вартість їх реалізації

831

201–218, 231–239

2.10

Списання виробничих запасів, матеріалів та продуктів харчування внаслідок нестачі, у тому числі в межах установлених норм, а також нестач і втрат від псування матеріальних цінностей, віднесених на рахунок установи, придбаних у поточному році, у минулих роках за розрахунками з внутрівідомчої передачі запасів

801, 802, 811–813, 431, 432, 683, 684

261, 201, 204, 205, 231–236, 238, 239

Якщо встановлено винних осіб, водночас проводяться записи на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб у частині

 

 

витрат на відновлення (придбання)

363

711

перевищення, що підлягає перерахуванню до відповідного бюджету

363

642

Якщо винні особи не встановлені, на позабалансовому рахунку 07 здійснюється запис про відображення сум нестач матеріальних цінностей

 

 

2.11

Оприбуткування придбаних малоцінних та швидкозношуваних предметів (вартість без податку на додану вартість):

 

 

у разі попередньої оплати

221–222

362, 364

у разі оплати після їх отримання

221–222

675

Водночас проводиться другий запис (сума без податку на додану вартість)

801, 802, 811–813

411

Сума податку на додану вартість з малоцінних та швидкозношуваних предметів:

 

 

придбаних за рахунок коштів загального фонду

221–222

362, 364, 675

придбаних за рахунок коштів спеціального фонду:

 

 

якщо податок на додану вартість не включено до податкового кредиту

221–222

362, 364, 675

якщо податок на додану вартість включено до податкового кредиту

641

362, 364, 675

2.12

Безоплатне отримання малоцінних та швидкозношуваних предметів за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

221–222

411

2.13

Оприбуткування малоцінних і швидкозношуваних предметів, отриманих як гуманітарна допомога

221–222

364

Водночас проводиться другий запис

812

411

2.14

Видача зі складу в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів

411

221

2.15

Оприбуткування лишків малоцінних та швидкозношуваних предметів, виявлених при інвентаризації

221–222, 811

711, 411

2.16

Реалізація лишків малоцінних та швидкозношуваних предметів, що не передані в експлуатацію та не використовуються установою

411

221, 222

На суму коштів від реалізації проводиться запис

364, 675

711

2.17

Списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, не введених в експлуатацію, які стали непридатними

411

221, 222

2.18

Списання запасів, придбаних у попередні звітні роки, які відчужуються шляхом реалізації згідно із законодавством

431, 432

201–205, 211–218, 231, 234, 235,
238, 239

2.19

Оприбуткування сум вартості матеріалів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, які залишені для ремонту та інших потреб установи

231, 234, 235,
238, 239

711

2.20

Списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, установлених при інвентаризації нестач і втрат

411

221

Якщо встановлено винних осіб, водночас проводяться записи на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб у частині:

 

 

витрат на відновлення (придбання)

363

711

перевищення, що підлягає перерахуванню до відповідного бюджету

363

642

Якщо винні особи не встановлені, на позабалансовому рахунку 07 здійснюється запис про відображення сум нестач матеріальних цінностей

 

 

2.21

Оприбуткування приросту і приплоду молодняку за плановою собівартістю

211

822

2.22

Списання за рахунок установи загиблого молодняку і тварин на відгодівлі

822

211, 212

2.23

Оприбуткування м’ясних продуктів при забої тварин за плановими цінами

251

211–218

3. Облік операцій з грошовими коштами

3.1 

Отримання асигнувань із загального фонду

311, 321 

701–702 

3.2 

Отримання асигнувань із спеціального фонду (крім власних надходжень) 

316, 326 

713 

3.3 

Переведення коштів розпорядникам нижчого рівня 

701, 702, 713 

311, 312, 316,
321, 322, 326 

3.4 

Списання з рахунків залишків коштів, виділених асигнувань, не витрачених у звітному році 

701, 702, 713 

311, 312, 316,
321, 322, 326 

3.5 

Надходження на поточні, спеціальні реєстраційні рахунки установи сум, що відносяться до плати за надані послуги, оренду та реалізацію майна відповідно до законодавства

313, 323 

364, 674, 633 

3.6 

Отримання спонсорських, благодійних внесків та іншої гуманітарної допомоги
(у т. ч. надходження у натуральній формі) 

301, 302, 314,
318, 324 

712 

3.7 

Витрачання спонсорських та благодійних внесків 

364, 675 

314, 318, 324 

3.8 

Перерахування частини отриманих доходів відповідно до законодавства установі нижчого рівня 

711, 712 

313, 314, 318, 323, 324 

3.9

Перерахування сум постачальникам згідно з пред’явленими рахунками за матеріальні цінності та отримані послуги, за електричну енергію та комунальні послуги, за замовлення транспорту на доставку матеріалів і продуктів харчування тощо: 

 

 

шляхом попередньої оплати у випадках, передбачених законодавством

364 

311, 313, 314, 316, 318, 319, 321, 323, 324, 326 

після надходження матеріальних цінностей, отримання послуг 

675 

311, 313, 314, 316, 318, 319, 321, 323, 324, 326 

3.10 

Перерахування до Державного бюджету України податків і зборів відповідно до законодавства 

641, 642 

311, 313, 321, 323 

3.11

Послуги із замовлення транспорту на доставку матеріалів і продуктів харчування, списані на фактичні видатки

801, 802, 811–813

364, 675

3.12

Видача в підзвіт бланків суворої звітності 

362

331

3.13

Списання витрачених бланків суворої звітності на підставі акта 

801, 802, 811

331, 362

Водночас проводиться списання з позабалансового рахунку 08

 

 

3.14

Отримання в касу готівки з поточних, реєстраційних, спеціальних реєстраційних та інших рахунків за прибутковими касовими ордерами 

301, 302

311, 313–316,
318, 319, 321,
323–326, 328

3.15

Видача готівки з каси за видатковими касовими ордерами або іншими документами, що їх замінюють 

362, 652, 661, 662, 671, 672 

301 

3.16

Прийняття авансового звіту про витрачені підзвітні суми 

221, 231–236, 238, 239, 331, 801, 802, 811–813, 823 

362 

3.17

Повернення підзвітною особою залишку авансу в касу установи 

301, 302 

362 

3.18

Віднесення на рахунок винних осіб виявлених нестач грошових коштів у касі установи 

363 

301, 302 

3.19

Надходження сум у касу, на поточні, реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки установи на погашення нестач, завданих збитків тощо 

301, 302, 311, 313, 321, 323 

363 

3.20

Надходження коштів за харчування працівників за місцем роботи, утримання дітей в дитячих дошкільних закладах 

301, 313, 323 

364, 674 

3.21

Надходження в касу плати за телефонні переговори та інших коштів, які відповідно до законодавства відносяться на відшкодування касових видатків 

301 

364, 801, 802, 811–813 

3.22

Зарахування сум на поточні, реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки та інші рахунки коштів, які надійшли в касу установи 

313–316, 318, 319, 321, 323–326, 328

301, 302 

3.23

Зарахування плати за телефонні переговори та інших коштів, які відповідно до законодавства відносяться на відшкодування касових видатків 

311, 321, 313, 323 

301, 364 

3.24

Зарахування коштів на депозитний рахунок 

315, 325 

672 

3.25

Повернення коштів з депозитного рахунку 

672 

315, 325 

3.26

Надходження на поточний, спеціальний реєстраційний рахунки установи коштів, отриманих від реалізації необоротних активів (крім споруд нерухомого майна) та інших матеріальних цінностей (у т. ч. списаних), за здані у вигляді брухту і відходів чорні, кольорові метали, макулатуру, дорогоцінні метали (у т. ч. відходи від використання фотоматеріалів і кіноплівки), дорогоцінне каміння, у розмірах, що згідно із законодавством залишаються у розпорядженні установи 

313, 323 

364, 675 

3.27

Перерахування коштів установі банку для придбання іноземної валюти 

364 

311, 313, 314, 316, 319, 321, 323,
324, 326 

3.28

Проведення розрахунків з установою банку із придбання іноземної валюти: 

 

 

зарахована іноземна валюта 

318

364 

списана вартість послуги за придбання валюти 

801, 802, 811–813 

364

3.29

Повернуто установою банку невикористаний залишок коштів, перерахований установою для придбання іноземної валюти 

311, 313, 314,
316, 319, 321, 323,
324, 326 

364 

3.30

Отримана в касу готівка в іноземній валюті 

302 

318 

3.31

Видано під звіт іноземну валюту 

362 

302 

3.32

Проведений розрахунок за підзвітну суму: 

 

 

прийняття та затвердження звіту про використаний аванс в іноземній валюті (за курсом на день видачі авансу) 

801, 802, 811–813 

362 

3.32

повернення невикористаної частини авансу в іноземній валюті (за курсом на день видачі авансу) 

302 

362 

відшкодовані перевитрати понад виданий аванс (за курсом на день погашення заборгованості, але не пізніше терміну, визначеного для звітування за відрядження) 

362 

302 

3.33

Нарахована курсова різниця на кошти на валютному рахунку (щомісяця при зміні курсу):

 

 

при збільшенні курсу

318

741

при зменшенні курсу

831

318

3.34

Переоцінка зобов’язань, узятих в іноземній валюті:

 

 

при збільшенні курсу

831

675

при зменшенні курсу

675

741

3.35

Перерахована валюта для надання послуг, виконання робіт тощо 

364 

318 

3.36

Списано на фактичні видатки, отримані послуги, виконані роботи (за курсом перерахування авансу) 

801, 802, 811–813 

364 

3.37

Оприбуткування поточних фінансових інвестицій при їх першому визнанні відповідно до законодавства

371

422

3.38

Придбання поточних фінансових інвестицій

371

311–328

Водночас відображається фонд у фінансових інвестиціях

801–813

422

3.39

Вибуття поточних фінансових інвестицій 

422

371 

3.40

Погашення кредиторської заборгованості загального фонду, яка утворилася в минулих роках за рахунок власних надходжень бюджетних установ:

 

  • коригування результату виконання кошторису за загальним фондом

631, 635, 641, 642, 675

431

  • відображення фактичних видатків спеціального фонду

811

631, 635, 641, 642, 675

  • перерахування коштів

631, 635, 641, 642, 675

323

3.41

Погашення кредиторської заборгованості загального фонду, яка утворилася в минулих роках іншими надходженнями спеціального фонду (фінансові казначейські векселі):

 

  • коригування результату виконання кошторису за загальним фондом

631, 635, 675

431

  • відображення фактичних видатків спеціального фонду, розрахунки за якими будуть здійснені фінансовими казначейськими векселями

813

631, 635, 675

  • індосація фінансових казначейських векселів

631, 635, 675

326

3.42

Зарахування коштів, що надійшли від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

327

673

3.43

Розподіл (перерахування) коштів, що надійшли від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

673

327

4. Власний капітал 

4.1 

Віднесення до результатів виконання кошторису отриманих протягом звітного 
пе­ріоду асигнувань загального фонду бюджету

701, 702 

431 

4.2 

Віднесення до результатів виконання кошторису доходів, отриманих як плата 
за послуги, що згідно з кошторисом відносяться до звітного року

711 

432 

4.3 

Віднесення до результатів виконання кошторису доходів за іншими джерелами власних надходжень

712 

432 

4.4 

Віднесення до результатів виконання кошторису доходів за іншими надходженнями спеціального фонду

713 

432 

4.5 

Віднесення до результатів виконання кошторису доходів, що отримані від батьків за утримання дітей в дошкільних закладах, за навчання у державних школах естетичного виховання тощо

714 

432 

4.6 

Віднесення до результатів виконання кошторису доходів, отриманих як плата за послуги, що отримані в минулому звітному періоді, які були використані в поточному звітному році (плата за навчання, перерахована за весь навчальний рік, тощо), якщо установою застосовувався у минулому році субрахунок 716 «Доходи за витратами майбутніх періодів»

716 

432 

4.7 

Віднесення до результатів виконання кошторису доходів від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт

721, 722, 723

432

4.8 

Віднесення до результатів виконання кошторису видатків звітного періоду, проведених за рахунок коштів загального фонду бюджету

431 

801, 802 

4.9 

Віднесення до результатів виконання кошторису видатків звітного року, проведених за рахунок доходів спеціального фонду бюджету: видатки за коштами, отриманими як плата за послуги, за іншими джерелами власних надходжень, за іншими надходженнями спеціального фонду

432 

811, 812, 813 

4.10 

Віднесення до результатів виконання кошторису витрат (виробничих (навчальних) майстерень, підсобних (навчальних) сільських господарств, на науково-дослідні роботи, на виготовлення експериментальних пристроїв, на заготівлю і переробку матеріалів) за закінченими і зданими роботами. Витрати за незакінченими або закінченими, але не зданими роботами до результатів виконання кошторису звітного періоду не відносяться

432 

821, 822, 823,
824, 825 

4.11

Віднесення до результатів виконання кошторису результатів переоцінки активів при списанні або щорічно пропорційно нарахованій амортизації:

441

431, 432

4.12 

Списання сум дебіторської заборгованості після закінчення терміну позовної давності 

431, 432 

363, 364 

4.13 

Списання сум кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув 

364, 675 

431, 432 

4.14 

Списання сум депонентської заборгованості, строк позовної давності якої минув 

671 

431, 432 

5. Розрахунки із зобов’язань, не пов’язаних безпосередньо з діяльністю установи

5.1 

Отримання довгострокового кредиту в установі банку 

319 

501 

5.2 

Відстрочення терміну погашення довгострокового кредиту в установі банку 

501 

502 

5.3 

Перерахування з поточного рахунку на погашення довгострокових кредитів 

501, 502 

319 

5.4 

Отримання короткострокового кредиту в установі банку 

319 

601 

5.5 

Відстрочення терміну погашення короткострокового кредиту в установі банку 

601 

602 

5.6 

Відображення поточної заборгованості з довгострокового кредиту в установі банку 

611 

501 

6. Розрахунки із заробітної плати

6.1 

Нарахування заробітної плати працівникам

801, 802, 811–813 

661 

6.2 

Нарахування стипендій 

801, 802, 811 

662 

6.3

Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

801, 802, 811–813 

651 

6.4

Нарахування суми допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів установи

801, 802, 811–813 

661

6.5

Нарахування суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, що здійснюється за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

365

661

6.6

Нарахування сум субсидій, допомоги, пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку (у частині абонентної плати за користування квартирним телефоном), компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законодавством мають право відповідні категорії громадян 

801, 802, 813

674, 675

6.7

Надходження на рахунки установи грошових коштів для виплати працівникам допомоги з тимчасової непрацездатності відповідно до законодавства

328

365

6.8

Утримання із заробітної плати та стипендій відповідно до законодавства

661, 662

641, 651, 652, 
663–668

6.9 

Перерахування з поточних, реєстраційних, спеціальних реєстраційних, інших рахунків за дорученням працівників: сум заробітної плати, стипендії, утримань із заробітної плати за товари, продані в кредит; в установи банків на вклади; за доб­ровільним страхуванням; профспілковим організаціям членських профспілкових внесків тощо 

661–668 

311, 313–316,
318, 319, 321,
323–326, 328 

6.10

Повернення на рахунки установи сум неотриманих коштів заробітної плати, стипендії, аліментів тощо

321, 323, 324,
326, 328

661, 662, 668

6.11

Нарахування внесків з інших видів страхування, передбачених законодавством 

801, 802, 811–813 

654

6.12

Перерахування сум внесків за розрахунками із страхування відповідно до законодавства

651, 652, 654

321, 323, 324,
326, 328

6.13 

Нарахування гонорару композиторам, артистам, авторам за виконані ними роботи 

801, 802, 811 

669 

6.14 

Утримання податків з гонорару 

669 

641 

6.15 

Виплата заробітної плати, стипендій і гонорарів з каси установи 

661, 662, 669 

301 

6.16 

Віднесення на рахунок депонентів не отриманих у строк заробітної плати та сти­пендій 

661, 662 

671 

6.17 

Виплата з каси установи сум, що належать депонентам 

671 

301 

6.18 

Надходження на рахунок коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

328 

674 

6.19

Перерахування сум субсидій, допомоги, пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку (в частині абонентної плати за користування квартирним телефоном), компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законодавством мають право відповідні категорії громадян

674, 675

321, 326

6.20 

Нарахування допомоги і компенсацій, виплат, пов’язаних з підвищеною оплатою праці, наданням додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства

674 

661 

6.21 

Отримання в касу установи коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

301 

328 

6.22

Видача працівникам коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, або заробітної плати відповідно до законодавства 

661 

301 

7. Облік операцій з власними надходженнями та інші операції 

7.1 

Нарахування плати за послуги, що надаються установою згідно із законодавством

364, 674, 633 

711, 714

7.2

Нарахування плати за оренду майна бюджетної установи 

364

711

7.3 

Нарахування плати за комунальні послуги зданого в оренду приміщення, які відповідно до законодавства відносяться на відшкодування касових видатків 

364, 675 

801, 802, 811 

7.4 

Нарахування коштів від реалізації майна, відшкодування вартості завданих збитків тощо 

363, 364 

711 

7.5 

Нарахування ПДВ та інших податків, що підлягають перерахуванню до Державного бюджету України відповідно до законодавства 

811 

641, 642 

7.6 

Здійснення видатків за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги (сума без ПДВ) 

811 

364, 675 

Сума ПДВ: 

 

 

якщо ПДВ не включено до податкового кредиту 

811 

364, 675 

якщо ПДВ включено до податкового кредиту 

641 

364, 675 

7.7 

Надходження, відповідно до законодавства, на спеціальний реєстраційний рахунок власних надходжень за виконані роботи або надані послуги, реалізовані готові вироби

323 

633 

7.8 

Повернення плати за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах 

674 

301 

7.9 

Надходження коштів для сплати іменних стипендій 

314, 324 

712 

7.10 

Нарахування стипендій за рахунок отриманих коштів для сплати іменних стипендій 

812 

662 

7.11 

Виплата іменних стипендій 

662 

301, 314, 324 

7.12 

Списання видатків, проведених за кошти, що надійшли як гуманітарна допомога 

812 

364, 675 

7.13 

Проведення видатків за коштами, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду 

813 

316, 326, 364, 675 

8. Облік операцій при виробництві продукції 

8.1 

Оприбуткування готових виробів і продукції, переданих з виробництва на склад 

241, 251 

821, 822 

8.2

Нарахування суми надходжень від реалізації виробів і продукції 

364, 633

721, 722

8.3

Надходження коштів від реалізації виробів і продукції 

313, 323

364, 633

8.4 

Відображення собівартості реалізованих готових виробів і продукції підсобних господарств 

721, 722 

241, 251 

8.5 

Оприбуткування продукції підсобних господарств для потреб установи 

232, 239 

241, 251 

8.6 

Видача зі складу матеріалів тривалого використання науковими підрозділами для виконання науково-дослідних робіт або майстернями для реставрації та ремонту виробів мистецтва, музейних цінностей і пам’ятників архітектури 

118 

231 

Водночас проводиться другий запис 

801, 802, 811–813 

401 

8.7

Оприбуткування спеціального обладнання для виконання науково-дослідних робіт (сума без ПДВ) 

203 

313, 323, 351, 364, 631–635, 675 

Сума ПДВ: 

 

 

8.7

якщо ПДВ не включено до податкового кредиту 

823 

313, 323, 351, 364, 631–635, 675 

якщо ПДВ включено до податкового кредиту 

641 

313, 323, 351, 364, 631–635, 675 

8.8 

Передача спеціального обладнання зі складу до наукового підрозділу для виконання робіт 

823 

203 

Водночас проводиться запис на позабалансовому рахунку 02 

 

 

8.9

Оприбуткування за ціною можливого використання спеціального обладнання, яке не повернуто замовнику після завершення теми і яке використовується як: 

 

 

основні засоби 

104, 106, 811 

711, 131, 401 

малоцінні та швидкозношувані предмети 

221, 811 

711, 411 

матеріали 

231, 234 

711 

Вартість цього обладнання списується з позабалансового рахунку 02 

 

 

8.10 

Передача матеріалів і продуктів харчування в переробку 

825 

231–236, 238, 239 

8.11 

Оприбуткування матеріалів, які надійшли від заготівлі і переробки 

231–236, 238, 239 

825 

8.12 

Оприбуткування малоцінних та швидкозношуваних предметів, які надійшли з переробки 

221 

825 

Водночас проводиться другий запис 

801, 811 

411 

8.13 

Оприбуткування необоротних активів, виготовлених господарським способом 

106, 109, 113, 114 

825 

Водночас проводиться другий запис 

801, 811 

401 

8.14 

Надходження від замовників сум на сплату рахунків за виконані науково-дослідні роботи 

313, 323 

634 

8.15

Надходження авансів від замовників на виконання науково-дослідних робіт 

313, 323 

351 

8.16 

Перерахування з поточного, реєстраційного рахунків організаціям за виконані ними замовлення для науково-дослідних і конструкторських робіт за тематикою загаль­ного фонду бюджету 

632 

311, 321 

8.17 

Прийняття згідно з актом або іншими документами виготовлених приладів і виробів для науково-дослідних і конструкторських робіт 

104, 221 

632 

Водночас проводиться другий запис 

801, 802 

401, 411 

8.18 

Перерахування з поточного, спеціального реєстраційного рахунків для обліку коштів, отриманих як плата за послуги спільним виконавцям, залученим для виконання окремих науково-дослідних і конструкторських робіт

635 

313, 323 

8.19 

Прийняття виконаних робіт від співвиконавців 

823 

635 

8.20 

Залік авансів, одержаних від замовників на науково-дослідні роботи відповідно до законодавства 

351 

634 

8.21 

Здача замовникам виконаних науково-дослідних робіт 

634 

723 

8.22 

Оплата прямих видатків при виробництві продукції і при виконанні науково-дослідних і конструкторських робіт 

821–823 

301, 313, 323,
362, 635 

8.23 

Видача зі складу матеріалів та спеціального обладнання на виробництво продукції і виконання науково-дослідних робіт 

821–823 

201, 203, 231, 234, 235, 238, 239 

8.24 

Повернення на склад матеріалів, що не були використані у виробництві 

201, 203, 231, 234, 235, 238, 239 

821–823 

8.25 

Оплата наданих послуг із заготівлі і переробки матеріалів 

825 

301, 313, 323, 362, 364, 675 

8.26 

Отримання від постачальників для будівництва обладнання і будівельних матеріалів 

202, 204 

631 

якщо ПДВ не включено до податкового кредиту 

801, 811, 813

631

якщо ПДВ включено до податкового кредиту 

641

631

8.27 

Передача підрядним організаціям обладнання і будівельних матеріалів на капітальне будівництво без ПДВ 

631 

202, 204 

8.28 

Оплата зі спеціального рахунку замовника сум підряднику за закінченими етапами будівельно-монтажних робіт з капітального будівництва 

631 

311, 313, 319,
321, 323 

8.29 

Списання на підставі підтвердних документів сум виконаних підрядником будівельно-монтажних робіт, змонтованого обладнання, проектно-вишукувальних робіт та інших витрат на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів

801, 802, 811, 813 

631 

9. Облік операцій з надання адміністративних послуг

9.1

Нарахування замовникам зобов’язань за надання адміністративних послуг (на підставі відповідних первинних документів, розпоряджень та дозволів керівника установи)

911

921

9.2

Погашення замовниками зобов’язань перед бюджетом за отримані адміністративні послуги 

921

911

 

№ 1-2, 2015  (с. 25)

Архив номеров

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку