Статті

Ч

Чи може депутат місцевої ради бути членом кількох її постійних комісій?

(коментар до листа ВРУ від 10.10.2021 р. № 04-23/15-2021/313890)

12 листопада, 2021
Тема:

Статтю взято з газети "Мiсцева рада" № 11/2021

Людмила Линник, юрист газети «Місцева рада»

Відповідно до ч. 1 ст. 46 Закону про МС1 сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення), районна, обласна рада проводять свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Окрім постійних депутатських комісій, ради можуть утворювати тимчасові контрольні комісії. Коли та як це відбувається, чи може один і той же депутат брати участь у кількох комісіях, розповімо далі, розглянувши лист, що коментується.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР.

Постійні комісії ради Повноваження постійних комісій ради, порядок їх утворення і діяльності врегульовано Законом про МСЗаконом № 932, регламентом роботи відповідної ради та положенням про постійні комісії, що затверджується місцевою радою не пізніш, як на другій сесії.

Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11.07.2002 р. № 93-IV.

Відповідно до ч. 1 та 2 ст. 47 Закону про МС постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями; попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань (ч. 4, 5 ст. 47 Закону про МС).

Тож утворюються постійні комісії з урахуванням повноважень рад, їх чисельності та специфіки відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Зазвичай це постійні комісії з питань:

  • бюджету та соціально-економічного розвитку;
  • комунальної власності та житлово-комунального господарства;
  • підприємництва, промисловості, транспорту та зв’язку;
  • екології та землекористування;
  • регламенту та депутатської етики;
  • гуманітарних питань;
  • тощо.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Зі складу членів комісії обирається заступник голови і секретар постійної комісії. До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський, селищний, міський голова, секретар сільської, селищної, міської ради, голова районної в місті (в разі її створення), районної, обласної ради, їх заступники.

Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано. Отже, робота в постійній комісії ради для депутатів є складовою їх обов’язків. У постійних комісіях вони працюють, як і на пленарних засіданнях, на громадських засадах. Виняток становлять лише голови постійних комісій з питань бюджету обласних рад, які за рішенням відповідних рад можуть працювати на постійній основі.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Відповідно до ч. 2 ст. 49 Закону про МС депутат повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради. Аналогічні положення містить і ст. 20 Закону № 93.

При цьому, за нормами ст. 19 Закону № 93 депутат місцевої ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат місцевої ради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

Саме на цьому акцентує увагу Комітет ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування в листі, що коментується. І саме із зазначених норм робить висновки, що місцева рада може обрати депутата цієї ради членом лише однієї постійної комісії, на засіданнях якої він має право ухвального голосу.

Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії, який скликає і веде засідання комісії, дає доручення її членам, проводить розподіл функціональних обов’язків між ними, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, громадянами, підписує проекти рішень місцевої ради та інші документи, організовує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження його функції здійснює заступник голови комісії або секретар.

Основною організаційною формою роботи постійних комісій є засідання, яке скликається в міру необхідності (як правило, для розгляду питань, що виносяться на найближче пленарне засідання) і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії. Порядок скликання позачергових засідань визначається положенням про постійні комісії.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності — заступником голови або секретарем комісії.

Отже, депутати — члени комісії беруть участь у засіданні постійної комісії та голосуванні. Інші депутати ради можуть бути присутніми на засідання постійної комісії, до якої не входять, з правом дорадчого голосу. Тобто висловити свою думку (позицію) з того чи іншого питання можуть, а вплинути на результати голосування комісії — ні.

Тимчасові контрольні комісії ради Так само, як і постійні комісії, тимчасові контрольні комісії є органами ради, які обираються з числа депутатів. Але, як зрозуміло з їх назви, утворюються вони тимчасово і для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування, за результатами розгляду яких на розгляд ради подають відповідні звіти та пропозиції (ст. 48 Закону про МС).

Питання про утворення тимчасової контрольної комісії включається окремим пунктом у порядок денний сесії ради.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії, її назву, завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше третини депутатів від загального складу ради. Про порядок голосування в таких випадках і обрахунку голосів читайте в газеті «Місцева рада», № 9/2021, с. 25.

У рішенні про створення тимчасової контрольної комісії визначається:

1) назва тимчасової контрольної комісії;

2) завдання, мета і коло питань, для контролю з яких тимчасова контрольна комісія створюється;

3) кількісний і персональний склад тимчасової контрольної комісії, голова тимчасової контрольної комісії;

4) термін діяльності тимчасової контрольної комісії (на визначений заздалегідь час або на час виконання відповідної роботи);

5) термін подання звіту та пропозицій тимчасової контрольної комісії про виконану роботу, які надаються на розгляд міської ради;

6) заходи щодо організаційного забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії.

Основною формою роботи контрольних комісій є закриті засідання. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, а також залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з їх роботою.

Тимчасова контрольна комісія у визначений радою строк надає останній письмовий звіт і пропозиції щодо роботи, яка виконана, а також підготовлені нею відповідні проекти актів ради та інші матеріали.

Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка її створила.

На відміну від участі в постійних комісіях, законодавство не містить обмежень щодо членства депутата в контрольних комісіях. Звичайно, враховуючи, що тимчасові контрольні комісії утворюються для конкретної цілі і на певний строк, участь одного депутата в кількох таких комісіях одночасно навряд чи можлива. Однак додаткові вимоги та умови створення і діяльності тимчасових контрольних комісій можуть бути визначені регламентом відповідної ради.

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку