Статті

«

«МЕДИЧНА БУХГАЛТЕРІЯ»:
Звіт про фінансові результати: заповнюємо разом

У попередньому номері газети ми розглянули порядок заповнення Балансу. Та його завжди складають і подають у парі зі Звітом про фінансові результати. Тож у цій статті пропонуємо розглянути порядок заповнення й цього звіту.

09 лютого, 2024

Загальні вимоги

Інформацію про доходи, витрати та фінансові результати діяльності за звітний період підприємства наводять у Звіті про фінансові результати. Цю форму звітності, як і Баланс, підприємства складають згідно з вимогами НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (великі й середні) або НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність» (малі й мікропідприємства). Критерії для визначення категорії підприємства наведено в п. 2 ст. 2 Закону про бухоблік. Тож Звіт про фінансові результати можна складати за формами № 2, № 2-м і № 2-мс залежно від категорії підприємства.

Ці форми схожі за змістом, однак містять різний обсяг інформації та відрізняються за деталізацією інформації про доходи й витрати. Тому далі розглянемо кожну форму Звіту про фінансові результати окремо.

Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»

Відповідно до абз. 14 п. 3 розд. І НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) — це звіт про доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід.

У Звіті про фінансові результати наводять суми доходів і витрат, які відповідають критеріям, визначеним в НП(С)БО 15 «Дохід» та НП(С)БО 16 «Витрати» відповідно. На відміну від Балансу, у цій формі звітності наводять не залишки за рахунками, а обороти за звітний період. Детально з порядком заповнення статей звіту можна ознайомитись у Методрекомендаціях № 433, узагальнено він наведений у табл. 1.

Таблиця 1. Порядок складання Звіту про фінансові результати

Стаття звіту

Код рядка

Джерело інформації (формула або дані рахунку чи субрахунку)

Примітки

І. Фінансові результати

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

Обороти за Дт субрахунку 703 з Кт субрахунку 791 за мінусом обороту за Дт субрахунку 704.

Сума доходу від реалізації наданих послуг за вирахуванням ПДВ, вартості поверненої плати за надані послуги.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

Обороти за Дт субрахунку 903.

Собівартість наданих послуг, визначена згідно з НП(С)БО 16 «Витрати».

Валовий:

прибуток

2090

Рядок 2000 – рядок 2050.

збиток

2095

Рядок 2050 – рядок 2000.

Інші операційні доходи

2120

Обороти за Дт рахунку 71 із Кт субрахунку 791.

У переважній більшості ЗОЗ-КНП це будуть доходи від операційної оренди активів, від безоплатно одержаних оборотних активів, інші доходи від операційної діяльності тощо.

Адміністративні витрати

2130

Оборот за Кт рахунку 92 з Дт субрахунку 791.

Перелік адміністративних витрат наведено в п. 18 НП(С)БО 16 «Витрати».

Витрати на збут

2150

Оборот за Кт рахунку 93 з Дт субрахунку 791.

Перелік витрат на збут наведено в п. 19 НП(С)БО 16 «Витрати». Більшість ЗОЗ-КНП не здійснюють таких витрат.

Інші операційні витрати

2180

Оборот за Кт рахунку 94 з Дт субрахунку 791.

Перелік витрат наведено в п. 20 НП(С)БО 16 «Витрати». Найчастіше в ЗОЗ-КНП у складі таких витрат відображають: витрати, пов’язані з утриманням об’єктів, що їх надають в оренду; суми нарахованих лікарняних за рахунок підприємства; суми відшкодування за визнаними претензіями тощо.

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

Рядок 2090 (або 2095) + рядок 2120 – рядок 2130 – рядок 2150 – рядок 2180.

збиток

2195

Рядок 2095 (або 2090) + рядок 2120 – рядок 2130 – рядок 2150 – рядок 2180.

Дохід від участі в капіталі

2200

Обороти за Дт рахунку 72 із Кт субрахунку 792.

Цих доходів ЗОЗ-КНП не отримують.

Інші фінансові доходи

2220

Обороти за Дт рахунку 73 із Кт субрахунку 792.

ЗОЗ-КНП відображають відсотки, нараховані за строковим банківським депозитом.

Інші доходи

2240

Обороти за Дт рахунку 74 із Кт субрахунку 793.

ЗОЗ-КНП найчастіше відображають дохід від безоплатно одержаних необоротних активів та дохід від оприбуткування активів від ліквідації необоротних активів.

Фінансові витрати

2250

Обороти за Дт субрахунку 792 з Кт рахунку 95.

ЗОЗ-КНП таких витрат не здійснюють.

Втрати від участі в капіталі

2255

Обороти за Дт субрахунку 792 з Кт рахунку 96.

Цих витрат ЗОЗ-КНП не здійснюють.

Інші витрати

2270

Обороти за Дт субрахунку 793 з Кт рахунку 97.

ЗОЗ-КНП відображають витрати, пов’язані зі списанням необоротних активів, тощо.

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

Рядок 2190 (або 2195) + рядок 2200 + рядок 2220 + рядок 2240 – рядок 2250 – рядок 2255 – рядок 2270.

збиток

2295

Рядок 2195 (або 2190) + рядок 2200 + рядок 2220 + рядок 2240 – рядок 2250 – рядок 2255 – рядок 2270.

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

Обороти за Дт рахунку 98 із Кт рахунку 79.

ЗОЗ-КНП не є платниками податку на прибуток, тож цей рядок не заповнюють.

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

Вибірка з кредитових або дебетових оборотів рахунку 79, яка відображає фінрезультат від припиненої діяльності.

Показник визначають відповідно до НП(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність».

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

Рядок 2290 – рядок 2300.

збиток

2355

Рядок 2295 + (–) рядок 2300 + (–) рядок 2305.

II. Сукупний дохід

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

Обороти за Кт субрахунків 411, 412 мінус обороти за Дт субрахунків 411, 412.

Сума дооцінки (уцінки) необоротних активів, визначена згідно з пп. 16–21 НП(С)БО 7 «Основні засоби» та пп. 19–24 НП(С)БО 8 «Нематеріальні активи».

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Обороти за Кт субрахунку 413 мінус обороти за Дт субрахунку 413.

Ці об’єкти обліку не характерні для ЗОЗ-КНП.

Накопичені курсові різниці

2410

Обороти за Кт субрахунку 423 мінус обороти за Дт субрахунку 423.

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

Обороти за Кт рахунків 41 і 42 мінус обороти за Дт рахунків 41 і 42 (у частині частки іншого сукупного доходу асоційованих, дочірніх і спільних підприємств).

Ці об’єкти обліку не характерні для ЗОЗ-КНП.

Інший сукупний дохід

2445

Обороти за Кт субрахунків 414, 424, 425 мінус обороти за Дт субрахунків 414, 424, 425.

ЗОЗ-КНП наводять інформацію про вартість безоплатно одержаних необоротних активів.

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Рядок 2400 + рядок 2405 + рядок 2410 + рядок 2415 + рядок 2445.

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

ЗОЗ-КНП не є платниками податку на прибуток, тож цей рядок не заповнюють.

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Рядок 2450 – рядок 2455.

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

Рядок 2350 (або 2355) + рядок 2460.

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

2500

Обороти за Дт рахунку 80 або Дт рахунків 23, 91, 92, 93, 94 із Кт рахунків 20, 21, 22, 27, 28 (якщо не використовується клас рахунків 8).

Не враховують матеріальні витрати, які становлять собівартість продукції (робіт послуг), що вироблена та спожита самим підприємством. Не наводять інформацію про собівартість реалізованих запасів.

Витрати на оплату праці

2505

Обороти за Дт рахунку 81 або Дт рахунків 23, 91, 92, 93, 94 із Кт рахунків 66, 47 (якщо не використовується клас рахунків 8).

За кредитом рахунку 47 відображають забезпечення на виплату відпускних (471), а також на матеріальне заохочення (477), якщо такі заохочення передбачені на підприємстві.

Відрахування на соціальні заходи

2510

Обороти за Дт рахунку 82 або Дт рахунків 23, 91, 92, 93, 94 із Кт рахунків 65, 47 (якщо не використовується клас рахунків 8).

За кредитом рахунку 47 відображають суми страхових внесків від забезпечень на оплату відпусток (471) та на матеріальне заохочення (472, 477).

Амортизація

2515

Обороти за Дт рахунку 83 або Дт рахунків 23, 91, 92, 93, 94 із Кт рахунку 13 (якщо не використовується клас рахунків 8).

Інші операційні витрати

2520

Обороти за Дт рахунку 84 або Дт рахунків 23, 91, 92, 93, 94 із Кт рахунків, що не враховані вище (якщо не використовується клас рахунків 8).

Собівартість реалізованих товарів і запасів не включають.

Разом

2550

Рядок 2500 + рядок 2505 + рядок 2510 + рядок 2515 + рядок 2520.

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій

2600

ЗОЗ-КНП не заповнюють.

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

Дивіденди на одну просту акцію

2650

У Звіті про фінансові результати ЗОЗ-КНП будуть заповнювати не всі статті. Так, доходів і втрат від участі в капіталі вони отримувати не будуть. Суму податку на прибуток також не вказують, оскільки не є платниками цього податку. І цілий розділ IV «Розрахунок показників прибутковості акцій» КНП не заповнюють.

Також підприємствам надано право включати до звіту додаткові статті, якщо інформація, яку в них наводять, суттєва. Перелік додаткових статей до форми № 2 «Звіт про фінансові результати» наведено в додатку 3 до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

Форма № 2-м «Звіт про фінансові результати»

Малі підприємства у Звіті про фінансові результати за формою № 2-м наводять аналогічну інформацію, що й великі та середні підприємства, але ця інформація більш узагальнена. Що слід відобразити в кожній статті звіту, розглянемо в табл. 2.

Таблиця 2. Порядок заповнення Звіту про фінансові результати (форма № 2-м)

Статті звіту

Код рядка

Джерело інформації (формула або дані рахунку)

Примітки

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

Обороти за Дт субрахунку 703 з Кт субрахунку 791 мінус оборот за Дт субрахунку 704.

Сума доходу від реалізації наданих послуг за вирахуванням ПДВ, вартості поверненої оплати за надані послуги.

Інші операційні доходи

2120

Обороти за Дт рахунку 71 із Кт субрахунку 791.

У переважній більшості ЗОЗ-КНП це будуть доходи від операційної оренди активів, від безоплатно одержаних оборотних активів, інші доходи від операційної діяльності тощо.

Інші доходи

2240

Обороти за Дт рахунків 72, 73, 74 із Кт субрахунків 792, 793.

ЗОЗ-КНП найчастіше відображають відсотки, нараховані за строковим банківським депозитом, дохід від безоплатно одержаних необоротних активів і дохід від оприбуткування активів від ліквідації необоротних активів.

Разом доходів

2280

Рядок 2000 + рядок 2120 + рядок 2240.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

Обороти за Дт субрахунку 903.

Собівартість наданих послуг, визначена згідно з НП(С)БО 16 «Витрати».

Інші операційні витрати

2180

Оборот за Кт рахунків 92, 93, 94 з Дт субрахунку 791.

Перелік витрат наведено в пп. 18, 19, 20 НП(С)БО 16 «Витрати». Як правило, витрат на збут ЗОЗ-КНП не здійснюють.

Інші витрати

2270

Оборот за Кт рахунків 95, 96, 97 із Дт субрахунків 792, 793.

ЗОЗ-КНП відображають витрати, пов’язані зі списанням необоротних активів тощо.

Разом витрат

2285

Рядок 2050 + рядок 2180 + рядок 2270.

Фінансовий результат до оподаткування

2290

Рядок 2280 – рядок 2285.

Податок на прибуток

2300

Обороти за Дт рахунку 98 із Кт рахунку 79.

ЗОЗ-КНП не є платниками податку на прибуток, тож цей рядок не заповнюють.

Чистий прибуток

2350

Рядок 2290 – рядок 2300.

Субрахунок доходу від реалізації та собівартості реалізації в табл. 2 зазначено саме для ЗОЗ-КНП, оскільки ці підприємства можуть лише надавати послуги. Доходу від реалізації продукції та товарів і витрат, пов’язаних із такою реалізацією, вони не мають.

Форма № 2-мс «Звіт про фінансові результати»

У Звіті про фінансові результати окремими статтями наводять дані про чистий дохід від наданих послуг та їхню собівартість. Усі інші доходи й витрати (від іншої операційної, фінансової та іншої діяльності) КНП наводять загальною сумою (табл. 3).

Таблиця 3. Звіт про фінансові результати (форма № 2-мс)

Статті звіту

Код рядка

Джерело інформації (формула або дані рахунку)

Примітки

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

Обороти за Дт субрахунку 703 із Кт субрахунку 791 мінус оборот за Дт субрахунку 704.

Сума доходу від реалізації наданих послуг за вирахуванням ПДВ, вартості поверненої оплати за надані послуги.

Інші доходи

2160

Обороти за Дт рахунків 71, 72, 73, 74 із Кт субрахунків 791, 792, 793.

У переважній більшості ЗОЗ-КНП це будуть доходи від операційної оренди активів, від безоплатно одержаних оборотних активів, інші доходи від операційної діяльності, дохід від безоплатно одержаних необоротних активів і дохід від оприбуткування активів від ліквідації необоротних активів тощо.

Разом доходів

2280

Рядок 2000 + рядок 2160.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

Обороти за Дт субрахунку 903.

Собівартість наданих послуг, визначена згідно з НП(С)БО 16 «Витрати».

Інші витрати

2165

Оборот за Кт рахунків 92, 93, 94, 95, 96, 97 із Дт субрахунків 791, 792, 793.

Перелік адміністративних, збутових та інших операційних витрат наведено в пп. 18, 19, 20 НП(С)БО 16 «Витрати». На рахунку 97 ЗОЗ-КНП найчастіше відображають витрати, пов’язані зі списанням необоротних активів.

Разом витрат

2285

Рядок 2050 + рядок 2165.

Фінансовий результат до оподаткування

2290

Рядок 2280 – рядок 2285.

Податок на прибуток

2300

Обороти за Дт рахунку 98 із Кт рахунку 79.

ЗОЗ-КНП не є платниками податку на прибуток, тож цей рядок не заповнюють.

Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування

2310

Різниця між витратами й доходами, які не визнаються витратами або доходами в ПКУ та не відображені у складі витрат і доходів в інших статтях.

Чистий прибуток

2350

Рядок 2290 – рядок 2300 ± рядок 2310.

Порівнянність показників Звіту про фінансові результати

Для перевірки порівнянності показників Звіту про фінансові результати застосовують Методрекомендації № 476. Однак, як і щодо Балансу, актуальною в них є лише інформація про показники звіту за формою № 2. Щодо форми № 2-м «Звіт про фінансові результати» згадані Методрекомендації містять застарілу інформацію, а от про форму № 1-мс «Звіт про фінансові результати» взагалі не містять жодної інформації. Тож пропонуємо перевірити порівнянність показників Звіту про фінансові результати на підставі даних, наведених у табл. 4.

Таблиця 4. Порівнянність показників Звіту про фінансові результати

Показники, що порівнюються

Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»

1. Рядок 2090, графа 3

Форма № 2, рядок 2000 мінус рядок 2050, графа 3

2. Рядок 2095, графа 3

Форма № 2, рядок 2050 мінус рядок 2000, графа 3

3. Рядок 2190, графа 3

Форма № 2, сума рядків 2090, 2120 мінус рядки 2130, 2150, 2180, графа 3

4. Рядок 2195, графа 3

Форма № 2, сума рядків 2095, 2130, 2150, 2180 мінус рядок 2120 або сума рядків 2130, 2150, 2180 мінус рядки 2090, 2120, графа 3

5. Рядок 2290, графа 3

Форма № 2, сума рядків 2190, 2200, 2220, 2240 мінус рядки 2250, 2255, 2270 або сума рядків 2200, 2220, 2240 мінус рядки 2195, 2250, 2255, 2270, графа 3

6. Рядок 2295, графа 3

Форма № 2, сума рядків 2195, 2250, 2255, 2270 мінус рядки 2200, 2220, 2240 або сума рядків 2250, 2255, 2270 мінус рядки 2190, 2200, 2220, 2240, графа 3

7. Рядок 2350, графа 3

Форма № 2, рядок 2290 плюс або мінус рядок 2300 плюс або мінус рядок 2305 мінус рядок 2295, графа 3

8. Рядок 2355, графа 5

Форма № 2, рядок 2295 плюс або мінус рядок 2300 плюс або мінус рядок 2305 мінус рядок 2290, графа 3

9. Рядок 2450, графа 3

Форма № 2, алгебраїчна сума рядків 2400–2445, графа 3

10. Рядок 2460, графа 3

Форма № 2, рядок 2450 плюс або мінус рядок 2455, графа 3

11. Рядок 2465, графа 3

Форма № 2, рядок 2460 плюс рядок 2350 мінус рядок 2355, графа 3

12. Рядок 2550, графа 3

Форма № 2, сума рядків 2500–2520, графа 3

13. Рядки 2000–2550, графа 4

Форма № 2 за аналогічний період попереднього року, рядки 2000–2550, графа 3 (якщо у звітному році не встановлено помилок за минулі роки)

Форма № 2-м «Звіт про фінансові результати»

1. Рядок 2280, графа 3

Форма № 2-м, сума рядків 2000, 2120, 2240, графа 3

2. Рядок 2285, графа 3

Форма № 2-м, сума рядків 2050, 2180, 2270, графа 3

3. Рядок 2290, графа 3

Форма № 2-м, рядок 2280 мінус рядок 2285

4. Рядок 2350, графа 3

Форма № 2-м, рядок 2290 мінус рядок 2300

5. Рядки 2000–2350, графа 4

Форма № 2-м за аналогічний період попереднього року, рядки 2000–2350, графа 3 (якщо у звітному році не встановлено помилок за минулі роки)

Форма № 2-мс «Звіт про фінансові результати»

1. Рядок 2280, графа 3

Форма № 2-мс, сума рядків 2000, 2160

2. Рядок 2285, графа 3

Форма № 2-мс, сума рядків 2050, 2165

3. Рядок 2290, графа 3

Форма № 2-мс, рядок 2280 мінус рядок 2285

4. Рядок 2350, графа 3

Форма № 2-мс, рядок 2290 мінус рядок 2300 плюс або мінус рядок 2310

Використані документи

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.

Закон про бухоблік — Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV.

Методрекомендації № 433 — Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені наказом МФУ від 28.03.2013 № 433.

Методрекомендації № 476 — Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджені наказом МФУ від 11.04.2013 № 476.

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом МФУ від 07.02.2013 № 73.

НП(С)БО 7 «Основні засоби» — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом МФУ від 27.04.2000 № 92.

НП(С)БО 8 «Нематеріальні активи» — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом МФУ від 18.10.1999 № 242.

НП(С)БО 15 «Дохід» — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом МФУ від 29.11.1999 № 290.

НП(С)БО 16 «Витрати» — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом МФУ від 31.12.1999 № 318.

НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність» — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність», затверджене наказом МФУ від 25.02.2000 № 39.

НП(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», затверджене наказом МФУ від 07.11.2003 № 617.

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку