Журналы

Медична бухгалтерія 06 мая, 2024
К

КНП передає частину будівлі іншому КНП: оформлення та облік

Маємо рішення власника на передання одного поверху будівлі, яку ми займаємо, на баланс іншого КНП. Як правильно здійснити таке передання та відобразити в обліку?

-A
A+

Лідія Безкоровайна, експертка газети

Уже неодноразово читачі звертались до нас із запитанням про передання на баланс іншого КНП або установи частини будівлі. Питання виникають стосовно того, за якою вартістю передавати цю частину, як оформити її списання з балансу, які скласти бухгалтерські проводки. Тож розберімося!

Документальне оформлення Якщо КНП має документ, що містить рішення засновника передати частину будівлі на баланс іншого суб’єкта господарювання, то наступним кроком є формування наказу керівника КНП про розукомплектування будівлі. У цьому наказі має бути зазначено причину такого розукомплектування з посиланням на рішення засновника, вказано ту частину будівлі, яку треба відділити, і затверджено комісію, що буде займатися цим питанням.

Комісія підприємства має скласти акт розукомплектування об’єкта основних засобів, а також акт укомплектування нових об’єктів основних засобів. Затвердженої форми таких документів немає, отже, підприємство самостійно розробляє їхні форми, дотримуючись вимог Положення № 881.

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом МФУ від 24.05.1995 № 88.

Нагадаємо, що первинні документи мають містити такі обов’язкові реквізити:

 • найменування підприємства, від імені яких складено документ;
 • назву документа (форми);
 • дату складання;
 • зміст та обсяг господарської операції;
 • одиницю виміру господарської операції (у грошовому та за можливості в натуральних вимірниках);
 • назви посад і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та правильність її оформлення;
 • особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції (п. 2.3 Положення № 88).

Новий об’єкт, утворений у результаті розукомплектування, має бути документально оформлений, йому має бути присвоєно інвентарний номер, визначено вартість.

Оформлюють отриманий у результаті розукомплектування об’єкт основних засобів (у нашому випадку — частину приміщення) актами приймання-передання основних засобів або іншими аналогічними документами, також відкривають на кожен об’єкт інвентарну картку. Тобто надалі документально оформлюватимуть наявність і рух новоутвореного об’єкта за затвердженою на підприємстві схемою документообігу основних засобів.

Визначення вартості На підприємстві слід визначити, яким чином визначатимуть вартість об’єкта, що утвориться в результаті розукомплектування. Для цього, як правило, використовують справедливу вартість.

У п. 9 НП(С)БО 7 «Основні засоби»2 зазначено, що первісну вартість об’єктів основних засобів, зобов’язання за які визначені загальною сумою, визначають розподілом цієї суми пропорційно до справедливої вартості окремого об’єкта основних засобів.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом МФУ від 27.04.2000 № 92.

Справедливою вартістю будівлі є її ринкова вартість (додаток до НП(С)БО 19 «Об’єднання підприємств»3). Звісно, можна звернутись до професійного оцінювача, щоб той визначив справедливу вартість частини будівлі, яку передають, і всієї будівлі. Таким чином можна дізнатись, яку питому вагу у вартості будівлі становить вартість приміщення, яке передають іншому суб’єкту господарювання. Припустімо, це буде 15 %, тоді під час розукомплектування первісна вартість виділеного об’єкта та сума його зносу будуть визначені в розмірі 15 % відповідних показників усієї будівлі.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств», затверджене наказом МФУ від 07.07.1999 № 163.

Проте законодавство не містить обов’язкової вимоги щодо залучення професійного оцінювача, тому це може зробити комісія КНП.

Якщо комісія КНП визначить справедливу вартість усієї будівлі, то вартість частини будівлі, яку виділяють як окремий об’єкт, можна визначити пропорційно до натуральних параметрів, наприклад площі цієї частини. І далі застосовують розглянутий раніше спосіб.

Як визначити вартість частин основного засобу, розглянемо на прикладі.

Приклад 1. На підставі наказу керівника ЗОЗ-КНП за рішенням засновника розукомплектовують будівлю. У результаті розукомплектування утворюється два окремі об’єкти (перший поверх будівлі та будівля з другого по п’ятий поверхи). Первісна вартість усієї будівлі становить 15 916 000,00 грн, сума нарахованої амортизації — 8 965 000,00 грн, залишкова вартість — 6 951 000,00 грн.

Комісія КНП визначила справедливу вартість будівлі в сумі 22 500 000,00 грн, а першого поверху — 4 500 000,00 грн (розрахували пропорційно площі приміщення).

Використовуючи дані про справедливу вартість будівлі та її частини, розрахуємо питому вагу частини в загальній вартості будівлі. Після цього за отриманою питомою вагою розподіляємо первісну вартість і суму нарахованого зносу кожної частини (табл. 1).

Таблиця 1. Розподіл вартості будівлі на дату розукомплектування

Назва об’єкта

Справедлива вартість будівлі

Частка вартості кожної частини в загальній справедливій вартості об’єкта

Первісна вартість

Сума нарахованої амортизації

Поверх 1

4 500 000,00

4 500 000,00 : 22 500 000,00 = 0,2

15 916 000,00 × 0,2 = 3 183 200,00

8 965 000,00 × 0,2 = 1 793 000,00

Поверхи 2–5

18 000 000,00

18 000 000,00 : 22 500 000,00 = 0,8

15 916 000,00 × 0,8 = 12 732 800,00

8 965 000,00 × 0,8 = 7 172 000,00

Разом

22 500 000,00

1

15 916 000,00

8 965 000,00

Бухоблік Для обліку основних засобів призначено однойменний рахунок 10. Якщо йдеться про будівлю, то її обліковують на субрахунку 103 «Будинки та споруди». Суму нарахованого зносу основного засобу накопичують на субрахунку 131 «Знос основних засобів».

Тож кореспонденція рахунків для відображення розукомплектування будівлі може мати такий вигляд:

 • Дт 103/поверх 1 — Кт 103/будівля;
 • Дт 131/будівля — Кт 131/поверх 1.

На прикладі розглянемо, як відображати в бухобліку розукомплектування будівлі.

Приклад 2. У ЗОЗ-КНП розукомплектували будівлю. Результати розрахунку первісної вартості та зносу наведено в прикладі 1. Після розукомплектування перший поверх передали іншому ЗОЗ-КНП, а поверхи з другого по п’ятий залишились на балансі підприємства. Будівля обліковується у складі додаткового капіталу.

У бухобліку господарські операції з відображення розукомплектування об’єкта наведено в табл. 2.

Таблиця 2. Бухоблік розукомплектування будівлі

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

дебет

кредит

1. Зараховано на баланс поверх 1

103/поверх 1

103/будівля

3 183 200,00

2. Відображено знос поверху 1

131/будівля

131/поверх 1

1 793 000,00

3. Зараховано на баланс поверхи 2–5

103/поверхи 2–5

103/будівля

12 732 800,00

4. Відображено знос поверхів 2–5

131/будівля

131/поверхи 2–5

7 172 000,00

5. Списано знос переданого поверху 1

131/поверх 1

103/поверх 1

1 793 000,00

6. Списано залишкову вартість поверху 1 (3 183 200,00 – 1 793 000,00 = 1 390 200,00 грн)

424

103/поверх 1

1 390 200,00

Відображення в бухобліку передання частини будівлі може відрізнятися залежно від джерела надходження цієї будівлі (придбання, отримання як цільове фінансування, внесок до статутного капіталу КНП). Це впливає на вибір рахунку, на який треба списувати залишкову вартість об’єкта, що передають.

Згідно з п. 2 розд. ІІІ Положення № 12134 передання КНП за рішенням органу місцевого самоврядування майна відображають такою кореспонденцією рахунків:

Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затверджене наказом МФУ від 19.12.2006 № 1213.
 • Дт 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» — Кт 10 «Основні засоби» на суму зносу переданих об’єктів;
 • Дт 69 «Доходи майбутніх періодів» — Кт 10 «Основні засоби», якщо зазначені об’єкти збудовано, придбано, реконструйовано, модернізовано тощо за рахунок цільового фінансування, у сумі залишку невизнаного доходу;
 • Дт 41 «Капітал у дооцінках» — Кт 10 «Основні засоби» на суму дооцінки переданих об’єктів (у межах залишку залишкової вартості переданих об’єктів після відображення наведених у цьому пункті попередніх облікових записів); залишок суми дооцінки переданих об’єктів відображають за Дт 41 «Капітал у дооцінках» і Кт 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»;
 • Дт 425 «Інший додатковий капітал» — Кт 10 «Основні засоби», якщо вартість зазначених активів підприємство отримало понад розмір статутного капіталу, на залишок залишкової вартості переданих об’єктів після відображення наведених у цьому пункті попередніх облікових записів (у межах залишку відповідного додаткового капіталу);
 • Дт 45 «Вилучений капітал» — Кт 10 «Основні засоби», якщо ухвалено відповідне рішення зменшити статутний капітал підприємства внаслідок передання активів, або Дт 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» — Кт 10 «Основні засоби», якщо такого рішення не ухвалено, на залишок залишкової вартості переданих об’єктів після відображення наведених у цьому пункті облікових записів.

І ще один нюанс, на який слід звернути увагу, — це дооцінка. Якщо будівля, частину якої підприємство передає, раніше була переоцінена, то за розподілом треба визначити частку дооцінки, що належить до приміщення, яке передають, і списати її з обліку, як це зазначено вище.

№ , 2024  (с. 25)

Архив номеров

Вверх
Закрыть
Заказать обратный звонок
Будет выполнено оформление подписки на выбранное издание
Телефон
Оформить
Вернуться
Закрыть
Извините, на выбранный вами период подписка не осуществляется. Для того чтобы задать свой вопрос звоните на наши контактные телефоны или воспользуйтесь формой обратной связи