Журнали

Медична бухгалтерія 24 червня, 2024
12
З

ЗОЗ-КНП отримав електромобіль: оформлення та облік

На сьогодні багато ЗОЗ отримало безоплатно від МОЗ електромобілі. Ця програма діє в межах проєкту «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя». Такий об’єкт обліку для ЗОЗ новий, тому викликає багато запитань щодо оформлення, використання та обліку. Тож у статті пригадаємо, як слід обліковувати транспортний засіб, і звернемо увагу на особливості обліку саме електромобілів.

-A
A+

Сутність

Електромобіль — це автомобіль, що рухається електричним мотором замість двигуна внутрішнього згоряння (бензинового або дизельного). Враховуючи те, що строк корисного використання будь-якого автомобіля становить більш ніж один рік, а також велику вартість автомобіля, розуміємо, що він є складовою основних засобів підприємства.

Облік основних засобів на підприємствах регламентують такі нормативні документи: НП(С)БО 7 «Основні засоби»Методрекомендації № 561План рахунків № 291 та Інструкція № 291.

ЦИТАТА. «Об’єкт основних засобів — це: закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством».

(абз. 9 п. 4 НП(С)БО 7 «Основні засоби»)

Електромобіль, як правило, обліковують загалом як окремий об’єкт обліку. Слід зазначити, що у вартості електромобіля близько 40 % становить вартість акумуляторної батареї, непридатність якої часто є причиною неможливості використовувати електромобіль. Тому може постати питання щодо окремого обліку акумуляторної батареї та електромобіля як окремих об’єктів. НП(С)БО 7 «Основні засоби» не забороняє так чинити. В абз. 10 п. 4 НП(С)БО 7 «Основні засоби» зазначено, що якщо один об’єкт основних засобів складається із частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожну із цих частин можна визнавати в бухгалтерському обліку як окремий об’єкт основних засобів.

Строк корисного використання акумуляторної батареї залежить від моделі, виробника, частоти заряджання і становить від п’яти років. Тому технічні працівники КНП мають ухвалити рішення щодо варіанта обліку електромобіля — як цілий об’єкт або як окремі два об’єкти.

Первісна вартість

Відповідно до п. 6 НП(С)БО 7 «Основні засоби» об’єкт основних засобів визнають активом, якщо є імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та його вартість може бути достовірно визначена.

Основні засоби зараховують на баланс підприємства за первісною вартістю, визначення якої залежить від способу надходження об’єкта на підприємство, про це зазначено в пп. 8–13 НП(С)БО 7 «Основні засоби».

Оскільки у статті йдеться про електромобілі, безоплатно отримані від МОЗ, то зазначимо, що первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їхній справедливій вартості на дату отримання з урахуванням витрат, безпосередньо пов’язаних із доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою (п. 10 НП(С)БО 7 «Основні засоби»). До таких додаткових витрат можуть належати витрати на доставлення електромобіля до ЗОЗ та витрати на реєстрацію електромобіля.

ЦИТАТА. «Справедлива вартість — сума, за якою можна продати актив або оплатити зобов’язання за звичайних умов на певну дату».

(абз. 19 п. 4 НП(С)БО 7 «Основні засоби»)

Підприємство може визначити справедливу вартість основних засобів самостійно. Для цього керівник КНП має затвердити комісію (це може бути постійна комісія підприємства). Зауважимо, що для дотримання формальностей доречно прописати у внутрішньому розпорядчому документі про повноваження такої комісії норму, за якою оцінка майна буде входити в її обов’язки.

Якщо комісія на КНП не створена або в її повноваженнях не передбачено оцінювати майно, може виникнути потреба видати окремий наказ керівника про проведення оцінки окремо визначеного майна підприємства. Результати оцінки майна внутрішньою комісією підприємства можна оформлювати документом довільної форми, адже нормативно закріпленої такої форми немає. Якщо під час отримання електромобіля ЗОЗ отримує документи, у яких зазначено його вартість, то саме вона може слугувати основою для визначення справедливої вартості. Якщо таких даних немає, то комісії доведеться шукати інформацію про відновлювальну вартість (сучасну собівартість придбання) такого активу, про що зазначено в додатку до НП(С)БО 19 «Об’єднання підприємств».

Реєстраційні витрати Як і будь-який інший автомобіль, електромобіль треба зареєструвати в сервісному центрі МВС. Власники транспортних засобів та особи, що експлуатують такі засоби на законних підставах, або їхні представники зобов’язані зареєструвати транспортні засоби протягом десяти діб після придбання (одержання), або митного оформлення, або тимчасового ввезення на територію України, або виникнення обставин, що є підставою для внесення змін до реєстраційних документів. Строк державної реєстрації продовжується в разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях. У разі припинення або скасування воєнного стану на всій території України або в окремих її місцевостях власники зобов’язані зареєструвати (перереєструвати) транспортні засоби протягом дев’яноста днів (п. 7 Порядку № 1388).

А от збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з легкових автомобілів, що підлягають першій держреєстрації на території України та оснащені тільки електричними двигунамисплачувати не треба. Про це зазначено в п. 7 ст. 1 Закону № 400.

У процесі використання об’єкта основних засобів його первісна вартість може збільшуватися на суму витрат, пов’язаних із поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання об’єкта.

Якщо ж витрати здійснюють для підтримання об’єкта основних засобів у робочому стані (технічний огляд, нагляд, обслуговування, ремонт тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання, то такі витрати включають до складу витрат звітного періоду.

Документування

Усі господарські операції з основними засобами мають бути оформлені первинними документами, які розкривають інформацію про:

 • назву первинного документа, яка характеризує оформлену господарську операцію;
 • дату складання;
 • назву підприємства, від імені якого складено документ;
 • зміст, кількісні та вартісні показники обсягу господарської операції;
 • назву об’єкта основних засобів, його інвентарний номер, дату початку й місце експлуатації, термін корисного використання;
 • технічну характеристику та вартість об’єкта основних засобів, його переоцінку, ремонт, поліпшення та амортизацію;
 • посади осіб, які здійснювали господарську операцію та оформлювали первинні документи з їхніми підписами;
 • перелік технічної документації, що передають (приймають) разом з об’єктом основних засобів, вид і кількість дорогоцінних металів, що містяться в об’єкті основних засобів;
 • походження коштів (власні, цільові), використаних для придбання, будівництва й поліпшення основних засобів, та про безоплатно одержані основні засоби;
 • особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у здійсненні господарської операції.

Типових форм первинного обліку основних засобів для підприємств на сьогодні немає. Тому часто підприємства використовують бюджетні форми первинних документів, затверджені наказом № 818. Документувати господарські операції також можна з використанням виготовлених самостійно бланків, які мають містити обов’язкові реквізити чи реквізити типових форм (п. 2.7 розд. 2 Положення № 88).

Тож ЗОЗ-КНП самостійно обирає первинні документи, якими оформлює надходження й використання електромобіля. Оскільки ми розглядаємо безоплатне отримання електромобіля, то його доцільно оформити актом приймання-передачі. Оформити введення в експлуатацію електромобіля можна за допомогою акта введення в експлуатацію. На введений в експлуатацію електромобіль слід оформити інвентарну картку, у якій зазначити назву об’єкта, інвентарний номер, рік випуску, паспорт (модель, тип, марку), місцезнаходження об’єкта під час оприбуткування, первісну, ліквідаційну вартість і вартість, яка амортизується, строк корисного використання, коротку характеристику об’єкта та інші відомості.

Звітування про електромобіль

ДПС Після отримання на підприємство електромобіля треба повідомити ДПС про новий об’єкт оподаткування: про це зазначено в п. 63.3 ПКУ. До ДПС слід подати повідомлення за формою № 20-ОПП протягом 10 робочих днів після реєстрації електромобіля (п. 8.4 Порядку № 1588).

Заповнюючи форму № 20-ОПП, у графі «Тип об’єкта оподаткування» слід зазначити код 20 «Автомобіль». Враховуючи, що ЗОЗ-КНП отримує електромобіль від МОЗ за погодженням із засновником, то у графі «Вид права на об’єкт» вважаємо доцільним зазначити код 5 «Право оперативного управління».

ТЦК КНП, на балансі яких обліковують транспортні засоби, згідно зі ст. 6 Закону № 3543 повинні виконувати військово-транспортний обов’язок. Такий обов’язок установлюється для задоволення потреб Збройних сил України, інших військових формувань на особливий період транспортними засобами (у тому числі водними) і технікою та поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації, у тому числі на залізниці, порти, пристані, аеропорти, нафтобази, автозаправні станції дорожнього господарства та інші підприємства, установи й організації, які забезпечують експлуатацію транспортних засобів, а також на громадян — власників транспортних засобів.

Керівники підприємств, установ та організацій подають територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки щороку до 20 червня та 20 грудня інформацію про наявність транспортних засобів і техніки, їхній технічний стан, а також про громадян, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях на таких транспортних засобах і техніці, за формою згідно з додатком 1 до Положення № 1921.

Амортизація

КНП нараховують амортизацію щомісяця починаючи з місяця, наступного за місяцем уведення в експлуатацію об’єкта основних засобів. Про це зазначено в п. 29 НП(С)БО 7 «Основні засоби».

При цьому підприємству надано право обрати метод нарахування амортизації із зазначених у п. 26 НП(С)БО 7 «Основні засоби». КНП самостійно обирає методи нарахування амортизації, які буде використовувати для окремих груп основних засобів.

Зверніть увагу, що під час визначення строку корисного використання об’єктів основних засобів підприємство має керуватись пп. 138.3.3 ПКУ, у якому зазначено мінімально допустимі строки їх корисного використання. Для транспортних засобів такий строк становить 5 років.

Також для розрахунку амортизації треба визначити вартість, яка амортизується, тобто первісну або переоцінену вартість, за вирахуванням ліквідаційної.

ЦИТАТА. «Ліквідаційна вартість — сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією)».

(абз. 7 п. 4 НП(С)БО 7 «Основні засоби»)

Навіть якщо ви одразу не визначили ліквідаційної вартості електромобіля, то слід буде це зробити пізніше, бо в п. 25 НП(С)БО 7 «Основні засоби» зазначено, що строк корисного використання (експлуатації) та ліквідаційну вартість об’єкта основних засобів переглядають на кінець звітного року в разі зміни очікуваних економічних вигід від його використання.

Також зверніть увагу на те, що без ліквідаційної вартості ви не зможете зробити переоцінку електромобіля після закінчення строку його корисного використання, якщо матимете намір надалі його використовувати. Тож подбайте завчасно про правильно визначену ліквідаційну вартість електромобіля.

Як визначити ліквідаційну вартість? Наприклад, отримавши електромобіль, підприємство може очікувати, що після завершення його експлуатації воно зможе реалізувати отриманий від його розбирання брухт. Оціночна вартість такого брухту і є ліквідаційною вартістю електромобіля.

Як варіант, можна визначити розмір ліквідаційної вартості як певний відсоток його первісної вартості й затвердити цей відсоток у розпорядчому документі про облікову політику.

У разі перегляду ліквідаційної вартості та строку корисного використання електромобіля на дату балансу, нову суму амортизації нараховують із місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання та/або ліквідаційної вартості (абз. 2 п. 25 НП(С)БО 7 «Основні засоби»).

Бухоблік електромобіля

Для обліку основних засобів План рахунків № 291 передбачає рахунок 10 «Основні засоби», який передбачає використання окремого субрахунку для обліку транспортних засобів — 105.

Витрати підприємства, пов’язані з доставкою та реєстрацією електромобіля, включають до його первісної вартості з відображенням в обліку капітальних інвестицій. Обліковують капінвестиції на субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів».

Оскільки ми розглядаємо безоплатне отримання електромобіля від МОЗ, то зазначимо, що вартість отриманого активу слід відобразити у складі цільового фінансування — на субрахунку 482 «Кошти з бюджету та державних цільових фондів».

Амортизацію електромобіля відображають на субрахунку 131 «Знос основних засобів» з одночасним збільшенням витрат підприємства.

Далі на прикладах розглянемо, як відображати в бухобліку безоплатне отримання електромобіля.

Приклад 1. ЗОЗ-КНП отримав від МОЗ електромобіль. Справедлива вартість електромобіля, визначена комісією КНП на підставі супровідних документів, становить 1 042 000,00 грн.

Вартість послуг сервісного центру МВС становить 690,00 грн. Цю суму підприємство сплатило власними коштами.

У наступному місяці нараховано амортизацію електромобіля в сумі 15 280,00 грн (сума умовна). Електромобіль використовуватимуть для загальновиробничих потреб КНП.

Відображення в бухгалтерському обліку цих господарських операцій наведено в табл. 1.

Таблиця 1. Бухоблік отримання електромобіля та сплати реєстраційних послуг власними коштами

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

дебет

кредит

1. Отримано безоплатно електромобіль

152

482

1 042 000,00

2. Цільове фінансування визнано доходами майбутніх періодів

482

69

1 042 000,00

3. Оплачено послуги сервісного центру МВС

377

311

690,00

4. Відображено вартість послуг МВС у первісній вартості електромобіля

152

377

690,00

5. Введено електромобіль в експлуатацію (1 042 000,00 + 690,00 = 1 042 690,00 грн)

105

152

1 042 690,00

6. У наступному місяці нараховано амортизацію електромобіля:

 • якщо для обліку витрат КНП застосовує лише рахунки класу 9

91

131

15 280,00

 • якщо для обліку витрат КНП одночасно застосовує рахунки класу 8 та класу 9

831

131

91

831

7. Визнано дохід від безоплатно отриманого електромобіля в сумі, пропорційній нарахованій амортизації (1 042 000,00 : 1 042 690,00 × 15 280,00 = 15 269,89 грн)

69

745

15 269,891

Оскільки в первісній вартості електромобіля є частка, яку КНП сплатило власними коштами, то доходом слід визнавати не всю суму нарахованої амортизації, а відповідну частку.

Приклад 2. ЗОЗ-КНП отримав від МОЗ електромобіль. Справедлива вартість електромобіля, визначена комісією КНП на підставі супровідних документів, становить 1 040 000,00 грн.

Вартість послуг сервісного центру МВС становить 700,00 грн. Цю суму підприємство сплатило коштами, отриманими з місцевого бюджету.

У наступному місяці нараховано амортизацію електромобіля в сумі 15 000,00 грн (сума умовна). Електромобіль використовуватимуть для загальновиробничих потреб КНП.

У бухгалтерському обліку господарські операції з отримання та введення в експлуатацію електромобіля будуть відображені кореспонденцією рахунків, наведеною в табл. 2.

Таблиця 2. Бухоблік отримання електромобіля та сплати реєстраційних послуг бюджетними коштами

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

дебет

кредит

1. Отримано безоплатно електромобіль

152

482

1 040 000,00

2. Отримано кошти з місцевого бюджету для оплати реєстраційних послуг

31

482

700,00

3. Оплачено послуги сервісного центру МВС

377

311

700,00

4. Відображено вартість послуг МВС у первісній вартості електромобіля

152

377

700,00

5. Введено електромобіль в експлуатацію (1 040 000,00 + 700,00 = 1 040 700,00 грн)

105

152

1 040 700,00

6. Цільове фінансування визнано доходами майбутніх періодів

(1 040 000,00 + 700,00 = 1 040 700,00 грн)

482

69

1 040 700,00

7. У наступному місяці нараховано амортизацію електромобіля:

 • якщо для обліку витрат КНП застосовує лише рахунки класу 9

91

131

15 000,00

 • якщо для обліку витрат КНП одночасно застосовує рахунки класу 8 та класу 9

831

131

91

831

8. Визнано дохід від безоплатно отриманого електромобіля в сумі нарахованої амортизації

69

745

15 000,00

Облік заряджання батареї електромобіля

Заряджати батарею електромобіля можна як на підприємстві, так і на станції заряджання електромобілів. У першому випадку слід обладнати місце заряджання окремим приладом обліку використаної електроенергії, щоб знати її обсяг. У другому випадку акт наданих послуг зарядної станції буде містити інформацію про вартість використаної електроенергії та вартість послуг із заряджання.

Запас чи послуга? У будь-якому випадку обліковувати електроенергію за аналогією з пальним неправильно, бо підприємство не купує електроенергію як виробничий запас, а отримує послуги з електрозабезпечення. Пояснимо чому…

Ринок електричної енергії в Україні регулює Закон № 2019, у якому зазначено, що електрична енергія — енергія, що виробляється на об’єктах електроенергетики та є товаром, призначеним для купівлі-продажу.

Купівлю-продаж електроенергії в Україні здійснюють на підставі договорів купівлі-продажу електричної енергії. Такі договори укладають між оператором ринку та учасником торгів.

Кінцеві споживачі отримують електроенергію за зовсім іншими договорами, тому споживачі отримують не електроенергію як товар, а послуги із забезпечення електроенергією. Про це зазначають і податківці в ІПК від 20.08.2018 № 3600/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

Також у ч. 5 ст. 58 Закону № 2019 зазначено, що діяльність із надання послуг із заряджання систем акумулювання електричної енергії (акумуляторних батарей) електромобілів за допомогою електрозарядних станцій є споживанням електричної енергії та не є постачанням електричної енергії в розумінні цього Закону.

Отже, оскільки зарядження акумулятора електромобіля є отриманням послуги, то в обліку це має бути відображено як витрати, а які саме, — поточні чи майбутніх періодів, — вирішувати вам.

Бухоблік Можна вартість електроенергії, використаної для зарядження електромобіля, віднести до складу витрат майбутніх періодів (рахунок 39), а потім у міру використання електроенергії списувати її вартість на поточні витрати (рахунки 23, 91, 92). А можна одразу вартість електроенергії, використаної для зарядження електромобіля, включити до складу поточних витрат (рахунки 23, 91, 92). Однак якщо КНП для обліку витрат одночасно застосовують рахунки класу 8 та класу 9, то спочатку поточні витрати слід відобразити на рахунку 84, а вже потім списати на рахунки 23, 91, 92.

У разі вибору будь-якого з варіантів обліку контролювати витрачання електроенергії доведеться. Розроблених норм витрачання електроенергії під час роботи електромобіля немає. І вимоги обов’язково їх розробити також немає. Тож підприємство може, використовуючи дані виробника, орієнтовно розрахувати витрати електроенергії на 100 км пробігу. При цьому слід дотримуватися даних про кількість кілометрів, які електромобіль може проїхати на одному заряді.

Облік пробігу можна вести в подорожніх листах, адаптувавши їх до особливостей роботи електромобіля. Потім, знаючи приблизні витрати електроенергії та пробіг, можна розрахувати фактичні витрати електроенергії.

На прикладі розглянемо, як відображати в обліку використання електроенергії електромобілем.

Приклад 3. ЗОЗ-КНП (платник ПДВ) використовує електромобіль із місткістю батареї 84,8 кВт год. Електромобіль заряджають на спеціальній станції. 30 % електроенергії витрачається під час заряджання електромобіля. Вартість повного зарядження батареї становить 1 272,00 грн, у т. ч. ПДВ — 212,00 грн. Оплату перерахували за власні кошти ЗОЗ.

Електромобіль використовують для загальновиробничих цілей. ЗОЗ надає лише послуги, звільнені від оподаткування ПДВ. КНП відносить витрати на заряджання акумулятора одразу до складу поточних витрат.

У бухобліку ці господарські операції будуть відображені кореспонденцією рахунків, наведеною в табл. 3.

Таблиця 3. Бухоблік зарядження батареї електромобіля (поточні витрати)

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

дебет

кредит

1. Перераховано попередню плату за зарядження електромобіля

371

311

1 272,00

2. Відображено податковий кредит із ПДВ в сумі попередньої оплати

641

644

212,00

3. Заряджено акумулятор електромобіля:

 • якщо для обліку витрат КНП застосовує лише рахунки класу 9

91

631

1 060,00

 • якщо для обліку витрат КНП одночасно застосовує рахунки класу 8 та класу 9

84

631

91

84

4. Списано раніше відображений податковий кредит із ПДВ

644

631

212,00

5. Нараховано компенсувальні податкові зобов’язання з ПДВ:

 • якщо для обліку витрат КНП застосовує лише рахунки класу 9

91

641

212,00

 • якщо для обліку витрат КНП одночасно застосовує рахунки класу 8 та класу 9

84

641

91

84

6. Проведено взаємозалік заборгованостей

631

371

1 272,00

Приклад 4. ЗОЗ-КНП (платник ПДВ) використовує електромобіль із місткістю батареї 84,8 кВт год. Електромобіль заряджають на спеціальній станції. 30 % електроенергії витрачається під час заряджання електромобіля. Вартість повного зарядження батареї становить 1 272,00 грн, у т. ч. ПДВ — 212,00 грн. Цього заряду вистачає для 550 км шляху. Оплату перерахували за власні кошти ЗОЗ. Водій надав шляховий лист, у якому зазначено, що автомобіль проїхав 110 км.

Електромобіль використовують для загальновиробничих цілей. ЗОЗ надає лише послуги, звільнені від оподаткування ПДВ. КНП відносить витрати на заряджання акумулятора до складу витрат майбутніх періодів і включає до складу поточних витрат у міру використання.

У бухгалтерському обліку господарські операції із зарядження батареї електромобіля будуть відображені кореспонденцією рахунків, наведеною в табл. 4.

Таблиця 4. Бухоблік зарядження батареї електромобіля (витрати майбутніх періодів)

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

дебет

кредит

1. Перераховано попередню плату за зарядження електромобіля

371

311

1 272,00

2. Відображено податковий кредит із ПДВ в сумі попередньої оплати

641

644

212,00

3. Заряджено акумулятор електромобіля

39

631

1 060,00

4. Списано раніше відображений податковий кредит із ПДВ

644

631

212,00

5. Нараховано компенсувальні податкові зобов’язання з ПДВ

39

641

212,00

6. Проведено взаємозалік заборгованостей

631

371

1 272,00

7. Відображено вартість використаної електроенергії (1 272,00 : 550 × 110 = 254,40 грн):

 • якщо для обліку витрат КНП застосовує лише рахунки класу 9

91

39

254,40

 • якщо для обліку витрат КНП одночасно застосовує рахунки класу 8 та класу 9

84

39

91

84

Що стосується проведення ремонту, модернізації електромобіля, його списання, то в обліку вони не будуть відрізнятися від аналогічних робіт, здійснених на будь-якому об’єкті основних засобів. Детальніше про ремонт автомобіля читайте в газеті «Медична бухгалтерія», № 9/2022, с. 9. Якщо ж вам треба буде замінити батарею електромобіля, яка обліковується в його складі, то тоді доведеться здійснювати часткову ліквідацію із заміною, про що можна прочитати в газеті «Медична бухгалтерія», № 4/2022, с. 23.

Використані документи

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.

Закон № 400 — Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.1997 № 400/97-ВР.

Закон № 2019 — Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII.

Закон № 3543 — Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII.

Інструкція № 291 — Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом МФУ від 30.11.1999 № 291.

Методрекомендації № 561 — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом МФУ від 30.09.2003 № 561.

Наказ № 818 — наказ МФУ «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13.09.2016 № 818.

НП(С)БО 7 «Основні засоби» — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Основні засоби», затверджене наказом МФУ від 27.04.2000 № 92.

НП(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств», затверджене наказом МФУ від 07.07.1999 № 163.

План рахунків № 291 — План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом МФУ від 30.11.1999 № 291.

Положення № 88 — Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом МФУ від 24.05.1995 № 88.

Положення № 1921 — Положення про військово-транспортний обов’язок, затверджене постановою КМУ від 28.12.2000 № 1921.

Порядок № 1388 — Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затверджений постановою КМУ від 07.09.1998 № 1388.

Порядок № 1588 — Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом МФУ від 09.12.2011 № 1588.

№ 12, 2024  (с. 18)

Архiв номерiв

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку