Журналы

Новий бюджетний облік 29 апреля, 2024
О

Основний засіб чи малоцінка?

Установа придбала системний блок за 12 855,00 грн та операційну систему до нього за 5 499,00 грн. Вартісна межа основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів в установі — 15 000,00 грн. Як відображати витрати на придбання системного блока в обліку — як капітальні інвестиції на придбання основного засобу чи малоцінного необоротного матеріального активу?

-A
A+

Лідія Безкоровайна, експертка газети

Те, що системний блок — це необоротний актив, не викликає сумнівів ні в кого, адже строк його корисного використання перевищує один рік. Питання полягає в його вартості: якому об’єкту вона відповідає — основному засобу чи малоцінному необоротному матеріальному активу (далі — МНМА)?

Критерій розмежування В абз. 13 п. 1 розд. ІІ МР щодо облікової політики зазначено, що установи можуть установлювати вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів, з обґрунтуванням критеріїв щодо визначення таких ознак. Тож визначати такий критерій установа має самостійно. Як правило, установи погоджують критерій з головним розпорядником коштів.

Визначаючи критерій розмежування основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів, установи часто використовують податковий критерій, який на сьогодні становить 20 000 грн. Але це не обов’язково! Так, у запитанні читача зазначено, що в установі затверджено вартісний критерій у розмірі 15 000 грн.

Первісна вартість Придбаний об’єкт необоротних активів зараховують на баланс установи за первісною вартістю, порядок визначення якої наведено в п. 5 розд. ІІ НС 121 «Основні засоби». Так, первісна вартість включає:

 • суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);
 • реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що їх здійснюють у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів;
 • суми ввізного мита;
 • суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються суб’єктові державного сектору);
 • витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;
 • витрати на транспортування, установлення, монтаж, налагодження основних засобів;
 • інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Не завжди, коли купують об’єкт необоротних активів, зрозумілою є його первісна вартість, бо є ціла низка витрат, які треба здійснити, щоб цей об’єкт став придатним для використання.

Капітальні інвестиції Для того щоби сформувати первісну вартість придбаного необоротного активу, застосовують рахунок 13 «Капітальні інвестиції», який має субрахунки, що відображають види необоротних активів:

 • 1311 «Капітальні інвестиції в основні засоби»;
 • 1312 «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи»;
 • 1313 «Капітальні інвестиції в нематеріальні активи»;
 • 1314 «Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи».

Якщо звернемось до Порядку № 1219, то ним передбачено, що рахунок 13 «Капітальні інвестиції» призначений для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів.

За дебетом рахунку відображають збільшення зазнаних витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, за кредитом — їх зменшення (введення в діюприйняття в експлуатацію придбаних або створених необоротних активів тощо).

Як бачимо, купуючи об’єкт необоротних активів, треба правильно обрати субрахунок для формування його первісної вартості — у нашому випадку 1311 або 1312 залежно від вартості придбання. У запитанні читача вартість придбаного системного блока становить 12 855,00 грн, і згідно із затвердженим в установі критерієм, такий актив слід відображати на субрахунку 1312 як МНМА.

Та не все так однозначно: установа купує окремо операційну систему до системного блока. Чи збільшувати на цю суму вартість системного блока?

Операційна система Передусім визначимося з тим, чи варто зараховувати до первісної вартості пристрою інстальоване програмне забезпечення. Для цього маємо зрозуміти, яким саме воно є. Програмні забезпечення можуть бути такими:

 • системні — ті, які керують комп’ютером (власне, забезпечують його роботу); до них належать операційні системи, зокрема найпоширеніша Windows;
 • прикладні — ті, які призначені для вирішення практичних завдань (набору текстів, здійснення розрахунків, ведення бухгалтерського обліку, подання звітності, сканування документів тощо). Серед цих програм є ті, для використання яких треба придбавати ліцензію, і безкоштовні.

Про те, що комп’ютерна програма може бути подана і як операційна система, і як прикладна програма, зазначено у ст. 1 Закону про авторське право.

Щодо операційної системи, що є невід’ємною від системного блока (без неї він не працюватиме як окремий пристрій), доцільно включати витрати на її придбання до первісної вартості об’єкта основних засобів на підставі абз. 8 п. 5 розд. ІІ НС 121 «Основні засоби» як витрати, які безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Отже, вартість операційної системи, про яку йдеться в запитанні читача, доцільно включити у вартість придбаного системного блока. У такому випадку первісна вартість системного блока вже становитиме 18 354,00 грн (12 855,00 + 5 499,00). Тож цей об’єкт згідно з вартісним критерієм, затвердженим в установі, потрапляє до складу основних засобів.

Бухоблік Якщо системний блок та операційну систему до нього закуповують одночасно і зрозуміло, що первісна вартість системного блока, включаючи операційну систему, становитиме більше ніж 15 000,00 грн, то і вартість системного блока, і вартість операційної системи треба відображати на субрахунку 1311, а потім — на субрахунку 1014 «Машини та обладнання».

Якщо ж системний блок придбали і його вартість відобразили на субрахунку 1312, а пізніше придбали операційну систему, після чого стало зрозуміло, що разом з операційною системою цей системний блок обліковуватимуть у складі основних засобів, треба перенести суму, відображену на субрахунку 1312, на субрахунок 1311: Дт 1311 — Кт 1312, і потім на субрахунку 1311 відобразити вартість операційної системи, щоб на субрахунок 1014 уже перенести загальну вартість.

Розглянемо описану ситуацію на прикладі. У запитанні читача не зазначено, чи є установа платником ПДВ та за які кошти придбали активи, тому наведемо різні варіанти.

Приклад 1. Бюджетна установа (неплатник ПДВ) за кошти загального фонду придбала системний блок вартістю 12 855,00 грн та операційну систему до нього вартістю 5 499,00 грн. Системний блок уведено в експлуатацію.

У бухобліку ці господарські операції будуть відображені кореспонденцією рахунків, наведеною в табл. 1.

Таблиця 1. Бухоблік придбання системного блока неплатником ПДВ за кошти загального фонду

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Меморіальний ордер

дебет

кредит

1. Отримано цільове фінансування на придбання системного блока та операційної системи

2313

5411

18 354,00

№ 2

2. Придбано системний блок

1311

6211

12 855,00

№ 6

3. Придбано операційну систему

1311

6211

5 499,00

№ 6

4. Перераховано кошти постачальнику

6211

2313

18 354,00

№ 2 та № 6

5. Введено системний блок в експлуатацію

1014

1311

18 354,00

№ 17

6. Відображено зміни в капіталі

5411

5111

18 354,00

№ 17

Приклад 2. Бюджетна установа (платник ПДВ) за кошти загального фонду для виконання бюджетних програм придбала системний блок вартістю 12 855,00 грн (у т. ч. ПДВ — 2 142,50 грн) та операційну систему до нього вартістю 5 499,00 грн (у т. ч. ПДВ — 916,50 грн). Системний блок уведено в експлуатацію.

У бухобліку ці господарські операції будуть відображені кореспонденцією рахунків, наведеною в табл. 2.

Таблиця 2. Бухоблік придбання системного блока платником ПДВ за кошти загального фонду

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Меморіальний ордер

дебет

кредит

1. Отримано цільове фінансування на придбання системного блока та операційної системи

2313

5411

18 354,00

№ 2

2. Придбано системний блок

1311

6211

10 712,50

№ 6

3. Відображено податковий кредит із ПДВ (якщо ПН зареєстровано в ЄРПН)

6311

6211

2 142,50

№ 6

4. Придбано операційну систему

1311

6211

4 582,50

№ 6

5. Відображено податковий кредит із ПДВ (якщо ПН зареєстровано в ЄРПН)

6311

6211

916,50

№ 6

6. Перераховано кошти постачальнику

6211

2313

18 354,00

№ 2 та № 6

7. Нараховано компенсувальні податкові зобов’язання з ПДВ під час купівлі системного блока1

Якщо під час купівлі точно відомо, що придбані активи призначені для використання в негосподарській діяльності, а також у звільнених (за ст. 196 ПКУ) операціях, то компенсувальні податкові зобов’язання можна нарахувати відразу і включити їхню суму в первісну вартість придбаних активів.

1311

6311

2 142,50

№ 17

8. Нараховано компенсувальні податкові зобов’язання з ПДВ під час купівлі операційної системи1

Якщо під час купівлі точно відомо, що придбані активи призначені для використання в негосподарській діяльності, а також у звільнених (за ст. 196 ПКУ) операціях, то компенсувальні податкові зобов’язання можна нарахувати відразу і включити їхню суму в первісну вартість придбаних активів.

1311

6311

916,50

№ 17

9. Введено системний блок в експлуатацію

1014

1311

18 354,00

№ 17

10. Відображено зміни в капіталі

5411

5111

18 354,00

№ 17

Приклад 3. Бюджетна установа (неплатник ПДВ) за кошти спеціального фонду (з доходів поточного кварталу) придбала системний блок вартістю 12 855,00 грн та операційну систему до нього вартістю 5 499,00 грн. Системний блок уведено в експлуатацію.

У бухобліку ці господарські операції будуть відображені кореспонденцією рахунків, наведеною в табл. 3.

Таблиця 3. Бухоблік придбання системного блока неплатником ПДВ за кошти спеціального фонду

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Меморіальний ордер

дебет

кредит

1. Придбано системний блок

1311

6211

12 855,00

№ 6

2. Придбано операційну систему

1311

6211

5 499,00

№ 6

3. Відображено вилучення з доходу звітного періоду в сумі, що включається до первісної вартості основного засобу

7111

5411

18 354,00

№ 14

4. Перераховано кошти постачальнику

6211

2313

18 354,00

№ 2 та № 6

5. Введено системний блок в експлуатацію

1014

1311

18 354,00

№ 17

6. Відображено зміни в капіталі

5411

5111

18 354,00

№ 17

№ , 2024  (с. 10)

Архив номеров

Вверх
Закрыть
Заказать обратный звонок
Будет выполнено оформление подписки на выбранное издание
Телефон
Оформить
Вернуться
Закрыть
Извините, на выбранный вами период подписка не осуществляется. Для того чтобы задать свой вопрос звоните на наши контактные телефоны или воспользуйтесь формой обратной связи