Статті

Б

Бухгалтер - професія «Білих Комірців»: класика в сучасності

09 червня, 2020
Тема:

Шановні друзі!

У якості завідувача кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту маю честь презентувати освітні програми кафедри за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління і адміністрування» та розкрити провідну роль професії бухгалтера в контексті сучасного інформаційно-аналітичного забезпечення розвитку бізнесу в умовах трансформації секторів економіки в конкурентоспроможні й ефективні для досягнення довгострокової стабільності й добробуту у суспільстві.

Професійні бухгалтери - одна з найвідповідальніших, багатогранних та креативних професій, що об’єднує такі напрямки діяльності, як облік, економіка, бізнес-аналітика, експертиза, аудит, податкова та митна справа, ІТ-технології, комунікації, конкурента розвідка, менеджмент, стратегічне управління, оцінка ринкової вартості бізнесу, трудове, фінансове та господарське законодавство, фінансово-економічна безпека, міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна діяльність.

Це професія здібних, порядних, чесних та креативних людей, робота для тих, хто прагне  стати заможним!

Професійні бухгалтери є лідерами в усіх сферах бізнесу. Саме професійні бухгалтери здійснюють ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку із використанням автоматизованих інформаційних систем обробки даних, складання звітності за міжнародними стандартами, нарахування заробітної плати працівникам, забезпечують перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, здійснюють контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, удосконалюють системи інформаційного забезпечення управління  бізнесу з метою підвищення його ринкової вартості. Будь-який (включно з найдрібнішим) рух грошових коштів, майна, прав має бути вже з першого дня діяльності підприємства належно відображений в обліку, а за потреби - ще й задекларований та оподаткований.

Професія є тим джерелом довіри, якого вимагає суспільство.

У сучасних умовах професія забезпечує багато можливостей для кар’єрного зростання: від асистента бухгалтера до головного бухгалтера, фінансового директора, бізнес-аналітика, аудитора, інвестиційного радника, топ-менеджера, власника компанії.

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у сучасних умовах всеохоплюючої діджиталізації відкриває нові перспективи для розвитку професії бухгалтера. По-перше, професійний бухгалтер в умовах динамічного середовища постійно здійснює експертизу з метою активного реагування на трансформаційні процеси для забезпечення ефективності та безпеки ведення бізнесу. Збільшується експертно-аналітична функція бухгалтерської професії. Уміння працювати з великими масивами даних (Big Data Analysis) та їх аналізувати – це можливість першими отримувати цінні ринкові «інсайти» задля забезпечення підвищення конкурентоздатності підприємства.

По-друге, сучасні бухгалтери – це адвокати впевненості особливо при проведенні аудиту та управління ризиками. Вони здійснюють заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства для залучення інвесторів, партнерів, клієнтів та підвищення корпоративної відповідальності бізнесу перед суспільством у цілому.

По-третє, в умовах сучасних бізнес трансформацій професійні бухгалтери стають архітекторами організаційних змін (бізнес трансформерами). Керуючись стратегією розвитку підприємства, вони налаштовують інформаційно-аналітичне забезпечення організаційних трансформацій для сталого розвитку бізнесу в майбутньому.

По-четверте, сучасний бухгалтер стає справжнім бізнес-партнером для власників бізнесу (бізнес-навігатором даних). В умовах постійного зростання кількості інформаційних потоків саме професійні бухгалтери виявляють надзвичайні можливості для оптимізації масивів даних та використання нових аналітичних інструментів для оцінки результативності ведення бізнесу. Саме вони формують масиви даних для оцінки ключових показників ринкової вартості та результативності ведення бізнесу, що дозволяє генерувати здійснення перспективного аналізу для підтримки прийняття стратегічних управлінських рішень. Бухгалтер є впливовим радником керівника і власників підприємства. Під його контролем знаходяться усі фінансові та значною мірою адміністративні важелі впливу на діяльність підприємства. А це – влада та гроші, відповідальність та бонуси.

По-п’яте, сучасний бухгалтер – це цифровий плеймейкер підприємства. Саме професійні бухгалтери забезпечують упровадження сучасних інформаційно-комутаційних систем та ІТ-технологій управління даними в діяльність підприємства (включаючи цифрові та «хмарні» технології), сприяють розширенню доступу до глобального інформаційного середовища. Саме вони є замовниками нових цифрових інструментів роботи з даними підприємства, виявляючи переваги (вигоди) їх застосування, для забезпечення прозорості, надійності та відповідальності ведення бізнесу, включаючи інформаційну безпеку, кібербезпеку, захист конфіденційності інформації та комерційної таємниці.

По-шосте, сучасні бухгалтери – це новатори стійкості та комунікатори підприємства, що забезпечують ефективність та прозорість функціонування бізнесу. Саме вони встановлюють рамки розкриття інформації в межах вимог законодавства для усіх постійно зростаючих груп зацікавлених осіб (стейкхолдерів) та формують рівень інвестиційної привабливості підприємства, розкривають можливості для залучення капіталу, убезпечують ведення бізнесу від внутрішніх та зовнішніх загроз, забезпечують протидію рейдерським захопленням.

По-сьоме, сучасний бухгалтер є провідним знавцем законодавства. У своїй діяльності професійні бухгалтери керуються чинним законодавством України, міжнародними стандартами, наказами та інструкціями відповідних галузевих міністерств, посадовими інструкціями та іншими нормативними документами, затвердженими у встановленому порядку. Професійний бухгалтер повинен досконально знати та уміти застосовувати Закони України, Укази Президента України, постанови, розпорядження, рішення Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України з питань правових засад регулювання господарської діяльності підприємства, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів України, основи цивільного права, трудове, фінансове та господарське законодавство тощо. Постійне підвищення професійного рівня бухгалтерів щодо змін у чинному законодавстві є запорукою стабільності діяльності підприємства.

По-восьме, сучасний бухгалтер – це агент змін, який забезпечує інтеграцію у міжнародний простір для розвитку міжнародної співпраці, створення в Україні нових підприємств із залученням іноземних інвестицій, а також виходу підприємств України на міжнародні ринки. В умовах глобалізації економічних процесів саме професійні бухгалтери забезпечують зіставлення фінансової звітності та гармонізацію публічної інформації на міжнародному рівні. Професійний бухгалтер повинен вільно володіти діловою англійською мовою, мати високий рівень професійної етики та досконально знати міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ, IFRS) та бухгалтерського обліку для приватного (МСБО, IAS) та публічного (IPSAS) секторів економіки, які повною мірою відповідають викликам сучасності, дозволяють забезпечити розкриття фінансової звітності підприємств у єдиному електронному форматі та сприяють збільшенню довіри іноземних інвесторів до фінансової звітності вітчизняних підприємств, а отже, зменшенню ризиків для інвесторів та кредиторів.

Професія бухгалтера сьогодні посідає перше місце в рейтингах найбільш популярних професій економічного профілю та є високо сплачуваною.

Професія бухгалтера має міжнародний статус та дозволяє працевлаштуватися у будь-якій країні світу, надає можливості працювати на фрілансі або відкрити власну справу.

Професійні бухгалтери потрібні для роботи абсолютно в усіх секторах економіки, включаючи промисловість, будівництво, транспорт, фінансовий сектор, торгівлю, готельно-ресторанний бізнес, сферу інформації та телекомунікацій, агробізнес, фармацію, сферу охорони здоров’я, освіти, мистецтва, розваг та відпочинку,  сферу надання житлово-комунальних послуг тощо.

З врахуванням сучасних вимог до професії кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю  071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління і адміністрування», що акредитована за найвищим – ІV рівнем та пропонує три освітньо-професійні програми на рівні бакалавра:

 1. Перша програма «Облік і аудит» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних працювати у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування для  забезпечення сталого регіонального розвитку та управління у сфері  будівництва та міського господарства.

Майбутні фахівці за цією освітньо-професійною програмою отримають ґрунтовні знання з обліку, аудиту, оподаткування, фінансів, аналітичної та контрольно-ревізійної діяльності, з правового забезпечення та ринкового регулювання  соціально-економічних трудових відносин, з формування та аналізу фінансової, управлінської, податкової і статистичної звітності підприємств,  із застосування спеціалізованих інформаційних систем комп’ютерних технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування тощо.

Можливості із працевлаштування для випускників за цією освітньо-професійною програмою

Можливе працевлаштування у державних закладах та приватних компаніях на посади, пов’язані з обліком, контролем, аудитом, та оподаткуванням.

Професії (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010):

 • КП 3433 Бухгалтер, асистент бухгалтера-експерта, касир-експерт
 • КП 3439 Інспектор-ревізор, ревізор, інспектор з інвентаризації
 • КП 3442 Головний державний податковий інспектор, державний податковий інспектор, ревізор-інспектор податковий, інспектор з контролю за цінами
 • КП 3417 Оцінювач, оцінювач (експертна оцінка майна), оцінювач-експерт
 • КП 3411 Фахівець з управління активами, фахівець з корпоративного управління, фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів,  фахівець з депозитарної діяльності,
 • фахівець з біржових операцій
 • КП 3429 Ревізор комерційний 
 • КП 3415 Агент комерційний,  агент торговельний
 • КП 3119 Технік з обліку, технік з нормування праці, технік (сфера захисту інформації) 
 • КП 1475 Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, консультацій з питань комерційної діяльності та управління 
 • КП 13 Керівники малих підприємств без апарату управління 
 • КП 1317 Директор малої фірми (страхової, аудиторської і т. ін.) 

 

 1. Друга програма «Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних працювати у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування для забезпечення сталого розвитку регіонів, міст і громад з поглибленням професійних знань у сфері міжнародних економічних відносин та зовнішньоекономічної діяльності  в контексті інтеграції України у світове господарство.

Майбутні фахівці за цією освітньо-професійною програмою отримають ґрунтовні знання зміжнародних стандартів обліку та звітності, міжнародної торгівлі, фінансових операцій, інвестування, аналізу міжнародного бізнесу, посередництва на зовнішньому ринку, функціонування систем митного та валютного регулювання різних країн світу, укладання зовнішньоекономічних контрактів, теорії і практики міжнародних економічних зав’язків та міжнародного співробітництва тощо.

Підготовка майбутніх фахівців передбачає вивчення професійних дисциплін англійською мовою.

Можливості із працевлаштування для випускників за цією освітньо-професійною програмою

Можливе працевлаштування у державних закладах та приватних компаніях, спільних та іноземних підприємствах; міжнародних та інвестиційних відділах банків; іноземних представництвах підприємств України, усіх форм власності на посади, пов’язані з обліком, аудитом, оподаткуванням, аналізом у сфері міжнародного бізнесу.

Професії (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010):

 • КП 3433 Бухгалтер, асистент бухгалтера-експерта, касир-експерт
 • КП 3439 Інспектор-ревізор, ревізор, інспектор з інвентаризації
 • КП 3442 Головний державний податковий інспектор, державний податковий інспектор, ревізор-інспектор податковий, інспектор з контролю за цінами
 • КП 1475 Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, консультацій з питань комерційної діяльності та управління 
 • КП 13 Керівники малих підприємств без апарату управління 
 • КП 1317 Директор малої фірми (страхової, аудиторської і т. ін.) 
 • КП 3441 Інспектори митної служби, інспектор митний 
 • КП 3422 Агент з митного оформлення 
 • КП 3436.1 Помічник керівника підприємства (установи, організації) 
 • КП 3439 Аташе, віце-консул, консул, консульський агент, секретар дипломатичного агентства, дипломатичний кур’єр
 • КП 3449 Інспектор з експорту.

          3. Третя програма «Фінансово-економічна безпека підприємства» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних працювати у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування для забезпечення сталого регіонального розвитку та управління в сфері будівництва та міського господарства з поглибленням професійних знань в сфері організації фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання.

Майбутні фахівці за цією освітньо-професійною програмою отримають ґрунтовні знання зоцінки ризиків та загроз фінансово-економічній безпеці підприємства, з діагностики ймовірності банкрутства підприємства, формування комплексної системи забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств з урахуванням існуючих ризиків, проведення фінансового моніторингу,організації заходів з протидії корупції, забезпечення кадрової та інформаційної безпеки, захисту від кібератак тощо.

Можливості з працевлаштування для випускників за цією освітньо-професійною програмою

Можливе працевлаштування у державних закладах та приватних компаніях на посади, пов’язані з обліком, аудитом, оподаткуванням та забезпеченням фінансово-економічної безпеки підприємства.

Професії (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010):

 • КП 3433 Бухгалтер, асистент бухгалтера-експерта, касир-експерт
 • КП 3439 Інспектор-ревізор, ревізор, інспектор з інвентаризації
 • КП 3442 Головний державний податковий інспектор, державний податковий інспектор, ревізор-інспектор податковий, інспектор з контролю за цінами
 • КП 1475 Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, консультацій з питань комерційної діяльності та управління 
 • КП 13 Керівники малих підприємств без апарату управління 
 • КП 1317 Директор малої фірми (страхової, аудиторської і т. ін.) 
 • КП 3439 Фахівець із організації інформаційної безпеки
 • КП 3439 Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом  
 • КП 3411 Фахівець з фінансово-економічної безпеки
 • КП 3450 Фахівець з організації майнової та особистої безпеки, помічник приватного детектива.

Висококваліфіковані науково-педагогічні працівники кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту допоможуть вам здобути знання універсального характеру та досягти професійної майстерності за обраною освітньо-професійною програмою шляхом забезпечення:

 • якісної мовної підготовки за профілем спеціальності;
 • мобільності студентів і науковців;
 • залучення до викладання провідних викладачів-практиків;
 • можливості повного дистанційного навчання з використанням передових інформаційно-комунікаційних технологій;
 • орієнтації на виняткову інноваційність у науково-дослідній, навчальній і організаційній роботі у поєднанні з традиційними академічними цінностями на засадах академічної доброчесності.

Зростайте та розвивайтеся разом із нами!

 

Завідувач кафедри
фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту,
доктор економічних наук,
професор                              
Момот Тетяна Валеріївна

 

 

Календар бухгал­тера
Завтра

Податкова декларація з ПДВ за серпень 2020 року

Декларація з акцизного податку за серпень 2020 року

Звіт з ЄСВ за формою № Д4 за серпень 2020 року

Податкова декларація з плати за землю

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку