Журнали

Новий бюджетний облік 25 липня, 2022
7
О

Облік доходів: від нарахування до списання

Кожна бюджетна установа під час своєї господарської діяльності отримує бюджетні асигнування, переважна більшість одержує безоплатно майно, деякі надають платні послуги, й одиниці заробляють дивіденди. Ті та інші мають показати на рахунках бухобліку дохід. Тому в цій статті поговоримо не лише про види доходів, а й про те, як ті доходи визнавати, відрізняти та показувати в обліку.

-A
A+

Павло Зозуля, експерт газети

Загальні моменти

Дохід для суб’єкта державного сектору — то завжди позитивний момент, оскільки це не тільки отримання коштів з відповідного бюджету, а й додаткові надходження як у натуральній, так і в грошовій формі.

ЦИТАТА. «Доходи — збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов’язань, яке призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників)».

(ст. 1 Закону про бухоблік)

Те саме визначення наведено і в НС 101 «Подання фінансової звітності». Та правила визнання доходів, їх класифікація й оцінка, загальні положення обліку визначені НС 124 «Доходи». Зауважимо, що не всі доходи бюджетної установи регламентовані саме цим стандартом. Дія цього документа не поширюється на визнання й оцінку доходів, які визначаються в інших національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі, зокрема пов’язані з:

 • договорами оренди;
 • дивідендами, які належать за результатами фінансових інвестицій та обліковуються за методом участі в капіталі;
 • продажем або змінами у вартості основних засобів і нематеріальних активів;
 • змінами у справедливій вартості фінансових активів та фінансових зобов’язань або їх ліквідацією;
 • змінами вартості інших поточних активів;
 • змінами вартості біологічних активів;
 • видобуванням корисних копалин.

Проаналізувавши нормативну базу в частині нарахування та відображення доходів бюджетною установою, виділимо головні тези обліку.

1. За кредитом субрахунків доходів відображають отримання (збільшення) доходуза дебетом — зменшення доходу (списання) (Порядок № 1219).

2. Усі субрахунки доходів наприкінці року закриваються на фінансовий результат (субрахунок 5511 «Фінансові результати»), тому залишки за ними на наступний рік не переносяться.

3. У разі включення поточних витрат до первісної вартості об’єкта вилучають із доходів звітного періоду асигнування в сумі цих витрат і відносять їх на цільове фінансування.

4. Доходи відображають в обліку в момент їх виникнення незалежно від часу надходження і сплати грошей (п. 1 розд. III НС 101 «Подання фінансової звітності»).

Керуючись НС 124 «Доходи», розберемося, як визнавати дохід бюджетній установі. Та перш ніж перейти до визнання, розглянемо класифікацію доходів, оскільки тут існує пряма залежність.

Класифікація доходів та визнання

За БКУ У БКУ подано інше формулювання, ніж у Законі про бухоблік, яке у глобальному значенні також стосується бюджетних установ, адже вони повністю або частково фінансуються з державного чи місцевого бюджету та є складовими бюджетної системи.

ЦИТАТА. «Доходи бюджету — податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ)».

(п. 23 ч. 1 ст. 2 БКУ)

Згідно зі ст. 13 БКУ складовими бюджету є доходи загального та спеціального фондів. Призначенням загального фонду бюджету є фінансування суб’єктів державного сектору на виконання своїх повноважень, визначених законодавством. Дохідна частина спеціального фонду бюджету складається з доходів, які мають цільове спрямування (включаючи власні надходження бюджетних установ), та фінансування спецфонду (як правило, капітальних видатків за рахунок бюджету розвитку) (ч. 3 ст. 13 БКУ). Планують такі доходи раз на рік, а ось із доходами спецфонду дещо складніше, адже спрогнозувати, наприклад, у якому розмірі буде отримано благодійну допомогу чи встановлено лишки, доволі складно. І щоби правильно спланувати доходи, треба передусім визначитися з видатками, тобто відповісти на запитання: «що?», «коли?» та «скільки?», оформивши це відповідним документом — бюджетним запитом. Бюджетний запит — документ, підготовлений головним розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступні бюджетні періоди (п. 9 ч. 1 ст. 2 БКУ). А вже опісля складають, погоджують і затверджують річний кошторис установи, яким визначене фінансування з державної (місцевої) казни відповідно до кошторисних призначень (п. 5 Порядку № 228).

Якщо до доходів загального фонду бюджетної установи в бухобліку відносять бюджетні асигнування, то з доходами спеціального фонду дещо складніше, адже сюди потрапляють різні види надходжень, але переважно це власні надходження.

ЦИТАТА. «Власні надходження бюджетних установ — надходження, отримані в установленому порядку бюджетними установами як плата за надання послуг, виконання робіт та цільових заходів, грантидарунки та благодійні внески, а також надходження від реалізації в установленому порядку продукції чи майна та іншої діяльності».

(п. 15 ч. 1 ст. 2 БКУ)

Власні надходження БКУ поділяє на групи залежно від джерела отримання:

 • перша група включає надходження від платних послуг і додаткової діяльності, від реалізації майна та орендні платежі;
 • друга група включає благодійні внески, гранти, дарунки, безоплатні надходження від фізичних та юридичних осіб, а також відсотки, отримані від розміщення депозитів та залишків коштів на поточних рахунках окремих категорій освітніх, наукових та культурних закладів.

ЦИТАТА. «Власні надходження бюджетних установ отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету. При цьому надходження бюджетних установ у вигляді майна (активів) в натуральній формі, отримане від інших бюджетних установ, які відповідно до законодавства виконують функції з управління об’єктами державної (комунальної) власності, у межах відповідного бюджету, не є власними надходженнями таких бюджетних установ».

(ч. 4 ст. 13 БКУ)

Щодо отримання надходжень у межах одного бюджету БКУ застерігає не вважати отримані цінності доходом бюджетної установи, оскільки йдеться про внутрішньовідомче передання.

Витрачати власні надходження також слід, дотримуючись бюджетного законодавства, тобто залежно від джерела надходження, про що зазначено в тій же ч. 4 ст. 13 БКУ.

За нацстандартом НС 124 «Доходи» та План рахунків № 1203 поділяють доходи на дві основні групи (див. табл. 1):

 • доходи від обмінних операцій;
 • доходи від необмінних операцій.

ЦИТАТА. «Необмінна операція — це господарська операція, яка не передбачає передачі активів, послуг (робіт) в обмін на отриманий дохід або активи, але може передбачати виконання певних умов;

обмінна операція — це господарська операція з продажу/придбання активів в обмін на грошові кошти, послуги (роботи), інші активи або погашення зобов’язань».

(абз. 6, 7 п. 4 розд. І НС 124 «Доходи»)

Таблиця 1. Класифікація доходів

Субрахунок згідно з Планом рахунків № 1203

Вид доходу відповідно до п. 1 розд. II НС 124 «Доходи»

Зміст операції згідно з Порядком № 1219

Умови визнання доходу відповідно до пп. 2, 3 розд. II НС 124 «Доходи»

Обмінні операції

7011 «Бюджетні асигнування»

Бюджетні асигнування

Отримання асигнувань на виконання суб’єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством (крім асигнувань капітального характеру, які обліковуються у складі цільового фінансування).

Бюджетні асигнування визнають доходом під час визнання здійснених витрат, пов’язаних із виконанням суб’єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством, або отримання активу, послуг (робіт) на виконання заходів, не пов’язаних із основною діяльністю.

7111 «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)»

Доходи від надання послуг (виконання робіт): плата за послуги, що їх надають бюджетні установи згідно з їхньою основною діяльністю;

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності.

Реалізація продукції (робіт, послуг), що їх надають (виконують) згідно із законодавством. Відшкодування збитків, які віднесено на рахунок винних осіб у рахунок витрат на відновлення (придбання).

Дохід, пов’язаний з наданням послуг (виконанням робіт), визнають на основі ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.

7112 «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі»

Інші доходи від обмінних операцій.

Оприбуткування основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів та інших нефінансових активів, які виявлені в результаті інвентаризації, отримані внаслідок демонтажу, отримані в результаті списання майна тощо та будуть використовуватися для потреб установи 1.

Дохід визнають, якщо існує ймовірність надходження суб’єкту державного сектору економічних вигід або потенціалу корисності, пов’язаних з обмінною операцією.

7211 «Дохід від реалізації активів»

Доходи від продажу (доходи від операцій з капіталом, доходи від продажу нерухомого майна).

Реалізація в установленому порядку майна (крім доходів від продажу майна, які вважаються доходами відповідного бюджету).

Дохід від продажу активів визнають за датою передання суттєвих ризиків, пов’язаних із контролем над активом, якщо задовольняються такі умови:

 • суб’єкт державного сектору передав споживачеві суттєві ризики, пов’язані з контролем над активом;
 • суб’єкт державного сектору не здійснює надалі управління та контролю за проданим активом;
 • суму доходу можна достовірно визначити;
 • існує ймовірність надходження до суб’єкта державного сектору економічних вигід або потенціалу корисності;
 • витрати, пов’язані з продажем, можна достовірно визначити.

7311 «Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів»

Доходи від відсотків, роялті та дивідендів.

Отримання відсотків, роялті, дивідендів та коштів, що отримують розпорядники бюджетних коштів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо їм законом надано відповідне право.

Дохід у формі відсотків роялті та дивідендів визнають, якщо:

 • існує ймовірність надходження до суб’єкта державного сектору економічних вигід або потенціалу корисності;
 • сума доходу може бути достовірно оцінена.

7411 «Інші доходи за обмінними операціями»

Інші доходи від обмінних операцій.

Відновлення корисності активів, курсові різниці, суми дооцінки активів.

Надходження орендних платежів.

Дохід визнають відповідно до інших нацстандартів: НС 121 «Основні засоби», НС 126 «Оренда», НС 130 «Вплив змін валютних курсів».

Необмінні операції

7511 «Доходи за необмінними операціями»

Податкові надходження;

неподаткові надходження (збори та платежі);

надходження до державних цільових фондів;

зобов’язання, що не підлягають погашенню.

Безоплатне отримання активів, послуг (робіт). Надходження штрафів, неустойок, пені, отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду, що включаються до складу доходів звітного періоду відповідно до законодавства. Відображення зобов’язань, що не підлягають погашенню (крім кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув), а також отримання спонсорських, благодійних внесків та іншої гуманітарної допомоги (у тому числі надходження в натуральній формі) тощо.

Дохід від необмінних операцій визнають одночасно з отриманням активів, послуг (робіт).

Безоплатно отримані товари, роботи, послуги в натуральній формі суб’єкт державного сектору може визнавати доходом та активом звітного періоду, у якому вони фактично були отримані.

Ресурс, отриманий унаслідок необмінної операції, крім послуг у натуральній формі, визнають активом, якщо:

 • існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигід, пов’язаних із його використанням, та/або він має потенціал корисності; і
 • достовірно можна оцінити його вартість.

Суми штрафів, неустойки, пені, отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду, включаються до складу доходів звітного періоду за датою фактичного їх надходження.

7512 «Трансферти»

Трансферти та кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб і від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів.

Надходження, пов’язані з перерахуванням сум трансфертів та коштів, отриманих для виконання цільових заходів.

Дохід від трансфертів у разі цільового призначення (субвенція тощо) визнають у міру виконання умов його отримання з одночасним зменшенням зобов’язання, обумовленого отриманням ресурсу в сумі здійснених витрат, пов’язаних із його виконанням.

1. Якщо виявлені активи передбачається реалізувати, під час оприбуткування слід відобразити дохід за субрахунком 7211 «Дохід від реалізації активів».

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Що стосується придбання / продажу активів в обмін за надані послуги (роботи), інші активи, то тут треба бути уважними, тому що п. 6 ст. 45 БКУ забороняє проводити розрахунки з бюджетом у негрошовій формі, зокрема способом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій, зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах. Розрахунки з бюджетною установою здійснюють лише у грошовій формі або зменшенням зобов’язань.

Бухоблікові приклади

Бюджетні асигнування Джерелом надходжень із державного (місцевого) бюджету на виконання суб’єктом державного сектору своїх повноважень є асигнування цих бюджетів на різні цілі залежно від спрямованості витрат, облік яких ведуть за субрахунком 7011 «Бюджетні асигнування».

ЦИТАТА. «Бюджетне асигнування — повноваження суб’єкта державного сектору, надане відповідно до бюджетного призначення, на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів, яке має кількісні, часові та цільові обмеження».

(п. 4 розд. I НС 124 «Доходи»)

Обмінною вважається операція з надходження асигнувань, бо ці надходження, як і плату за послуги, бюджетна установа спрямовує в обмін на виконання своїх повноважень (оплата комунальних послуг, оплата праці, утримання приміщення тощо). Оскільки такі надходження є доходами загального фонду, їх не розглядають як доходи бюджету.

Ще раз зауважимо, що асигнування капітального характеру, тобто ті, які спрямовані на придбання, будівництво, поліпшення, створення активів, не входять до складу бюджетних асигнувань, оскільки є цільовим фінансуванням і, відповідно, відносяться на рахунок 54 «Цільове фінансування». У разі доведення активу, придбаного (створеного) за кошти цільового фінансування, до стану, придатного до використання, тобто здійснення додаткових витрат за рахунок поточних видатків (транспортування, монтаж тощо), слід також віднести ці витрати на рахунок 54 «Цільове фінансування» такою проводкою: Дт 7011 — Кт 5411 (пп. 1.8, 2.4 Типової кореспонденції). Ця операція є вилученням із доходу звітного періоду витрат, що включаються до первісної вартості активу.

А тепер перейдемо до прикладу.

Приклад 1Бюджетна установа (неплатник ПДВ) в поточному році придбала за кошти загального фонду велосипед вартістю 15 000,00 грн, який транспортували за рахунок поточних витрат у сумі 220,00 грн.

Таблиця 2. Відображення доходів загального фонду

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Меморіальний ордер

дебет

кредит

1. Отримано цільове фінансування на придбання велосипеда

2313

5411 ​1

15 000,00

№ 2

2. Отримано асигнування для здійснення поточних витрат на транспортування 2

2313

7011

220,00

№ 2

3. Придбано велосипед

1311

6211

15 220,00

№ 6

4. Перераховано постачальнику кошти за велосипед

6211

2313

15 220,00

№ 2 та № 6

5. Введено велосипед в експлуатацію

1015

1311

15 220,00

№ 17

6. Вилучено з доходу звітного періоду асигнування в сумі витрат на транспортування 2

7011

5411

220,00

№ 17

7. Збільшено внесений капітал

5411

5111

15 220,00

№ 17

1. Якщо виділені асигнування не використано протягом звітного року, то їх залишок списують таким чином: Дт 7011, 5411 — Кт 2313 (пп. 5.2 Типової кореспонденції), повертаючи до відповідного рівня бюджету.

2. Відповідно до п. 5 розд. II НС 121 «Основні засоби» додаткові витрати включаються до первісної вартості основного засобу.

Реалізація та продаж До складу класу 7 входять рахунки 71 «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)» і 72 «Доходи від продажу активів». На перший погляд, нібито схожі види доходів, але насправді є різниця, і вона суттєва. Розберімося.

Призначенням рахунку 71 «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)», відповідно до Порядку № 1219, є облік доходів від реалізації продукції (робіт, послуг), що їх надають (виконують) згідно із законодавством, або зарахування коштів до державного (місцевого) бюджету. Схоже визначення маємо й щодо рахунку 72 «Доходи від продажу активів» лише з однією відмінністю: ідеться про реалізацію не продукції (робіт, послуг), а саме активів.

Додає розуміння НС 124 «Доходи», адже розтлумачує значення доходів на рахунках 71 і 72. Тож відповідно до пп. 1.1 п. 1 розд. II НС 124 «Доходи» надходження від реалізації продукції (робіт, послуг) визнають у разі отримання їх від основної або додаткової діяльності (хоча нацстандарт і не згадує про таку операцію, як «реалізація продукції», а лише стосується робіт і послуг). Таку ж думку доведено і в листі МФУ від 30.12.2016 № 31-11420-06-5/37851. Цей же документ рекомендує на рахунку 72 «Доходи від продажу активів» вести облік надходжень від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого). Прикладом цього є дохід від реалізації брухту, де дотримано основних умов визнання: актив не є продуктом основної діяльності, не призначений для внутрішнього використання установою, витрати, пов’язані із продажем, можна достовірно визначити, економічну вигоду буде отримано (пп. 2.5 п. 2 розд. II НС 124 «Доходи»).

Окрім того, за субрахунком 7111 слід відображати й дохід від відшкодування збитків, які віднесено на рахунок винних осіб у рахунок витрат на відновлення (придбання), як того вимагають пп. 1.33, 2.20, 3.20 Типової кореспонденції.

НЮАНС. Кошти від реалізації робіт, послуг, виробів і продукції, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах, зараховують до складу доходів на рахунок 71 «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)», включаючи відповідну суму за звітний період. Оскільки «списуватимуть» дебіторську заборгованість поступово в майбутньому, то і трансформація «майбутніх» доходів у «теперішні» відбуватиметься також періодично: Дт 6911 «Доходи майбутніх періодів» — Кт 7111, 7411 (пп. 9.13 Типової кореспонденції).

Отже, визначившись із видом доходу, застосовуємо відповідний субрахунок, а саме: якщо маємо у процесі основної діяльності суб’єкта державного сектору продаж виготовленої продукції (виконання робіт, послуг) — відносимо на субрахунок 7111, якщо оприбутковуємо активи, призначені для подальшої реалізації, — на субрахунок 7211 (або 7112 в окремих випадках, про які йтиметься далі).

«Обмінність» операцій у випадку з реалізацією активів чи продукції (послуг) доводити не треба, оскільки це очевидно: одночасно зі збільшенням дебіторської заборгованості та нарахуванням доходів виникають зобов’язання поставити продукцію, роботи, послуги, визначені договором.

А тепер перейдемо до прикладу.

Приклад 2. Бюджетна установа (неплатник ПДВ) ухвалила рішення про реалізацію будівельних матеріалів, які перебувають на її балансі та залишились невикористаними після проведення ремонту. Ці запаси були придбані в поточному звітному періоді. Загальна вартість реалізованих будівельних матеріалів становить 3 220,00 грн.

Таблиця 3. Відображення доходів від продажу активів

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Меморіальний ордер

дебет

кредит

1. Списано будівельні матеріали, які реалізують, придбані в поточному звітному періоді

8211

1513

3 220,00

№ 13

2. Отримано кошти від покупців

2313

2117

3 220,00

№ 3 та № 4

3. Відображено дохід від продажу будівельних матеріалів

2117

7211

3 220,00

№ 4 та № 14

4. У кінці звітного періоду віднесено до фінансових результатів звітного періоду:

 • дохід

7211

5511

3 220,00

№ 17

 • витрати

5511

8211

3 220,00

№ 17

Раніше не враховані активи Про практичне застосування субрахунку 7112 «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі» ми вже неодноразово писали, і все ж таки погодитися з тим, що такий вид надходження є доходом від обмінних операцій, складно.

Дійсно, установа в результаті інвентаризації отримує активи (лишки) або в разі ліквідації основних засобів — нові (вилучені) активи, але ж операції обміну на інші активи або грошові кошти не відбувається, тому віднесення на рахунок 71 доходу від оприбуткування активів, раніше не врахованих у балансі, викликає сумніви. А ось операція безоплатного отримання активів більш схожа, адже в обох випадках відбувається оприбуткування нових активів разом із поданням до Казначейства довідки про надходження в натуральній формі й мають відображатися касові надходження та касові витрати.

Та, з другого боку, якщо керуватися тією ж логікою, що і стосовно бюджетних асигнувань, тоді отримуємо актив в обмін на виконання функцій установою.

Розглянемо, як відобразити в обліку виникнення доходу від оприбуткування.

Приклад 3. У бюджетній установі за результатами інвентаризації в матеріально відповідальної особи було встановлено надлишки продуктів харчування на суму 265,00 грн, які за даними оперативно-кількісного обліку раніше не передавали цій матеріально відповідальній особі. Усі продукти оприбуткували та передали у використання до їдальні.

Таблиця 4. Відображення доходів спеціального фонду за результатами інвентаризації

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Меморіальний ордер

дебет

кредит

1. Оприбутковано продукти харчування, виявлені під час інвентаризації

1511

2117

265,00

№ 4 та № 11

2. Відображено надходження в натуральній формі 1

2313

7112

265,00

№ 3 та № 14

3. Відображено касові видатки

2117

2313

265,00

№ 3 та № 4

4. Списано продукти харчування (після передання у використання)

8013

1511

265,00

№ 12

5. Віднесено доходи на фінрезультат

7112

5511

265,00

№ 17

6. Віднесено витрати на фінрезультат

5511

8013

265,00

№ 17

1. Необхідно подати до органів Казначейства довідку про надходження в натуральній формі.

Фінансові та інші доходи Якщо суб’єкт державного сектору має право надавати платні послуги, то чому б не отримати подвійну користь від такої операції, розмістивши вільні кошти на депозитах? Добре, що така можливість є й вона дозволена законодавством, адже такі різновиди надходжень, як відсотки, роялті, дивіденди тощо, є фінансовими доходами суб’єкта державного сектору.

У бухгалтерському обліку розміщення вільних коштів на депозитному рахунку є фінансовими інвестиціями. Для їх обліку План рахунків № 1203 передбачає субрахунок 2613 «Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів». Відсотки, які суб’єкт державного сектору має отримати відповідно до законодавства за фінансовими інвестиціями, відображають у складі доходів (п. 6 розд. ІІ НС 133 «Фінансові інвестиції»).

В уже згадуваному листі МФУ від 30.12.2016 № 31-11420-06-5/37851, а також у п. 9 ст. 13 БКУ запропоновано лише один вид фінансового доходу, який може отримати бюджетна установа, — 25020300 «Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право» (Класифікація доходів бюджету). Дохід у такому випадку визнають у тому звітному періоді, до якого він належить, на основі бази нарахування та строку користування депозитом (пп. 2.7 п. 2 розд. II НС 124 «Доходи»).

На прикладі розглянемо, як же бюджетній установі відобразити в обліку розміщення вільних коштів на депозит та отримання відсотків за ним.

Приклад 4. Бюджетна установа розмістила вільні кошти, отримані від надання платних послуг, у сумі 100 000,00 грн на депозит у державний банк. Термін депозиту становить 9 місяців, відсоткова ставка за депозитом — 9 %. За умовами договору відсотки за депозитом виплачують установі по закінченні терміну депозиту разом із поверненням коштів, розміщених на депозитному рахунку. По закінченні терміну депозиту установа отримала на рахунок вкладені кошти та відсотки за депозитом. Сума відсотків становила 6 750,00 грн.

Таблиця 5. Бухоблік доходу від розміщення депозиту

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Меморіальний ордер

дебет

кредит

1. Перераховано кошти на депозитний рахунок

2613

2311

100 000,00

№ 3

2. Нараховано відсотки за депозитом

2117

7311

6 750,00

№ 4 та № 14

3. Отримано відсотки за депозитом

2311

2117

6 750,00

№ 3 та № 4

4. Банк повернув кошти установи, розміщені на депозиті

2311

2613

100 000,00

№ 3

5. У кінці звітного періоду дохід від нарахованих відсотків віднесено на фінансовий результат

7311

5511

6 750,00

№ 14

Інші доходи Стосовно інших доходів, отриманих від обмінних операцій, що подані рахунком 74 «Інші доходи за обмінними операціями», знову звернемося до листа МФУ від 30.12.2016 № 31-11420-06-5/37851. Так, доходами визнано:

 • плату за оренду майна;
 • кошти від реалізації майнових прав на фільми;
 • доходи від курсових різниць;
 • доходи від операцій з дооцінки;
 • доходи від відновлення корисності активів.

Щодо орендних платежів у п. 3 розд. I НС 124 «Доходи» зазначено, що дія цього нормативного акта не поширюється на договори оренди, але в пп. 9.10 Типової кореспонденції операції з нарахування плати за оренду майна подано відповідною проводкою, та й БКУ розглядає такі платежі як власні надходження бюджетної установи.

Про облік решти «інших доходів» ідеться в інших нацстандартах, наприклад у п. 8 розд. III НС 121 «Основні засоби» про доходи від операцій з дооцінки зазначено: якщо до проведення дооцінки відбулася уцінка об’єкта основних засобів, то сума його дооцінки визнається доходами суб’єкта державного сектору в сумі, що не перевищує суми зазначеної уцінки, із зарахуванням суми перевищення до капіталу в дооцінках звітного року.

А про доходи від відновлення корисності активів у п. 3 розд. V НС 121 «Основні засоби» зазначено таке: сума вигід від відновлення корисності об’єкта основних засобів відображається як визнання доходу суб’єкта державного сектору з одночасним зменшенням суми зносу основних засобів.

І про доходи від курсових різниць також наведено інформацію в окремому нацстандарті: курсові різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті та монетарних статей відображають у складі інших доходів (витрат) (абз. 4 п. 5 розд. ІІ НС 130 «Вплив змін валютних курсів»).

Один із варіантів обліку доходів, отриманих від інших обмінних операцій, розглянемо на прикладі.

Приклад 5. Бюджетна установа відновила корисність активу з огляду на таку ознаку: очікувана зміна способу використання, який позитивно вплине на діяльність установи. Станом на річну дату балансу проведено розрахунок вигід від відновлення корисності, які становили 2 000,00 грн.

Таблиця 6. Бухоблік доходу від відновлення корисності активу

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Меморіальний ордер

дебет

кредит

Відображено вигоди від відновлення корисності активу

1411

7411

2 000,00

№ 14

Необмінні операції НС 124 «Доходи» та План рахунків № 1203 визначають складові, облік доходів за якими ведуть на субрахунку 7511 «Доходи за необмінними операціями»:

 • безоплатно отримані активи, послуги (роботи);
 • суми штрафів, неустойки, пені;
 • зобов’язання, що не підлягають погашенню (крім кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув);
 • спонсорські, благодійні внески та інша гуманітарна допомога, у тому числі і в натуральній формі.

У пп. 3.8 п. 3 розд. II НС 124 «Доходи» зазначено, що суми «внутрішньої безоплатної допомоги» є також доходом, але Типова кореспонденція категорично заявляє, що така операція є лише збільшенням власного капіталу установи, що отримує, і, відповідно, зменшенням тієї, що передає. І пояснюється це тим, що установи мають спільного головного розпорядника бюджетних коштів і переміщення внутрішнє.

Дещо специфічним за своєю сутністю є дохід, облік якого ведуть за субрахунком 7512 «Трансферти», де відображають суми трансфертів та коштів, отриманих для виконання цільових заходів (субвенції).

ЦИТАТА. «Трансферти — кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі».

(ч. 4 ст. 9 БКУ)

При цьому одночасно зі збільшенням фінансових активів не виникає жодних зобов’язань перед установою, яка здійснила трансферт, але можуть бути передбачені певні умови, якщо трансферт має цільове призначення. Для установ, що отримують із бюджету кошти для подальшого передання як трансферту, надходження слід відображати за загальним фондом, а для установ, що є кінцевими отримувачами, — за спеціальним.

Як відобразити дохід від трансферту як субвенції, розглянемо на прикладі.

Приклад 6. Установа, що фінансується з державного бюджету, отримала з місцевого бюджету субвенцію на придбання будівельного матеріалу для ремонту даху в розмірі 30 000,00 грн.

Таблиця 7. Бухоблік трансфертів

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Меморіальний ордер

дебет

кредит

1. Отримано субвенцію

2313

7512

30 000,00

№ 3 та № 14

2. Оприбутковано будівельний матеріал

1513

6211

30 000,00

№ 6

3. Перераховано кошти постачальнику

6211

2313

30 000,00

№ 3 та № 6

Документування

Аналітичні картки Щоби полегшити складання фінансової звітності та контролювати використання коштів, бюджетні установи застосовують картки та книги аналітичного обліку. Їхні форми та порядок складання затверджено наказом № 604. Відповідно до п. 1 Порядку № 604 його мають застосовувати під час складання карток і книг аналітичного обліку розпорядники бюджетних коштів, тобто всі бюджетні установи, які фінансуються з бюджетів різних рівнів. Для аналітичного обліку доходів використовують:

 • картку аналітичного обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг);
 • картку аналітичного обліку фінансових доходів (відсотків, роялті, дивідендів).

Картка аналітичного обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) знадобиться для аналітичного обліку різних видів доходів: плати за послуги, які бюджетні установи надають згідно з їхньою основною діяльністю; від додаткової (господарської) діяльності; плати за оренду майна бюджетних установ; від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого). Картку відкривають на рік. Записи в ній щодо нарахованих доходів потрібно здійснювати на підставі первинних документів за кожним контрагентом та за видами доходів. А записи щодо отриманих доходів від реалізації — на підставі виписок органу Казначейства (банку). Картку підписують виконавець та особа, що перевірила її.

Картку аналітичного обліку фінансових доходів (відсотків, роялті, дивідендів) використовують для аналітичного обліку фінансових доходів: відсотків, роялті, дивідендів. Картку відкривають на рік, а записи в ній щодо нарахованих фінансових доходів здійснюють на підставі первинних документів за кожним видом фінансових доходів. Записи щодо отриманих фінансових доходів здійснюють на підставі виписок органу Казначейства (банку). Підписують картку виконавець та особа, що її перевірила.

Меморіальний ордер Меморіальний ордер — це регістр синтетичного обліку, де протягом місяця накопичують інформацію за здійсненими господарськими операціями, складаючи кореспонденцію субрахунків. Вимоги щодо складання меморіальних ордерів визначені Порядком № 755, у якому також наведено типові форми цих документів, одним з яких є меморіальний ордер № 14 «Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду суб’єктів державного сектору». Використовують цю форму для обліку операцій з нарахування доходів спеціального фонду на підставі документів, що підтверджують виникнення доходів (довідки про надходження в натуральній формі, накладної тощо). На кожен вид доходів спеціального фонду відкривають окремі меморіальні ордери, які нумеруються, відповідно, МО № 14-1, МО № 14-2, МО № 14-3.

Накопичувальну відомість нарахування доходів спеціального фонду суб’єктів державного сектору використовують для обліку операцій нарахування доходів спеціального фонду за субрахунками 7011 «Бюджетні асигнування» (крім асигнувань із загального фонду), 7111 «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)», 7112 «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі», 7211 «Дохід від реалізації активів», 7311 «Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів», 7411 «Інші доходи за обмінними операціями», 7511 «Доходи за необмінними операціями». Не містить наведений перелік субрахунку 7512 «Трансферти» згідно з Порядком № 755, але вважаємо, що в меморіальному ордері № 14 «Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду суб’єктів державного сектору» такі надходження відображати необхідно за умови, що установа є кінцевим отримувачем трансферту.

№ 7, 2022  (с. 10)
Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку