Статті

К

Кредити з плаваючою ставкою в обліку за НП(С)БО

mail Ставка за довгостроковим кредитом визначається як індикативна ставка + маржа.
Індикативна ставка періодично переглядається.
Як нараховувати відсотки за таким кредитом в обліку за НП(С) БО?
Чи потрібно переглядати ставку дисконтування?

05 травня, 2021

Статтю взято з газети "Професійний бухгалтер" № 21-22/2021

 

Візьмемо такий приклад.

16 грудня 2020 року компанія отримала кредит у сумі 1 000 000 грн. Строк погашення — 10 грудня 2022 року. Ставка за кредитом визначається як 12-місячна ставка UIRD за гривнею + 5 % та переглядається на початку кожного кварталу. Метод нарахування процентів — «факт/факт»1. Погашення основної суми боргу — наприкінці строку дії кредиту, погашення процентів — щомісяця до 5 числа місяця, наступного за звітним.

Метод «факт/факт» передбачає, що для розрахунку суми відсотків використовується фактична кількість днів у місяці та у році/

Станом на 16 грудня 12-місячна ставка UIRD за гривнею дорівнювала 9,22 %, станом на 01.01.2021 р. — 8,70 %. Як нараховувати процентні витрати за таким кредитом?

Розкладемо це питання на чотири блоки: 1 — первісне визнання; 2 — нарахування процентів до першого перегляду ставки (тобто за грудень 2020 року); 3 — перегляд ставки; 4 — визнання процентів після перегляду (січень 2021 року тощо).

1. Первісне визнання кредиту Довгострокові кредити в обліку за НП(С)БО відображаються в балансі за їхньою теперішньою (дисконтованою) вартістю (п. 9 НП(С)БО 11). Визначення теперішньої вартості наведено в п. 4 НП(С)БО 11.

Формула дисконтування грошових потоків виглядає так: PV = 	 n 	 CFi Σ (1 + r)n i=1, де:

 • PV — теперішня вартість;
 • CFi — грошовий потік за i-й період;
 • n — кількість періодів;
 • r — ставка дисконтування.

Тут виникає перша дилема: як визначити майбутні платежі? Оскільки ми не можемо точно спрогнозувати, як саме буде змінюватися індикативна ставка, загальною практикою є розрахунок майбутніх платежів з використанням значення цієї ставки станом на дату первісного визнання на весь термін дії кредиту. Отже, будуємо грошові потоки з огляду на значення ставки 14,22 % (UIRD = 9,22 % + маржа = 5 %).

Сума очікуваного відшкодування — поняття, яке застосовується до нефінансових активів, а отже, в обліку отриманих кредитів воно не використовується.

Тепер визначаємо ставку дисконтування. Оскільки НП(С)БО не регламентують, яка ставка дисконтування має застосовуватися при розрахунку теперішньої вартості, це необхідно визначити в обліковій політиці компанії. Поширеною практикою є посилання на норми МСФЗ.

ПОРАДА. Для того щоб уникнути можливих непорозумінь із контролерами у разі, коли стандарти не дають прямих вказівок щодо обліку, радимо обліковий підхід та аналогії, що використовуються, прописувати в обліковій політиці підприємства.

Так, МСФЗ 9 вимагає застосовувати в обліку фінансових інструментів ефективну ставку відсотка.

Згідно з додатком А МСФЗ 9 для фінансових зобов’язань: «ефективна ставка відсотка — це ставка, яка забезпечує точне дисконтування оцінюваних майбутніх грошових потоків за очікуваний строк дії фінансового зобов’язання до амортизованої собівартості фінансового зобов’язання».

Ефективна ставка має бути розрахована на момент первісного визнання кредиту, тобто станом на 16.12.2020 р. Амортизована собівартість кредиту станом на цю дату — це фактично вартість кредиту при первісному визнанні. МСФЗ 9 (параграф 5.1.1) вимагає здійснювати первісне визнання фінансових зобов’язань за справедливою вартістю з урахуванням витрат на операцію.

Якщо компанія отримує кредит на ринкових умовах, то справедливою вартістю кредиту буде сума отриманих коштів2. Компанія не сплачує комісій та інших платежів у зв’язку з отриманням кредиту, а отже, витрати на операцію дорівнюють нулю.

Параграф Б5.1.2А МСФЗ 9: «Найкращими доказами справедливої вартості фінансового інструмента при первісному визнанні є зазвичай ціна операції (тобто справедлива вартість наданої або одержаної компенсації <…>)»

Таким чином, первісна вартість кредиту дорівнюватиме 1 000 000 грн.

Таблиця 1. Первісне визнання зобов’язання

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

дебет рахунку

кредит рахунку

Дата отримання кредиту (16.12.2020 р.)

1. Отримання кредиту

311

505/1

1 000 000

Розрахуємо ефективну ставку станом на дату первісного визнання. З цією метою застосуємо функцію Microsoft Excel ЧИСТВНДОХ (XIRR). Побудуємо в MS Excel таблицю з грошовими потоками і застосуємо функцію ЧИСТВНДОХ (XIRR). В результаті отримаємо ефективну ставку — 15,16 %. Приклад розрахунку в MS Excel  ви можете побачити в додаткових матеріалах електронної версії газети.

2. Нарахування процентів за грудень 2020 рокуДля розрахунку процентних витрат за грудень 2020 року необхідно визначити теперішню (дисконтовану) вартість майбутніх грошових потоків станом на 01.01.2021 р. Оскільки станом на цю дату перегляд ставки ще не відбувся, то графік майбутніх грошових потоків лишається незмінним.

Для визначення дисконтованої вартості станом на 01.01.2021 р. застосуємо функцію MS Excel ЧИСТНЗ (XNPV), яка є зворотною до функції ЧИСТВНДОХ (XIRR).

За розрахунками дисконтована вартість складе 1 006 206,84 грн. Різниця між цією сумою та первісною вартістю (1 000 000 грн) складе 6 206,84 грн. Це — фінансові витрати за ефективною ставкою відсотка за грудень 2020.

Якщо ми розрахуємо витрати за номінальною ставкою (14,22 %), то за 16 днів грудня ми отримаємо: 1 000 000 грн × 14,22 % × 16/366 = 6 216,39 грн.

Різниця між сумою процентів за номінальною та ефективною ставкою процента (6 216,39 грн – 6 206,84 грн = 9,55 грн) — це так званий технічний дисконт. По суті, це різниця, яка виникає внаслідок різної методики розрахунку: номінальна ставка відображає розрахунок за формулою простих відсотків, а ефективна ставка — за формулою складних відсотків. На кінець дії кредиту «технічний» дисконт має дорівнювати нулю.

Таблиця 2. Відображення в обліку операцій за грудень 2020 року

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

дебет рахунку

кредит рахунку

Перший місяць (31.12.2020 р.)

1. Нарахування відсотків за номінальною ставкою

951

684

6216,39

2. «Технічний» дисконт

505/3

951

9,55

Разом фінансові витрати за грудень 2020

Х

Х

6206,84

3. Перегляд ставки Починаючи з 1 січня 2021 року договірна процентна ставка змінюється: вона становитиме 13,7 % (UIRD = 8,7 % + маржа 5 %). Для обліку такої зміни ставки можна визначити облікову політику, керуючись, зокрема, параграфом Б5.4.5 МСФЗ 9: «У випадку фінансових активів з плаваючою ставкою та фінансових зобов’язань з плаваючою ставкою періодичне переоцінювання грошових потоків для відображення руху ринкових ставок відсотка змінює ефективну ставку відсотка».

Отже, в такому разі нам потрібно:

 1. переглянути майбутні грошові потоки;
 2. переобчислити ефективну ставку відсотка.

Будуємо графік, починаючи з 1 січня 2021 року із застосуванням номінальної ставки 13,7 %. Теперішня вартість станом на дату розрахунку — 1 006 206,84 грн. Застосувавши функцію ЧИСТВНДОХ (XIRR), отримаємо нову ефективну ставку — 14,66 %.

4. Нарахування процентів за січень 2021 року Спочатку визначимо теперішню (дисконтовану) вартість майбутніх грошових потоків станом на 01.02.2021 р. за допомогою функції ЧИСТНЗ (XNPV). Вона становить 1 011 686,06 грн.

На попередню звітну дату (1 січня 2021 року) балансова вартість кредиту становила 1 006 206,84 грн. За січень потрібно відобразити в обліку дві події:

 1. погашення відсотків за попередній місяць у сумі 6 216,39 грн;
 2. нарахування процентів за січень.

Після цих двох операцій балансова вартість кредиту має дорівнювати 1 011 686,06 грн. Тобто: 1 006 206,84 + нарахування процентів за січень – 6216,39 = 1 011 686,06 грн.

Спираючись на цю інформацію, нескладно вирахувати суму процентних витрат за січень. Вона становить: 1 011 686,06 – 1 006 206,84 + 6 216,39 = 11 695,61 (грн). Це — витрати за ефективною ставкою процентів.

Розрахуємо тепер витрати за номінальною ставкою (13,7 %): 1 000 000 грн × 13,7 % × 31 : 365 = 11 635,62 грн.

Різниця між сумою процентів за номінальною та ефективною ставкою процента (11 695,61 – 11 635,62 = 59,99 грн.) — це зміни в «технічному» дисконті.

Таблиця 3. Бухоблік операцій у січні 2021 року

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

дебет рахунку

кредит рахунку

Другий місяць (січень 2021 року)

1. Погашення відсотків, нарахованих у грудні 2020 року

684

311

6216,39

2. Нарахування відсотків за номінальною ставкою за січень

951

684

11635,62

3. «Технічний» дисконт за січень

505/3

951

59,99

Разом фінансові витрати за січень

Х

Х

11695,61

Надалі необхідно буде здійснювати подібні перерахунки ефективної ставки процента в разі кожної зміни індикативної ставки, в наведеному прикладі — кожні три місяці.

Календар бухгал­тера
29.06.21

ЄСВ з зарплати (доходу) за травень 2021 року (гірничі підприємства)

30.06.21

ПДВ за травень 2021 року

Акцизний податок за травень 2021 року

ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за травень 2021 року

ВЗ з нарахованого, але не виплаченого доходу травень 2021 року

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку