Статті

Ж

Журнальна форма обліку в КНП: чи обов’язково?

Коли ЗОЗ були бюджетними установами, то для узагальнення облікової інформації використовували меморіальні ордери. Після реорганізації вони мають використовувати журнальну форму обліку (Медична бухгалтерія, Спецвипуск №2). Однак часто чуємо запитання від читачів, чи обов’язково це і чи не можна залишити меморіальні ордери. Про це і поговоримо у статті.

(Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом МФУ від 29 грудня 2000 року № 356)

12 квітня, 2019
Тема:

Лідія Безкоровайна, експерт газети

Застосування регістрів бухобліку

Одразу визначимось, що і меморіальні ордери, і журнали є регістрами бухобліку. Стосовно обов’язковості їх використання законодавство містить таку норму: підприємство самостійно обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них із додержанням єдиних засад, установлених Законом про бухоблік1, та з урахуванням особливостей своєї діяльності й технології опрацювання облікових даних (абз. 3 п. 5 ст. 8 розд. ІІІ Закону про бухоблік). Тож бухоблікова нормативка вказує на обов’язковість використання облікових регістрів, лише форму бухобліку (види облікових регістрів) підприємство може обрати самостійно.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV.

Згідно з абз. 1 п. 3 ст. 9 розд. ІІІ Закону про бухоблік інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку через подвійний запис їх на взаємопов’язаних рахунках бухгалтерського обліку.

Порядок створення, прийняття і відображення в бухобліку, зберігання облікових регістрів регламентовано в Положенні № 882, у п. 3.1 якого зазначено, що облікові регістри — це носії спеціального формату (паперові, електронні) у вигляді відомостей, ордерів, книг, журналів тощо, призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого накопичення, групування та узагальнення інформації з первинних документів, що прийняті до обліку. У пункті 3.6 Положення № 88 зазначено, що форми облікових регістрів, порядок записів у них, опрацювання та використання необхідної інформації визначаються відповідними нормативними документами про порядок їх застосування. Такими нормативними документами є:

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом МФУ від 24.05.1995 р. № 88.
 • Порядок № 7553, який регламентує застосування меморіальних ордерів;
 • Методрекомендації № 3564 (текст документа див. далі у номері), які встановлюють порядок застосування регістрів обліку підприємствами;
 • Методрекомендації № 7205, які регулюють використання регістрів обліку малими підприємствами.
Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затверджені наказом МФУ від 15.06.2011 р. № 720.
Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом МФУ від 29.12.2000 р. № 356.
Порядок складання типових форм меморіальних ордерів та інших облікових регістрів суб’єктів державного сектору, затверджений наказом МФУ від 08.09.2017 р. № 755.

Тож проаналізуємо ці нормативні акти і визначимось, на кого поширюється їх дія. Так, у п. 1 розд. І Порядку № 755 зазначено, що його застосовують розпорядники бюджетних коштів та державні цільові фонди під час складання типових форм меморіальних ордерів та інших облікових регістрів. З цього робимо висновок, що підприємства не можуть керуватися цим документом і використовувати такі регістри обліку, як меморіальні ордери.

Натомість підприємства для складання регістрів бухобліку керуються Методрекомендаціями № 356, у п. 2 яких зазначено, що вони спрямовані на узагальнення в регістрах бухгалтерського обліку методом подвійного запису (крім регістру позабалансового обліку) інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємстворганізацій та інших юридичних осіб (крім банків і бюджетних установ), їхніх філій, відділень, представництв незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності (далі — підприємства), на накопичення аналітичних даних про склад і рух активів, капіталу і зобов’язань, доходів, витрат, фінансових результатів. Тож відповідно до Методрекомендацій № 356для підприємств обліковими регістрами є журнали і відомості до них.

Серед підприємств є ті, які можуть застосовувати регістри обліку, визначені не Методрекомендаціями № 356, а Методрекомендаціями № 720. Це стосується малих підприємств, але не всіх, а лише тих, які є суб’єктами малого підприємництва — юридичними особами, що мають право вести спрощений облік доходів і витрат згідно з податковим законодавством та складають Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва. ЗОЗ — КНП не є такими суб’єктами, тож користуватись цими методичними рекомендаціями теж не можуть.

Отже, ЗОЗ — КНП для узагальнення облікової інформації мають використовувати журнали і відомості, затверджені Методрекомендаціями № 356. На це прямо вказує вимога, яка міститься в п. 3.6 Положення № 88. Невиконання цієї вимоги може бути кваліфіковано як ведення бухгалтерського обліку з порушенням установленого порядку, за що ст. 164 2 КпАП6 передбачає накладення штрафу від восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X.

І ще декілька аргументів на користь складання журналів. Регістри бухгалтерського обліку, наведені в Методрекомендаціях № 356, побудовані за кореспонденцією рахунків бухобліку, що встановлена Інструкцією № 2917, якою користуються КНП після реорганізації. У пункті 3.7 Положення № 88 зазначено, що підприємства переносять інформацію про господарські операції за звітний період (місяць, квартал, рік) з облікових регістрів у згрупованому вигляді до бухгалтерської звітності. А саме форми журналів, відомостей та Головної книги, затверджені наказом № 3568, містять необхідну інформацію, згруповану для складання фінансової звітності підприємства відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»9 та П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»10.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затверджене наказом МФУ від 25.02.2000 р. № 39.
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом МФУ від 07.02.2013 р. № 73.
Наказ МФУ «Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку» від 29.12.2000 р. № 356.
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291.

Регістри обліку журнальної форми побудовані так, що в журналах наводять дані лише про суми оборотів за кредитом відповідних рахунків, а ось відомості можуть надавати інформацію або лише про дебетовий оборот рахунку, або і про дебетовий, і про кредитовий оборот. Ми вже писали докладно про регістри обліку журнальної форми в газеті «Медична бухгалтерія», № 9/2018, с. 13, а зараз лише нагадаємо, яку саме інформацію потрібно відобразити ЗОЗ — КНП у кожному з наявних облікових регістрів.

Форми та зміст регістрів журнальної форми обліку

Грошові кошти У Журналі 1 зазначають обороти за кредитом рахунків 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках» та 33 «Інші кошти». А обороти за дебетом цих же рахунків наводять у Відомості 1.1Відомості 1.2 та Відомості 1.3 відповідно.

Позики У Журналі 2 наводять суми оборотів за кредитом рахунків 50 «Довгострокові позики» та 60 «Короткострокові позики». Відомостей до цього журналу не передбачено, а обороти за дебетом рахунків 50 та 60 знаходять своє відображення в інших журналах (наприклад, у Журналі 1 за кредитом рахунків 30 або 31 у кореспонденції з дебетом рахунків 50 та 60).

Розрахунки Журнал 3 має два розділи. У розділі І наводять суми оборотів за кредитом рахунків: 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи» (крім субрахунку 184 «Інші необоротні активи»), 34 «Короткострокові векселі одержані», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 38 «Резерв сумнівних боргів», 51 «Довгострокові векселі видані», 62 «Короткострокові векселі видані», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями». У розділі ІІ вказують суми оборотів за кредитом рахунків: 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями», 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди», 55 «Інші довгострокові зобов’язання», 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями», 64 «Розрахунки за податками й платежами», 67 «Розрахунки з учасниками», 69 «Доходи майбутніх періодів».

Для розшифрування окремих рахунків, наведених у цьому журналі передбачено декілька відомостей. У кожній з них наводять інформацію про сальдо на початок і кінець періоду, а також обороти за дебетом і кредитом рахунку (рахунків):

 • у Відомості 3.1 — рахунку 36;
 • у Відомості 3.2 — рахунку 37;
 • у Відомості 3.3 — рахунку 63;
 • у Відомості 3.4 — субрахунку 182, рахунків 34, 51, 62;
 • у Відомості 3.5 — рахунку 68;
 • у Відомості 3.6 — рахунку 64.

Дебетові обороти за рахунками, які наведені в Журналі 3 і не розшифровані у відомостях до нього, знаходять своє відображення в інших журналах.

Необоротні активи та фінансові інвестиції Журнал 4 також має два розділи. У розділі І наводять суми оборотів за кредитом рахунків: 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні активи», 13 «Знос (амортизація) необоротних активів». У розділі ІІ зазначають суми оборотів за кредитом рахунків 14 «Довгострокові фінансові інвестиції», 15 «Капітальні інвестиції», 35 «Поточні фінансові інвестиції» та субрахунку 184 «Інші необоротні активи». До цього журналу відкривають відомості, в яких наводять інформацію про сальдо на початок та кінець періоду й обороти за дебетом та кредитом окремих рахунків:

 • у Відомості 4.1 — рахунку 15;
 • у Відомості 4.2 — рахунків 14 та 35;
 • у Відомості 4.3 — рахунку 12.

Обороти за дебетом рахунків, які наведені в цьому журналі, але не відображені у відомостях, зазначають в інших журналах.

Витрати Підприємства для обліку витрат діяльності можуть використовувати Журнал 5 або Журнал 5 А. Вибір одного з журналів залежить від варіанта обліку витрат, який обрало підприємство. Так, якщо КНП обліковує витрати, використовуючи лише клас рахунків 9 «Витрати діяльності», то застосовує Журнал 5, а якщо воно використовує одночасно рахунки класу 8 та класу 9, то потрібен Журнал 5 А. На жаль, ці журнали не призначені для відображення витрат підприємства, яке обліковує їх, використовуючи лише рахунки класу 8 «Витрати за елементами». Тож таким підприємствам радимо взяти за основу Журнал 5 А, але доопрацювати його і внести необхідну інформацію, враховуючи особливості кореспонденції рахунків із використанням лише рахунків класу 8.

Кожен із журналів має чотири розділи. Розділ І Журналу 5 і розділ І Журналу 5 А є ідентичними, у них наводять інформацію про суми оборотів за кредитом рахунків: 90 «Собівартість реалізації», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 95 «Фінансові витрати», 96 «Втрати від участі в капіталі», 97 «Інші витрати». Якщо КНП для обліку витрат використовує лише рахунки класу 8, то в цьому розділі Журналу 5 А радимо відобразити обороти за кредитом рахунків 23 «Виробництво», 80 «Матеріальні витрати», 81 «Витрати на оплату праці», 82 «Відрахування на соціальні заходи», 83 «Амортизація», 84 «Інші операційні витрати», 85 «Інші затрати» замість рахунків класу 9, які наведені в колонках 3–11.

У розділі ІІ Журналу 5 і Журналу 5 А відображають суми оборотів за кредитом рахунків із журналів 1, 2, 3, 4, 6, а саме суми, які включають до фінансових та інших витрат підприємства. Якщо КНП для обліку витрат використовує лише рахунки класу 8, то в цьому розділі Журналу 5 А радимо замінити рядки 1–4 лише одним рядком із назвою «Інші затрати», в якому навести обороти за дебетом однойменного рахунку 85 і кредитом рахунків із журналів 1, 2, 3, 4, 6.

У розділі ІІІ Журналу 5 ЗОЗ — КНП, які для обліку витрат не застосовують рахунки класу 8 «Витрати за елементами», відображають суми оборотів за кредитом рахунків 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 23 «Виробництво», 39 «Витрати майбутніх періодів», 65 «Розрахунки за страхуванням», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 91 «Загальновиробничі витрати», а також рахунків, зазначених у журналах 1, 2, 3, 4, 6, 7 і відображених у кореспонденції з дебетом рахунків 90, 92, 93, 94.

У розділі ІІІ А Журналу 5 А ЗОЗ — КНП, які для обліку витрат використовують одночасно рахунки класу 8 та класу 9, відображають суми оборотів за кредитом рахунків: 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 23 «Виробництво», 39 «Витрати майбутніх періодів», 65 «Розрахунки за страхуванням», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 91 «Загальновиробничі витрати», 80 «Матеріальні витрати», 81 «Витрати на оплату праці», 82 «Відрахування на соціальні заходи», 83 «Амортизація», 84 «Інші операційні витрати». Якщо КНП для обліку витрат використовує лише рахунки класу 8, то в цьому розділі Журналу 5 А радимо рядки 2–7 замінити рядком із назвою «Фінансові результати» (рахунок 79) і колонки 3–16 не заповнювати.

У розділі ІІІ Б Журналу 5 А КНП, які для обліку витрат використовують одночасно рахунки класу 8 та класу 9 або лише рахунки класу 8, відображають суми оборотів за кредитом рахунків 20, 22, 39, 65, 66 та за кредитом рахунків із журналів 1, 2, 3, 4, 6, 7 з дебетом рахунків класу 8.

ЗОЗ — КНП не провадять торговельної діяльності, а тому рахунок 28 «Товари» не використовують. Отже, розділ IV Журналу 5 або Журналу 5 А не заповнюють.

У Відомості 5.1 відображають інформацію про аналітичний облік запасів (рахунок 20 або 22) за їх групами (видами).

Доходи У Журналі 6 ЗОЗ — КНП зазначають дані про суми оборотів за кредитом рахунків: 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 79 «Фінансові результати».

У розділі ІІ Журналу 6 відображають аналітичні дані про доходи підприємства за їх видами в сумі за поточний місяць і за період з початку звітного року.

Капітал У Журналі 7 наводять суми оборотів за кредитом рахунків: 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал», 41 «Капітал у дооцінках», 42 «Додатковий капітал», 43 «Резервний капітал», 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», 45 «Вилучений капітал», 46 «Неоплачений капітал», 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів», 48 «Цільове фінансування і цільові надходження».

Більш докладну інформацію про сальдо на початок та кінець періоду, обороти за дебетом і кредитом рахунків наведено у відомостях до цього журналу, а саме:

 • у Відомості 7.1 — за рахунком 42 «Додатковий капітал»;
 • у Відомості 7.2 — за рахунком 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»;
 • у Відомості 7.3 — за рахунком 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів».

Позабалансовий облік Для відображення інформації про обороти за позабалансовими рахунками використовують Відомість 8.

Ще одним важливим обліковим регістром є Головна книга, яка потрібна для узагальнення даних журналів, взаємної перевірки правильності записів за окремими рахунками і складання фінансової звітності.

Докладніше про заповнення кожного облікового регістру журнальної форми читайте в Методрекомендаціях № 356. Однак зверніть увагу, що їх давно не оновлювали, тому вони подекуди містять інформацію, яка не відповідає Інструкції № 291, а саме:

 • у журналах і відомостях зазначено рахунки, яких не існує (75 «Надзвичайні доходи», 99 «Надзвичайні витрати», 289 «Транспортно-заготівельні витрати»);
 • у журналах і відомостях вказано, що довгострокову дебіторську заборгованість обліковують на рахунку 16, однак на сьогодні для обліку такої заборгованості призначено рахунок 18;
 • в облікових регістрах зазначено рахунок 19 «Негативний гудвіл», який на сьогодні має назву «Гудвіл»;
 • у журналах і відомостях немає інформації про біологічні активи підприємства, які обліковують на рахунках: 16 «Довгострокові біологічні активи», 21 «Поточні біологічні активи»;
 • рахунок 40 в облікових регістрах має назву «Статутний капітал», а рахунок 41 — «Пайовий капітал», хоча на сьогодні вони об’єднані в один рахунок 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал»;
 • облікові регістри не містять інформації про рахунок 41 «Капітал у дооцінках»;
 • в облікових регістрах, призначених для обліку доходів і витрат, операції з реалізації необоротних активів включено до складу інших доходів та інших витрат, однак на сьогодні ці операції включають до іншої операційної діяльності підприємства.

Тож зверніть увагу на ці невідповідності і врахуйте їх під час складання облікових регістрів. А ми будемо сподіватись, що законотворці врешті-решт узгодять Методрекомендації № 356 із чинною бухобліковою нормативкою.

 

Для вашої зручності ми підготували усі Журнали та Відомості до них для заповнення в електронному форматі. Завантажити їх можна тут — Завантажити одним файлом (у форматі *.pdf).

Також ви маєте можливість завантажити окремі Журнали та Відомості (у форматі *.doc):

Календар бухгал­тера
Завтра

Звіт про використання КОРО та РК (форма № ЗВР-1) за вересень 2019 року

Довідку про використані РК за вересень 2019 року

Фінансва та бюджетна звітність розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевого бюджету

18.10.19

ЄП за жовтень 2019 року (ФОП-єдинниками груп 1, 2)

Авансовий платіж з ПДФО (за фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат) (ФОП-заг

Вверх
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку