Статті

«

«МЕДИЧНА БУХГАЛТЕРІЯ»:
Звіт неприбутківця: складаємо без проблем

Окрім фінансової звітності, до податкових органів ЗОЗ-КНП подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації. Тож основні нюанси складання та подання цього звіту розглянемо у статті.

25 січня, 2023

Оргмоменти

ЗОЗ-КНП є неприбутковими, тож мають звітувати перед податківцями за отримані протягом року доходи та про витрати. Для цього передбачено спеціальну форму звіту — Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі — Звіт). Затверджено цю форму наказом № 553, а подання її неприбутківцями передбачено абз. 4 п. 46.2 ПКУ.

Однак, для того щоб на законних підставах звітувати за цією формою, КНП має відповідати умові пп. 133.4.1 ПКУ — бути включеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі  Реєстр).

Строки звітування З метою відстежувати витрачання доходів неприбуткової організації згаданий Звіт подають за календарний рік, тобто наразі звітуємо за 2022 рік до податкової за місцезнаходженням неприбуткової організації. Строк подання визначено такий: протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податковогороку (пп. 49.18.3 ПКУ), тобто в цьому році граничний термін подання Звіту припадає на 1 березня 2023 року, середа.

Строк подання Звіту може змінюватися, якщо КНП порушить умови цільового використання доходів та інші умови, установлені ПКУ, що призводить до нарахування податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств (пп. 133.4.3 ПКУ). У такому разі неприбуткова організація зобов’язана подати Звіт у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, — 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Звіт складають за період із початку року (або з початку визнання організації неприбутковою, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, у якому вчинено порушення. Інакше кажучи, такі організації стають повноцінними платниками податку на прибуток, що вважається порушенням вимог ПКУ щодо визначення неприбуткових організацій, та обов’язково подають податкову декларацію з податку на прибуток.

ВАЖЛИВО! Неприбутковий Звіт має статус податкової декларації, тому за його неподання або несвоєчасне подання карають накладенням штрафу в розмірі 340 грн. За повторне таке порушення (неподання або несвоєчасне подання) протягом року — 1 020 грн згідно з п. 120.1 ПКУ. До речі, така ж відповідальність загрожує й за подання Звіту без фінзвітності, адже в такому випадку поданий Звіт не вважатимуть декларацією. У разі неправильного заповнення Звіту можуть накласти адмінштраф у розмірі від 85 до 170 грн (ст. 163 1 КУпАП) як за порушення ведення податкового обліку за результатами проведеної податківцями перевірки.

Спосіб подання Способи подання Звіту такі самі, що й визначені для податкової декларації. Підприємства, що належать до великих та середніх, подають Звіт контролюючому органу в електронній формі з дотриманням вимог Закону № 851 і Закону № 2155 (п. 49.4 ПКУ).

Малі та мікропідприємства можуть подавати Звіт одним із обраних способів:

 • через уповноважену особу;
 • поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення (не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання);
 • в електронній формі із застосуванням електронного підпису (п. 49.3 ПКУ).

Якщо дані подають через «Єдине вікно подання електронної звітності», спочатку надсилають фінансові звіти, а потім, уже після отримання квитанції, — і власне Звіт із позначкою, що зазначені форми додано.

Правила складання Звіту

Не новина, що податківці завжди стоять на сторожі надходження податків, зокрема податку на прибуток, отже, і контролюють базу оподаткування — отриманий дохід (прибуток). Тож головна мета, з якою неприбутківці складають і подають Звіт, — відстежити цільове використання доходів, а саме на цілі, передбачені законодавством: на фінансування видатків для утримання неприбуткової організації, на реалізацію мети та напрямів діяльності, визначених установчими документами (пп. 133.4.2 ПКУ).

Деякі пояснення окремих позицій заповнення Звіту подано в самій формі в кінці. Окрім того, порядок заповнення Звіту наведено в листах ДФСУ від 17.10.2016 № 33649/7/99-99-15-02-01-17 (далі — лист № 33649), певні положення якого, хоч і не враховують змін, унесених наказом № 469, все ж роз’яснюють деякі моменти складання Звіту, і від 19.07.2017 № 19001/7/ 99-99-15-02-01-17 (далі — лист № 19001), у якому наведено вже більш сучасні норми.

Заповнюючи Звіт, слід пам’ятати головні правила:

 • усі обов’язкові реквізити мають бути заповнені;
 • складають за рік (винятком є лише порушення вимоги п. 133.4 ПКУ — у такому разі кінцевим терміном буде останній день місяця, у якому вчинено порушення, про що слід зробити позначку в шапці форми);
 • у разі виявлення помилки у Звіті до настання граничного строку подають Звіт «Новий», якщо після — Звіт «Уточнюючий» (аналогічно до складання податкової декларації);
 • показники вносять у гривнях без копійок з округленням за загальними математичними правилами;
 • якщо даних немає (комунальні підприємства взагалі не заповнюють або не зазначають певний показник через відсутність даних), то в паперовій версії Звіту у відповідному рядку ставлять прочерк, в електронній версії такі комірки залишаються порожніми;
 • наведені дані мають відповідати даним бухгалтерського обліку.

НАГАДАЄМО. Згідно з методом нарахування в бухобліку (ст. 4 Закону про бухоблік) відображають надходження та витрати в момент їх виникнення, а не сплати, що також знаходить своє відображення у Звіті (лист № 19001).

Окремо хочемо нагадати порядок відображення у Звіті доходів від цільового фінансування, адже воно займає суттєву питому вагу у фінансуванні діяльності ЗОЗ-КНП. Тож відповідно до пп. 16–19 НП(С)БО 15 «Дохід» цільове фінансування визнають доходом у такому порядку:

 • цільове фінансування не визнають доходом доти, доки не існує підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування. Тобто якщо на рахунок КНП надійшли кошти цільового фінансування або запаси як цільове фінансування, але вони ще не використовувалися, то дохід від цільового фінансування не визнають;
 • отримане цільове фінансування визнають доходом протягом тих періодів, у яких були зазнані витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування. У міру використання запасів, отриманих як цільове фінансування або придбаних за кошти цільового фінансування, визнають дохід у сумі зазнаних витрат. Кошти цільового фінансування, використані для оплати поточних витрат (комунальні платежі тощо), визнають доходом у сумі здійснених витрат;
 • цільове фінансування капітальних інвестицій визнають доходом протягом періоду корисного використання відповідних об’єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об’єктів. Якщо цільове фінансування використано на капітальні інвестиції, але об’єкт ще не введено в експлуатацію й амортизацію ще не почали нараховувати, то дохід не визнають;
 • цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов його витрачання на виконання в майбутньому певних заходів визнають дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу. Тобто якщо КНП здійснило витрати і впевнене в компенсації цих витрат за рахунок цільових коштів, то дохід слід визнати в момент здійснення витрат, не чекаючи надходження коштів.

Структура та порядок заповнення

Звіт складається з трьох частин: заголовної, основної та додатків.

Заголовна частина У заголовній частині визначають тип документа, вказують загальні та реєстраційні дані про неприбуткову організацію та найменування контролюючого органу, до якого подають Звіт. Окремо зазначимо, що в разі повторного включення КНП до Реєстру у Звіті слід зазначити дату останнього рішення.

Заголовну частину заповнювати найпростіше. У полі 1 цієї частини потрібно поставити позначку про тип Звіту — «Звітний», «Звітний новий» (якщо необхідно виправити помилку звітного періоду до граничної дати подання Звіту) чи «Уточнюючий» (якщо виправляємо помилки у Звіті, дата подання якого минула). У полях 2 та 3 (у разі уточнення) необхідно поставити позначку про звітний період — рік чи місяць.

Нагадаємо: місячний період — для тих, хто не вписався в умови перебування для неприбутківців (п. 133.4 ПКУ).

Далі все як по писаному:

 • повне найменування організації — згідно з реєстраційними документами (поле 4);
 • код за ЄДРПОУ (поле 5);
 • податкова адреса, номери телефонів та факс організації (поле 6);
 • дата й номер рішення ДПС про внесення організації до Реєстру (поле 7);
 • ознака неприбуткової організації (поле 8);
 • найменування контролюючого органу, до якого подаємо Звіт (поле 9).

Основна частина За своєю структурою основна частина Звіту складається з трьох частин:

 • частина I містить 2 розділи: «Доходи неприбуткової організації» та «Видатки (витрати) неприбуткової організації», — де відображають нараховані на звітну дату, відповідно, доходи та витрати;
 • частину II заповнюють лише в тому випадку, коли порушено вимоги ПКУ щодо ознак неприбутковості, що матиме негативні податкові наслідки, зазначені в пп. 133.4.3 ПКУ;
 • частину «Виправлення помилок» слід заповнювати в разі самостійного виявлення та виправлення раніше допущених помилок через поточний Звіт. Суму штрафів та пені неприбуткова організація також розраховує та, відповідно, сплачує самостійно — таке тлумачення подано в листі № 33649. У разі заповнення цієї частини разом зі Звітом подають додаток ВП, де вказують скориговані суми.

Додатки Додатки подано формами ГД (гуманітарна допомога) та ВП (виправлення помилок), а також ФЗ — окремою таблицею, де розшифровують склад фінансової звітності. Щодо складу фінзвітності, КНП у загальному випадку разом зі Звітом подає до контролюючого органу 5 звітних форм (№ 1, 2, 3, 4 та 5) або форми фінзвітності для малих (№ 1-м і 2-м) чи мікропідприємств (№ 1-мс і 2-мс), якщо КНП таким є, про що ставить позначки у відповідних графах вказаної таблиці.

Додаток ГД обов’язково подають ті КНП, які отримували протягом року гуманітарну допомогу, із зазначенням її цільового або нецільового використання.

Додаток ВП подають у разі самостійного виправлення помилки через поточний Звіт, де розраховують податкові зобов’язання за період, за який виявлено таку помилку.

Підтверджують подання того чи іншого додатка позначкою «+» у комірках «ГД», «ВП» та «ФЗ» таблиці «Наявність додатків» Звіту. У таблиці «Наявність поданих до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації додатків форм фінансової звітності» КНП проставляють позначки у тих комірках, які відповідають назвам форм фінзвітності, доданої до Звіту.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! ДФСУ в листі № 33649, роз’яснюючи питання фінансової звітності, яку подають разом зі Звітом, під час визначення суб’єктів малого та мікропідприємництва посилається на ст. 55 ГКУ. Тобто чітко вказує на те, що КНП, які відповідають нормам цієї статті, подають фінзвітність у складі різних форм фінансової звітності («велика», «мала», «мікро») незалежно від тогощо всі вони мають статус неприбутковості.

Дані для заповнення Заповнюючи Звіт, важливо пам’ятати головні правила:

 • доходи й витрати відображають у Звіті за правилами бухгалтерського обліку, тобто за фактом нарахування (визнання) в обліку доходів і витрат (ІПК ДФСУ від 05.12.2017 № 2844/6/99-99-15-02-02-15/ІПК), а не на дату руху / отримання / перерахування грошових коштів, ТМЦ (як може здатися з назв рядків Звіту). У цьому випадку рекомендації щодо організації бухобліку доходів ґрунтуються на НП(С)БО 15 «Дохід», а витрат — на НП(С)БО 16 «Витрати»;
 • будь-які надходження благодійних (у тому числі гуманітарних) коштів, цільових надходжень необхідно проводити через кредит рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження», до якого відкривають потрібні субрахунки відповідно до Інструкції № 291 та особливостей діяльності медичного КНП;
 • основні витрати неприбуткової організації на проведення її статутної діяльності відображають у ряд. 2.3 Звіту. Це, наприклад, витрати на зарплату і сплату єдиного соцвнеску, на оренду, комунальні послуги, послуги зв’язку, витрати, пов’язані з наданням послуг, надання яких дозволене установчими документами й не суперечить вимогам «неприбуткового» законодавства;
 • визнані витрати у формі наданої благодійної допомоги (пожертвувань тощо) наводять у ряд. 2.4. Причому якщо організація не отримує з метою подальшого розподілення гуманітарну допомогу, то ряд. 2.4 = ряд. 2.4.1;
 • у складі інших витрат (ряд. 2.6 Звіту) наводять витрати на сплату податків і зборів (окрім тих, щодо яких організація є податковим агентом, тобто крім ПДФО та ВЗ), на сплату штрафних санкцій тощо.

Розбираємо Звіт детально

Одразу зауважимо, що форму Звіту під потреби КНП не пристосовано, відповідних змін до неї не вносили, тож окремих рядків для відображення, наприклад, фінансування з НСЗУ немає. Тому на практиці КНП обирають найбільш прийнятний (на їхній погляд) для відображення цих коштів рядок, а податкова приймає такі звіти стандартно. Які показники відображають у частині І Звіту, розглянемо в таблиці.

Пояснення до показників Звіту

Показники

Код рядка

Пояснення

Частина І

Доходи неприбуткової організації (сума рядків 1.11.11)

1

Загальна сума доходів.

фактично одержане фінансування бюджетної установи (організації) за загальним фондом

1.1

ЗОЗ-КНП цей рядок не заповнюють.

залишки коштів бюджетної установи (організації) на спеціальних рахунках, що перейшли з попереднього року

1.2

ЗОЗ-КНП цей рядок не заповнюють.

доходи, одержані бюджетною установою (організацією), що зараховані на рахунки спеціального фонду цієї установи (організації) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом

1.3

ЗОЗ-КНП цей рядок не заповнюють.

дотації (субсидії), фінансування, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної допомоги

1.4

Бюджетні кошти, отримані від розпорядника бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою.

вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), отриманих для реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій

1.5

Кошти, отримані за договором з НСЗУ, а також плата за медичні послуги, отримана з інших джерел.

надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, милосердя тощо, у тому числі:

1.6

Сума рядків 1.6.1, 1.6.2 ГД, 1.6.3.

благодійна допомога

1.6.1

Суми отриманої благодійної допомоги.

гуманітарна допомога

1.6.2 ГД

Суми отриманої гуманітарної допомоги. Рядок заповнюють КНП, включені до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги (абз. 6 ст. 1 Закону про гуманітарну допомогу).

суми коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції

1.6.3

Суми коштів або вартість товарів, робіт, послуг, які добровільно перераховані (передані) неприбутковій організації з конкретною метою — на потреби, що виникають під час проведення антитерористичної операції. Зокрема, вартість отриманих лікарських засобів, медичних виробів, засобів особистої гігієни.

разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів

1.7

Отримане цільове фінансування від засновника (місцевої ради) або його внески в капітал КНП.

сума коштів, які надходять до пенсійних фондів у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення

1.8

ЗОЗ-КНП цей рядок не заповнюють.

пасивні доходи

1.9

До пасивних доходів згідно з пп. 14.1.268 ПКУ належать, зокрема, доходи, отримані як:

 • проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, на вклад (депозит);
 • страхові виплати та відшкодування.

вартість активів, отриманих у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення)

1.10

Вартість активів, отриманих від іншої організації, яка була ліквідована або реорганізована.

інші доходи

1.11

Інші доходи, не відображені в рядках 1.1–1.10. У цьому рядку зазначають дохід від орендної плати, від продажу основних засобів, запасів тощо.

Видатки (витрати) неприбуткової організації (сума рядків 2.1–2.6)

2

Загальна сума витрат.

сума видатків (витрат) бюджетної установи (організації) за загальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів

2.1

ЗОЗ-КНП цей рядок не заповнюють.

сума видатків (витрат) бюджетної установи (організації) за спеціальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів

2.2

ЗОЗ-КНП цей рядок не заповнюють.

вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), використаних (переданих) для фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій

2.3

Витрати КНП на здійснення статутної діяльності, тобто пов’язані з наданням медичної допомоги населенню.

безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертвування, милосердя тощо, у тому числі:

2.4

Сума рядків 2.4.1, 2.4.2 ГД, 2.4.3.

благодійна допомога

2.4.1

Сума переданої благодійної допомоги.

гуманітарна допомога

2.4.2 ГД

Сума гуманітарної допомоги, розподіленої серед набувачів такої допомоги, якщо ЗОЗ розподіляє її.

суми коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції

2.4.3

У разі передання, зокрема, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції, вартість таких активів зазначають у цьому рядку.

вартість активів, переданих іншим неприбутковим організаціям або зарахованих до бюджету в результаті ліквідації (злиття, поділу, приєднання або перетворення)

2.5

Вартість активів, переданих іншим неприбутковим організаціям або зарахована до бюджету внаслідок припинення самого КНП (його ліквідації, реорганізації).

інші видатки (витрати)

2.6

Інші витрати, не відображені в рядках 2.1–2.5.

Чи мають доходи дорівнювати витратам?

Звісно, неприбутковий статус КНП змушує замислюватися над тим, щоб фінансовий результат підприємства був нульовим, тобто доходи дорівнювали витратам. А чи можуть доходи перевищувати витрати? Звісно, так. Головне, щоб таке перевищення, тобто прибуток, спрямовувалося на забезпечення статутної діяльності КНП та не порушувались умови, зазначені в ПКУ щодо неприбутковості.

Таку ж думку підтримують і податківці, які в ІПК ДПС України від 19.05.2021 № 1902/ІПК/99-00-21-02-02-06 зазначили, що наявність балансового прибутку не призведе до втрати статусу неприбутковості ЗОЗ-КНП. Головне — не порушувати вимог, установлених пп. 133.4.1 ПКУ. Обов’язковими умовами перебування КНП у статусі неприбуткової організації є, зокрема, заборона розподіляти доходи (прибутки) або їх частину серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних із ними осіб і використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Крім того, ЗОЗ-КНП є підприємствами комунального сектору економіки, а тому застосовують норми Положення № 1213, яке передбачає формування за рахунок отриманого прибутку фондів, з яких потім кошти використовують на поточні потреби КНП.

Також КНП, як комунальне підприємство, складає фінплан, за допомогою якого планує доходи й витрати та управляє ними, показуючи порядок розподілення та використання прибутку. Фінплан є документом, за допомогою якого можна легко довести правомірність отримання доходів і здійснення витрат, що відповідають статутній діяльності ЗОЗ.

 

Використані документи

ГКУ  Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV.

КУпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X.

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.

Закон про бухоблік — Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV.

Закон про гуманітарну допомогу — Закон України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 № 1192-XIV.

Закон № 851 — Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 № 851-IV.

Закон № 2155 — Закон України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 № 2155-VIII.

Інструкція № 291 — Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом МФУ від 30.11.1999 № 291.

Наказ № 469 — наказ МФУ «Про затвердження змін до форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації» від 28.04.2017 № 469.

Наказ № 553 — наказ МФУ «Про затвердження форм Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації» від 17.06.2016 № 553.

НП(С)БО 15 «Дохід» — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом МФУ від 29.11.1999 № 290.

НП(С)БО 16 «Витрати» — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом МФУ від 31.12.1999 № 318.

Положення № 1213 — Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затверджене наказом МФУ від 19.12.2006 № 1213.

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку