Новини

Зміни до Порядку здійснення перевірок інспекторами Держпраці (проект)
03.12.2019

Мінекономіки на своєму вебсайті оприлюднило проект постанови Кабміну «Про внесення змін до Порядку здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю» (далі – проект постанови), яким пропонується викласти у новій редакції Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою КМУ від 21.08.2019 року № 823 (далі – Порядок контролю).

У чому суть проблеми?

Як зазначено у Пояснювальній записці до проекту постанови, повноваження Держпраці щодо здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю визначені Кодексом законів про працю України (далі – КЗпП України).

Так, ч. 1 ст. 259 КЗпП України визначено, що державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами-підприємцями, які використовують найману працю, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

Водночас, згідно з вимогами ч. 4 ст. 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) заходи державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення здійснюються у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами.

Україною ратифіковано конвенції Міжнародної організації праці (далі – МОП), які визначають, зокрема, спосіб здійснення контролю за додержанням законодавства про працю (Конвенція МОП № 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі, яка ратифікована Законом України від 08.09.2004  № 1985-IV (далі – Конвенція МОП № 81) та Конвенція МОП № 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві, яка ратифікована Законом України від 08.09.2004 № 1986-IV (далі – Конвенція МОП № 129).

Проте, діюча редакція Порядку контролю не у повній мірі відповідає вимогам норм Закону та чітко не визначає особливості міжнародних договорів, що призводить до неоднозначного їх тлумачення та застосування, як зі сторони інспекторів праці при здійсненні заходів контролю за додержанням законодавства про працю, так зі сторони роботодавців, у яких такий контроль здійснюється.

Таким чином, потребують удосконалення врегулювання питання визначення порядку здійснення заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю з урахуванням вимог Закону, конвенцій МОП № 129 та № 81.

Розроблений проект постанови спрямований на удосконалення механізмів здійснення заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю, зменшення тиску на роботодавців та забезпечення додержання законодавства про працю.

Проектом акта передбачено, що заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю, крім заходів, з питань виявлення неоформлених трудових відносин, здійснюються відповідно до вимог Закону.

При здійсненні заходів державного контролю за додержанням законодавства про працю в частині виявлення неоформлених трудових відносин будуть враховані положення Конвенції МОП № 129 та № 81.

Так, зокрема, проектом акта передбачено:

 1. Підставами для здійснення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин є:

1) звернення працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю;

2) звернення фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин;

3) рішення суду;

4) рішення керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань, прийняте за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством, у тому числі на підставі інформації:

- посадових осіб органів державного нагляду (контролю), правоохоронних органів про виявлені в ході виконання ними повноважень ознак порушення законодавства про працю щодо неоформлення та/або порушення порядку оформлення трудових відносин;

- ДПС та її територіальних органів про:

 • невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;
 • факти порушення законодавства про працю, виявлені в ході здійснення повноважень;
 • факти провадження господарської діяльності без державної реєстрації у порядку, встановленому законом, як суб’єкта господарювання;

- Пенсійного фонду України та його територіальних органів про:

 • роботодавців, в яких стосовно працівників відсутнє повідомлення про прийняття на роботу;
 • роботодавців, в яких протягом місяця кількість працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20 і більше відсотків;
 • фізичних осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця більше року;
 • роботодавців, в яких 30 і більше відсотків фізичних осіб працюють на умовах цивільно-правових договорів;
 • роботодавців із чисельністю 20 і більше працівників, в яких протягом місяця відбулося скорочення на 10 і більше відсотків працівників;

5) доручення Прем’єр-міністра України;

6) звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

7) запит народного депутата;

8) невиконання вимог припису інспектора праці.

Звернення фізичних осіб, стосовно яких порушено правила оформлення трудових відносин, працівників і роботодавців може бути подане через уповноваженого представника.

Якщо інспектор праці самостійно приймає рішення про необхідність відвідування роботодавця з метою інформування його та працівників про найбільш ефективні способи додержання законодавства з питань оформлення трудових відносин, моніторингу стану його додержання (п. 28 Порядку), то інспекційне відвідування або рішення інспектора праці підлягає повідомній реєстрації Держпраці чи її територіальним органом до початку їх проведення.

Перед реєстрацією інспекційного відвідування роботодавця, щодо якого впродовж попередніх шести календарних місяців здійснювались інспекційні відвідування, керівник органу контролю (інша уповноважена ним посадова особа) вивчає питання про доцільність його проведення.

 1.  Під час проведення інспекційного відвідування інспектор праці повинен пред’явити об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі своє службове посвідчення та перед підписанням акта надати копію відповідного направлення на проведення інспекційного відвідування та внести запис про його проведення до відповідного журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) об’єкта відвідування (за його наявності).
 2. Тривалість інспекційного відвідування не може перевищувати 10 робочих днів.
 3. Інспектори праці за наявності службового посвідчення безперешкодно мають право:
 • під час проведення інспекційних відвідувань за наявності підстав, визначених п. 5 цього Порядку, без попереднього повідомлення о будь-якій годині доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;
 • ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;
 • наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування, іншим особам, що володіють необхідною інформацією, запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення;
 • за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;
 • на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;
 • фіксувати проведення інспекційного відвідування засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;
 • отримувати від органів державної влади, об’єктів відвідування інформацію та матеріали, необхідні для проведення інспекційного відвідування.
 1. Під час проведення інспекційного відвідування об’єкт відвідування має право:
 • перевіряти в інспектора праці наявність службового посвідчення;
 • одержувати копію направлення на проведення інспекційного відвідування;
 • не допускати до проведення інспекційного відвідування у разі:
  • відсутності службового посвідчення;
  • якщо на офіційному веб-сайті Держпраці не оприлюднено уніфікованої форми акта інспекційного відвідування;
 • вимагати припинення інспекційного відвідування у разі перевищення визначеного пунктом 9 цього Порядку максимального строку здійснення такого заходу;
 • подавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження до акта;
 • вимагати від інспектора праці внесення запису про проведення інспекційного відвідування до відповідного журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) об’єкта відвідування (за його наявності) перед наданням акта для підпису об’єктом відвідування або уповноваженою ним посадовою особою;
 • перед підписанням акта інспекційного відвідування бути поінформованим про свої права та обов’язки;
 • вимагати від інспектора праці додержання вимог законодавства;
 • вимагати нерозголошення комерційної таємниці або конфіденційної інформації об’єкта відвідування;
 • оскаржувати в установленому законодавством порядку неправомірні дії інспектора праці;
 • отримувати консультативну допомогу від інспектора праці з метою запобігання порушенням під час проведення інспекційних відвідувань;
 • фіксувати проведення інспекційного відвідування засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;
 • вимагати нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією об’єкта відвідування;
 • оскаржувати відповідно до пункту 26 цього Порядку припис та / або вимогу інспектора праці.
 1. У разі наявності порушень вимог законодавства про працю, зафіксованих актом, після розгляду зауважень об’єкта відвідування до нього (у разі їх надходження) інспектор праці проводить аналіз матеріалів інспекційного відвідування, за результатами якого вносить припис та вживає заходів до притягнення винної у допущенні порушень посадової особи до встановленої законом відповідальності.
 2. Заходи до притягнення об’єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності за використання праці неоформлених працівників вживаються одночасно із внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень у ході інспекційного відвідування.

 

 

Календар бухгал­тера
Сьогодні

Звіт про використання КОРО та РК (форма № ЗВР-1) за червень 2020 року

Довідка про використані РК за червень 2020 року

Фінансова та бюджетна звітність розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевого бюджету

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) за червень 2020 року

20.07.20

Податкова декларація з ПДВ за червень 2020 року

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку