Журнали

Медична бухгалтерія 07 листопада, 2022
21
З

Зміни до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку

Міністерства фінансів України
Наказ від 18 жовтня 2022 року № 337
Додаток до матеріалу:

-A
A+


Затверджені наказом МФУ від 18 жовтня 2022 року № 337

1. У Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 2003 року № 561:

1) у розділі 1:

в абзаці третьому пункту 1 слова «місці продажу» та «положеннями» замінити відповідно словами «продаж» та «національними положеннями»;

пункт 2 після слів «постачання товарів,» доповнити словами «виконання робіт і»;

абзац восьмий пункту 5 викласти в такій редакції:

«посади і прізвища (крім первинних документів, вимоги до яких встановлюються Національним банком України) осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;»;

2) абзаци дев’ятий, десятий пункту 7 розділу 2 викласти в такій редакції:

«1.7. Тварини, які не пов’язані із сільськогосподарською діяльністю.

1.8. Багаторічні насадження, які не пов’язані із сільськогосподарською діяльністю, а також плодоносні рослини.»;

3) у розділі 3:

в абзаці дев’ятому пункту 11 слова та цифри «Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 “Фінансові витрати”» замінити словами та цифрами «Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 “Фінансові витрати”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 року № 415 <…>»;

пункт 14 викласти в такій редакції:

«14. Первісною вартістю об’єктів, переведених до основних засобів з оборотних активів, товарів, готової продукції тощо, є їх собівартість, яка визначається згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року № 246 <…>, і Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318 <…>.»;

у пункті 17 слова та цифри «Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 21 “Вплив змін валютних курсів”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 року № 193» замінити словами та цифрами «Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 21 “Вплив змін валютних курсів”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 року № 193 <…>»;

4) у розділі 4:

у пункті 20 слова «угоді про оренду» замінити словами «договорі оренди»;

у пункті 22 слово «цілісного» у всіх числах замінити словами «єдиного (цілісного)» у відповідних числах;

5) у розділі 5:

у пункті 24:

абзац третій викласти в такій редакції:

«Строк корисного використання (експлуатації) та ліквідаційна вартість об’єкта основних засобів переглядаються на кінець звітного року у разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання.»;

після абзацу третього доповнити абзацом четвертим такого змісту:

«Амортизація об’єкта основних засобів нараховується, виходячи з нового строку корисного використання та ліквідаційної вартості, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання та/або ліквідаційної вартості.».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом п’ятим;

пункт 25 викласти в такій редакції:

«25. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням методів, визначених Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92 <…>. Суму нарахованої амортизації всі підприємства відображають збільшенням суми зносу основних засобів і витрат підприємства, крім випадків, коли сума нарахованої амортизації включається до собівартості іншого активу і балансової вартості такого активу.»;

після пункту 27 доповнити пунктом 28 такого змісту:

«28. Зміна методу амортизації, строку корисного використання та ліквідаційної вартості об’єкта основних засобів відображаються як зміни облікових оцінок відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 року № 137 <…>.».

У зв’язку з цим пункти 28–53 вважати відповідно пунктами 29–54;

6) абзац третій пункту 36 розділу 7 виключити;

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом третім;

7) у розділі 8:

абзац другий пункту 41 викласти в такій редакції:

«До вибуття об’єкта основних засобів застосовуються критерії Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада1999 року № 290 <…>, для визнання доходу. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 “Оренда”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 року № 181 <…>, застосовується до вибуття шляхом продажу з подальшою орендою.»;

у пункті 42:

в абзаці першому слова «постійно діюча» виключити;

в абзаці другому слова «Постійно діюча» замінити словом «Створена»;

у пункті 48 слово «цілісного» замінити словами «єдиного (цілісного)».

2. У Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2006 року № 1315:

1) у розділі 1:

пункт 1.2 після слів «сільськогосподарською діяльністю» доповнити словами «; плодоносні рослини, пов’язані із сільськогосподарською діяльністю, особливості обліку яких визначаються іншими національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім продукції таких плодоносних рослин»;

пункт 1.3 викласти в такій редакції:

«1.3. Терміни, що використовуються у цих Методичних рекомендаціях, наводяться у Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 30 “Біологічні активи”, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18 листопада 2005 року № 790 <…> (далі — Національне положення (стандарт) 30).»;

у пункті 1.4:

в абзаці першому слова «Державним комітетом статистики України та іншими» виключити;

в абзаці четвертому слова «і місце» виключити;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«посади і прізвища (крім первинних документів, вимоги до яких встановлюються Національним банком України) осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;»;

2) у розділі 2:

абзац третій пункту 2.1 викласти в такій редакції:

«підприємство контролює біологічний актив в результаті минулих подій;»;

абзац третій пункту 2.4 викласти в такій редакції:

«підприємство в подальшому буде здійснювати контроль над сільськогосподарською продукцією;»;

3) у розділі 3:

у пункті 3.2 слова «багаторічні насадження» замінити словами «плодоносні рослини»;

пункт 3.5 після слів «багаторічних насаджень» доповнити словами «, пов’язаних з сільськогосподарською діяльністю»;

абзац перший пункту 3.6 викласти в такій редакції:

«3.6. В аналітичному обліку біологічні активи відображаються у грошовому та натуральних вимірниках (із зазначенням кількості біологічних активів).»;

4) у розділі 4:

пункт 4.1 викласти в такій редакції:

«4.1. Біологічні активи при їх первісному визнанні оцінюються за справедливою вартістю зменшеною на очікувані витрати на продаж, крім випадків, коли справедливу вартість достовірно визначити неможливо.

Якщо справедливу вартість достовірно визначити неможливо біологічний актив зараховується на баланс підприємства за первісною вартістю, яка визначається відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92 <…> (далі — Національне положення (стандарт) 7), або Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року № 246 <…> (далі — Національне положення (стандарт) 9).

Кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку операцій з біологічними активами наведено у додатку 2 до цих Методичних рекомендацій.»;

абзац другий пункту 4.3 викласти в такій редакції:

«фінансові витрати (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 “Фінансові витрати”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 року № 415 <…>»;

пункт 4.6 викласти в такій редакції:

«4.6. Додаткові біологічні активи при первісному визнанні оцінюються за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на продаж або за виробничою собівартістю відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318 <…> (далі — Національне положення (стандарт) 16).»;

5) у розділі 5:

абзац перший пункту 5.1 викласти в такій редакції:

«5.1. Біологічні активи відображаються на дату проміжного і річного балансу за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на продаж, крім випадків, передбачених пунктом 11 Національного положення (стандарту) 30.»;

пункт 5.6 викласти в такій редакції:

«5.6. У разі відсутності інформації про ринкові ціни на біологічні активи справедлива вартість визначається за теперішньою вартістю майбутніх чистих грошових надходжень від активу, обчисленою відповідно до пунктів 11–14 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 “Зменшення корисності активів”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2004 року № 817 <…> (далі — Національне положення (стандарт) 28).»;

пункт 5.8 викласти в такій редакції:

«5.8. Довгострокові біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо, можуть визнаватися та відображатися за первісною вартістю з урахуванням накопиченої амортизації і втрат від зменшення корисності.

Оцінка та амортизація таких довгострокових біологічних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) 7 та 28.»;

у пункті 5.11 слова «зносу (амортизації)» замінити словами «накопиченої амортизації»;

у пункті 5.15 слова «нарахованого зносу» замінити словами «накопиченої амортизації»;

у пункті 5.18 слова та цифри «Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 № 246 <…> (далі — Положення (стандарт) 9),» замінити словами та цифрами «Національного положення (стандарту) 9»;

абзац четвертий пункту 5.19 викласти в такій редакції:

«Поточні біологічні активи рослинництва, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо, які не досягли зрілості та технологічний процес їх створення не завершено, відображаються у бухгалтерському обліку і звітності як незавершене виробництво та оцінюються за виробничою собівартістю, яка визначається відповідно до Національного положення (стандарту) 16.»;

6) у розділі 7:

в абзаці другому пункту 7.1 слова «зменшеною на очікувані витрати на місці продажу» замінити словами та цифрами «оцінених у порядку, передбаченому пунктами 9 і 12 Національного положення (стандарту) 30»;

пункт 7.2 викласти в такій редакції:

«7.2. Витрати, пов’язані з біологічними перетвореннями біологічних активів, визнаються витратами операційної діяльності. Облік витрат ведеться за окремими об’єктами обліку витрат, які мають відповідати об’єктам обліку біологічних активів (окремі види біологічних активів та/або їх група), на рахунку обліку виробництва відповідно до Національного положення (стандарту) 16 та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291 <…>.»;

пункт 7.9 викласти в такій редакції:

«7.9. Доходи від реалізації сільськогосподарської продукції та біологічних активів як запасів, оцінка яких здійснюється за справедливою вартістю, за вирахуванням очікуваних витрат на продаж, визначаються відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року № 290 <…> (далі — Національне положення (стандарт) 15).»;

абзац перший пункту 7.12 викласти в такій редакції:

«7.12. Фінансовий результат від операцій з біологічними активами та сільськогосподарською продукцією складається з:»;

7) у рядках 13, 23, 25 додатка 2 до цих Методичних рекомендацій слово «зносу» замінити словами «накопиченої амортизації»;

8) у тексті Методичних рекомендацій:

слова «місці продажу» замінити словом «продаж»;

слово «Положення» у всіх відмінках замінити словами «Національне положення» у відповідних відмінках.

3. У Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 січня 2007 року № 2:

1) у розділі 1:

у пункті 1.2 цифри «18.11.2005 № 790» замінити цифрами та словами «18 листопада 2005 року № 790 <…>»;

абзац сьомий пункту 1.3 після слова «Запаси» доповнити словами та цифрами «, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року № 246 <…>»;

2) у розділі 2:

в абзаці другому пункту 2.3 цифри «28.04.2006 № 415» замінити словами та цифрами «28 квітня 2006 року № 415 <…>»;

у пункті 2.7 цифри «31.12.1999 № 318» замінити цифрами та словами «31 грудня 1999 року № 318 <…>»;

в абзаці другому пункту 2.9 цифри «07.07.1999 № 163» замінити цифрами та словами «07 липня 1999 року № 163 <…>»;

3) у розділі 3:

в абзаці першому пункту 3.1 слова «Державною службою статистики України та іншими» виключити;

у пункті 3.2 слова та цифри «(форма М-11, затверджена наказом Міністерства статистики України від 21.06.1996 № 193)» виключити;

пункт 3.3 викласти в такій редакції:

«3.3. Отримання запасів як внесок до статутного капіталу оформлюється прибутковим ордером або актом про приймання матеріалів, або товарно-транспортною накладною (форма № 1-ТН, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 року № 363 <…>) тощо.»;

у пункті 3.7 слова та цифри «форма якого затверджена наказом Міністерства транспорту України від 28.05.2002 № 334 “Про затвердження Правил складання актів (стаття 129 Статуту)”» замінити словами та цифрами «форма якого наведена у Правилах складання актів (стаття 129 Статуту), затверджених наказом Міністерства транспорту України від 28 травня 2002 року № 334 <…>»;

пункт 3.10 після слова «посади» доповнити словами «і прізвища»;

у пункті 3.11 цифри «08.07.1997 № 343» замінити словами та цифрами «08 липня 1997 року № 343 <…>»;

пункт 3.13 викласти в такій редакції:

«3.13. Для оформлення вибуття запасів, відпуск у виробництво яких здійснюється на основі встановлених лімітів, застосовуються лімітно-забірні картки.

Відпуск матеріалів понад встановлений ліміт або у разі заміни матеріалів може оформлюватися випискою окремої накладної (вимоги) матеріалів за дозволом керівника підприємства або осіб, на те уповноважених.»;

пункт 3.16 викласти в такій редакції:

«3.16. Реєстрація прибутково-видаткових документів може оформлюватися реєстром, що складається матеріально відповідальною особою в довільній формі та містить інформацію про кількість первинних документів, номери первинних документів тощо. Реєстр здається до бухгалтерської служби разом з відповідними первинними документами та необхідними додатками (за наявності) у строки, передбачені графіком документообороту.»;

у пункті 3.18 цифри «24.05.1995 № 88» замінити цифрами та словами «24 травня 1995 року № 88 <…>»;

4) у розділі 4:

у пункті 4.6 слова та цифри «(форма М-16, затверджена наказом Міністерства статистики України від 21.06.1996 № 193)» виключити;

в абзаці першому пункту 4.8 слова та цифри «(форма М-12, затверджена наказом Міністерства статистики України від 21.06.1996 № 193)» виключити;

пункт 4.9 викласти в такій редакції:

«4.9. Інформація про залишок запасів у місцях зберігання на початок і кінець місяця, про їх надходження та витрачання може відображатися у матеріальному звіті, який складається матеріально відповідальною особою в довільній формі та подається до бухгалтерської служби, якщо графіком документообороту передбачено його складання. Матеріальний звіт заповнюється у кількісному виразі на підставі первинних документів про наявність та рух запасів.

На підприємствах, які відображають запаси за оперативно-бухгалтерським методом, для відображення залишків запасів на складі підприємства на кінець звітного періоду може застосовуватися відомість обліку залишків матеріалів на складі. Відомість заповнюється на підставі даних карток складського обліку матеріалів за підтвердженими в них записами працівником бухгалтерської служби.»;

пункт 4.12 викласти в такій редакції:

«4.12. З метою своєчасного проведення уцінки запасів, а також для контролю за відхиленням фактичного залишку запасів від встановлених норм та виявлення запасів, що тривалий час не використовуються, може застосовуватися сигнальна довідка.

Сигнальна довідка складається в одному примірнику завідуючим складом (комірником) та заповнюється на підставі даних складського обліку.»;

5) у розділі 5:

у пункті 5.3 після слів «видів запасів» доповнити словами «у грошовому та натуральних вимірниках (із зазначенням кількості запасів (ваги, міри тощо))»;

у пункті 5.4 цифри та слова «30.11.1999 № 291, за спрощеним Планом рахунків бухгалтерського обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19.04.2001 № 186» замінити цифрами та словами «30 листопада 1999 року № 291 <…>, за спрощеним Планом рахунків бухгалтерського обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 року № 186 <…>»;

у пункті 5.11 цифри «30.11.1999 № 291» замінити цифрами та словами «30 листопада 1999 року <…>»;

6) пункти 6.7, 6.8 розділу 6 викласти в такій редакції:

«6.7. Матеріально відповідальна особа у визначений термін подає до бухгалтерської служби матеріальний звіт з усіма первинними документами з надходження та вибуття тари.

6.8. Під час інвентаризації тара вноситься до опису (для тари постійного зберігання і тари багаторазового використання, іншого призначення) за видами: тканинна, скляна, інша жорстка тара; або за призначенням і якісним складом: нова, використовувана і та, що потребує ремонту.

Типова форма інвентаризаційного опису запасів, яку можуть використовувати підприємства, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 червня 2015 року № 572 <…>.

Непридатна для використання тара може бути списана за актом про її ліквідацію, який затверджується керівником підприємства.

Форма акта має містити обов’язкові реквізити, передбачені законодавством, а також інформацію про причини необхідності виведення з експлуатації тари, про можливість використання підприємством відходів від ліквідації (макулатура, дрова, металобрухт).»;

7) у тексті Методичних рекомендацій слово «Положення (стандарт)» у всіх відмінках замінити словами «Національне положення (стандарт)» у відповідних відмінках.

4. У пункті 2.5 розділу ІІ, пункті 5.12 розділу V Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 16 листопада 2009 року № 1327, слово «Положення» у всіх відмінках замінити словами «Національне положення» у відповідних відмінках.

5. У пункті 2.22 розділу ІІ Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 року № 635:

абзац другий після слів «постачання товарів,» доповнити словами «виконання робіт,»;

абзац третій після слів «постачання товарів» доповнити словами «, виконання робіт».

Директор Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності

Людмила ГАПОНЕНКО

№ 21, 2022  (с. 8)

Архив номеров

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку