Статті

«

«МЕДИЧНА БУХГАЛТЕРІЯ»:
Методрекомендації узгодили з НП(С)БО

(коментар до наказу МФУ «Про затвердження Змін до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку» від 18.10.2022 № 337)

Останні зміни, запроваджені Мінфіном до облікових методрекомендацій, торкнулися різних об’єктів обліку: основних засобів, біологічних активів, запасів, нематеріальних активів. Тож розглянемо детально, що нового нам принесли ці зміни.

Методрекомендації № 561 Методрекомендації № 5611 регламентують облік основних засобів. Останні зміни до них уносили в січні 2020 року, натомість зміни до НП(С)БО 7 «Основні засоби»2 були внесені у травні 2022 року. Тож між документами, які мають відповідати один одному, існували певні невідповідності, які коментованим наказом виправили.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом МФУ від 30.09.2003 № 561.
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом МФУ від 27.04.2000 № 92.

Деякі з унесених змін суто косметичні. Так, з 29.09.2020 усі положення (стандарти) бухгалтерського обліку називаються національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, тож у Методрекомендаціях № 561 у всіх назвах стандартів додано слово «національне». Такі самі зміни внесли в усі методрекомендації, які будуть розглянуті далі.

Наказом № 1483 доповнено визначення основних засобів, наведене в Інструкції № 2914 та в НП(С)БО 7 «Основні засоби», тож тепер дійшла черга й до Методрекомендацій № 561, у яких визначення основних засобів тепер таке.

Наказ МФУ «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від 26.05.2022 № 148.
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом МФУ від 30.11.1999 № 291.

ЦИТАТА. «Основними засобами вважають матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, виконання робіт і надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких становить більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік)».

(п. 2 розд. 1 Методрекомендацій № 561)

Тож відповідно до наданого уточнення основні засоби можуть використовуватись і для виконання робіт.

У п. 5 Методрекомендацій № 561 зазначено, яку інформацію мають розкривати первинні документи, якими оформлюють господарські операції з будівництва, виготовлення, придбання, уведення в експлуатацію, підтримання в робочому стані, поліпшення й вибуття основних засобів. До переліку такої інформації внесено уточнення про те, що первинні документи, серед іншого, мають містити інформацію про посади та прізвища (крім первинних документів, вимоги до яких установлює Національний банк України) осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та правильність її оформлення.

Наступні зміни узгодили зміст НП(С)БО 7 «Основні засоби» та Методрекомендацій № 561. Адже ще у квітні 2022 року наказом № 1195 унесли зміни у класифікацію основних засобів, зазначивши, що до їх складу входять тварини, які не пов’язані із сільськогосподарською діяльністю, та багаторічні насадження, які не пов’язані із сільськогосподарською діяльністю, а також плодоносні рослини. Тож тепер у пп. 1.7 і пп. 1.8 п. 7 розд. 2 Методрекомендацій № 561 зазначено саме такі класифікаційні групи основних засобів.

Наказ МФУ «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від 21.04.2022 № 119.

Ще одне уточнення, внесене до п. 22 розд. 4 Методрекомендацій № 561 стосується юридичної термінології. Так, у цьому пункті слова «угоді про оренду» замінили словам «договорі оренди».

А ось наступні зміни суттєві саме для системи обліку основних засобів, їх оцінки та нарахування амортизації. Такі самі зміни були внесені в НП(С)БО 7 «Основні засоби» наказом № 148, а тепер їх унесли і в Методрекомендації № 561. Отже, строк корисного використання (експлуатації) та ліквідаційну вартість об’єкта основних засобів переглядають на кінець звітного року в разі зміни очікуваних економічних вигід від його використання.

Амортизацію об’єкта основних засобів нараховують з огляду на новий строк корисного використання та ліквідаційну вартість починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання та/або ліквідаційної вартості. Власне, внесені зміни ще раз підкреслюють необхідність визначати обґрунтований розмір ліквідаційної вартості основних засобів та строк їх корисного використання, а також необхідність контролювати їхній розмір протягом періоду використання об’єкта й коригувати за потреби. Наслідком цих запроваджених змін є поява нового пункту 28 у Методрекомендаціях № 561, у якому зазначено, що зміни методу амортизації, строку корисного використання та ліквідаційної вартості об’єкта основних засобів відображаються як зміни облікових оцінок відповідно до НП(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»6.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом МФУ від 28.05.1999 № 137.

Певних змін зазнало формулювання п. 25 розд. 5 Методрекомендацій № 561. Так, якщо раніше зазначалося, що суму нарахованої амортизації відображають за дебетом рахунків обліку витрат діяльності, виробництва й капітальних інвестицій у кореспонденції з рахунком обліку зносу (амортизації) необоротних активів, то зараз вказано, що суму нарахованої амортизації всі підприємства відображають збільшенням суми зносу основних засобів і витрат підприємства, крім випадків, коли сума нарахованої амортизації включається до собівартості іншого активу й балансової вартості такого активу. І хоча по суті нове формулювання не змінює підходу до відображення нарахування амортизації, однак воно повністю відповідає формулюванню, наведеному в НП(С)БО 7 «Основні засоби».

Певні зміни запроваджено щодо переоцінки основних засобів. Так, раніше, якщо залишкова вартість об’єкта основних засобів дорівнювала нулю й на підприємстві ухвалювали рішення провести переоцінку такого об’єкта, його переоцінену залишкову вартість визначали додаванням справедливої вартості цього об’єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об’єкта. При цьому для таких об’єктів, які продовжували використовувати, обов’язково визначали ліквідаційну вартість. Зараз же абз. 3 п. 35 Методрекомендацій № 561, який містив саме цю інформацію, видалили. Тож для всіх основних засобів тепер застосовують однаковий підхід щодо визначення суми дооцінки (уцінки) із застосуванням індексу переоцінки. Такі зміни, вочевидь, є наслідком запровадження необхідності переглядати ліквідаційну вартість і строк корисного використання основних засобів на кінець звітного року, про що ми писали вище.

До речі, такі самі зміни вже були внесені в НП(С)БО 7 «Основні засоби» наказом № 148.

Ну і ще одне уточнення, внесене в п. 41 Методрекомендацій № 561, стосується комісії, яку створюють на підприємстві для визначення непридатності основних засобів. Раніше в цьому пункті було зазначено, що комісія має бути постійною. Зараз же зазначено, що це може бути створена комісія. Однак вважаємо, що це може бути як постійна комісія, так і спеціально створена для конкретного випадку комісія. Це має вирішувати підприємство самостійно.

Методрекомендації № 1315 Методрекомендації № 13157 регламентують облік біологічних активів. Багато змін внесено до цього документа коментованим наказом. Ці зміни стосуються оцінювання, аналітичного обліку біологічних активів та визнання витрат і доходів, пов’язаних із біологічними активами. Однак такий об’єкт обліку, як біологічні активи, для ЗОЗ не характерний, тож аналізувати ці зміни не будемо.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджені наказом МФУ від 29.12.2006 № 1315.

Методрекомендації № 2 Облік запасів на підприємствах регулюють НП(С)БО 9 «Запаси»8 та Методрекомендації № 29. Ці Методрекомендації також зазнали певних змін. Усім відомо, що будь-яка господарська операція має бути підтверджена первинним документом. Типові форми первинних документів з обліку сировини й матеріалів, які були затверджені наказом № 19310, скасовані на підставі наказу № 26611, тому в абз. 1 п. 3.1 Методрекомендацій № 2 тепер зазначено, що надходження запасів на підприємство оформлюють відповідними документами, типові форми яких затверджують центральні органи виконавчої влади. Однак, поки такі типові форми на державному рівні не затверджено, підприємства самостійно розробляють необхідні форми первинних документів, ураховуючи вимоги Положення № 8812.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом МФУ від 20.10.1999 № 246.
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом МФУ від 10.01.2007 № 2.
Наказ МСУ «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» від 21.06.1996 № 193 (втратив чинність).
Наказ ДССУ «Про скасування та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державної служби статистики України, Міністерства статистики України та Державного комітету статистики України» від 22.10.2021 № 226.
Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом МФУ від 24.05.1995 № 88.

Оскільки наказ № 193 не чинний, то всі посилання на типові форми, які в ньому затверджені, видалили з Методрекомендацій № 2. Тепер у тексті вказані такі первинні документи, як прибутковий ордер, акт приймання матеріалів, лімітно-забірні картки, але вже без зазначення номера форми. Тобто ці документи мають бути розроблені самим підприємством і затверджені в розпорядчому документі з організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Пункт 3.16, який також стосується первинних документів, виклали в новій редакції.

ЦИТАТА. «Реєстрація прибутково-видаткових документів може оформлюватися реєстром, що складається матеріально відповідальною особою в довільній формі та містить інформацію про кількість первинних документів, номери первинних документів тощо. Реєстр здається до бухгалтерської служби разом з відповідними первинними документами та необхідними додатками (за наявності) у строки, передбачені графіком документообороту».

(п. 3.16 Методрекомендацій № 2)

Це ще раз підтверджує самостійність підприємств у питаннях документального оформлення господарських операцій з обліку запасів.

У п. 4.9 Методрекомендацій № 2 зазначено, що інформацію про залишок запасів у місцях зберігання на початок і кінець місяця, про їх надходження й витрачання можна відображати в матеріальному звіті, який складає матеріально відповідальна особа в довільній формі. А для своєчасного проведення уцінки запасів, що тривалий час не використовуються, можна застосовувати сигнальну довідку (п. 4.12 Методрекомендацій № 2).

Стосовно аналітичного обліку запасів зроблено доповнення щодо можливості такого обліку у грошовому та натуральному вимірниках (із зазначенням кількості запасів (ваги, міри тощо)).

Розділ 6 Методрекомендацій № 2 присвячений особливостям обліку тари. У ньому також зазначалися типові форми, затверджені не чинним на сьогодні наказом № 193. Тож у пп. 6.7 та 6.8 внесли зміни, видаливши номери типових форм і зазначивши, що підприємства можуть використовувати такі документи як матеріальний звіт, опис, але розроблені в довільній формі.

Крім того, п. 6.8 доповнили такою інформацією: типова форма інвентаризаційного опису запасів, яку можуть використовувати підприємства, затверджена наказом № 57213. І хоча цим наказом затверджено типові форми для бюджетних установ, та підприємства також можуть користуватися ними, про що ми вже не раз зазначали.

Наказ МФУ «Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації» від 17.06.2015 № 572.

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку