Статті

Ф

Формуємо інформацію для Звіту про рух грошових коштів

Однією з форм річної фінансової звітності є Звіт про рух грошових коштів. Як правильно порахувати рух коштів за видами діяльності установи, нічого не загубивши?

24 грудня, 2021
Тема:

Статтю взято з газети "Новий бухгалтерський облiк" № 12/2021

Софія Таран, експертка газети

Призначення звіту Звіт про рух грошових коштів — це звіт, який відображає надходження й витрати грошових коштів у результаті діяльності суб’єкта державного сектору у звітному періоді (абз. 12 п. 4 розд. І НС 101 «Подання фінансової звітності»).

Види діяльності У Звіті про рух грошових коштів наводять інформацію про рух грошових коштів за видами діяльності: операційна, інвестиційна та фінансова. Це вимагає виокремлення сум за певним видом діяльності навіть у випадку, коли рух грошових коштів відбувався в результаті однієї операції.

Усі види надходжень і витрат за видами діяльності наводять розгорнуто. У Звіті про рух грошових коштів знаходять своє відображення лише грошові операції, а негрошові — не наводять.

Таблична частина Звіту про рух грошових коштів складається з трьох розділів:

  • І «Рух коштів у результаті операційної діяльності»;
  • ІІ «Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності»;
  • ІІІ «Рух коштів у результаті фінансової діяльності».

У кожному з указаних розділів наводять надходження коштів, їх витрачання та розраховують чистий рух коштів за видами діяльності. Які саме господарські операції належать до кожного виду діяльності, демонструє рис. 1.

Види діяльності бюджетної установи

Джерела інформації Інформацію про рух грошових коштів установи відображають, використовуючи рахунки бухобліку 22 «Готівкові кошти та їх еквіваленти» та 23 «Грошові кошти на рахунках». Пригадаймо їхню характеристику за допомогою табл. 1.

Таблиця 1. Рахунки обліку грошових коштів

Рахунки / субрахунки

Характеристика згідно з Порядком № 1219

22 «Готівкові кошти та їх еквіваленти»

2211 «Готівка у національній валюті»

Призначений для обліку готівки в національній валюті, що міститься в касі суб’єкта державного сектору

2212 «Готівка в іноземній валюті»

Призначений для обліку готівки в іноземній валюті за кожним видом валюти окремо, що міститься в касі суб’єкта державного сектору

2213 «Грошові документи у національній валюті»

Призначений для обліку грошових документів у національній валюті

2214 «Грошові документи в іноземній валюті»

Призначений для обліку грошових документів в іноземній валюті

2215 «Грошові кошти в дорозі у національній валюті»

Призначений для обліку коштів, які перераховані в останні дні місяця на реєстраційні / поточні рахунки, але будуть зараховані в наступному місяці

2216 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті»

Призначений для обліку коштів в іноземній валюті, які перераховані в останні дні місяця на реєстраційні / поточні рахунки, але будуть зараховані в наступному місяці

23 «Грошові кошти на рахунках»

2311 «Поточні рахунки в банку»

Призначений для обліку грошових коштів, що містяться на рахунках у банку та можуть бути використані для поточних операцій

2312 «Інші поточні рахунки в банку»

Призначений для обліку грошових коштів, що містяться на рахунках у банку та призначені для переказів підвідомчим установам, а також для обліку інших надходжень, не відображених на субрахунку 2311

2313 «Реєстраційні рахунки»

Призначений для обліку грошових коштів, що містяться на рахунках в органах Казначейства та можуть бути використані для поточних операцій

2314 «Інші рахунки в Казначействі»

Призначений для обліку інших надходжень грошових коштів, що містяться на рахунках в органах Казначейства та не відображені на субрахунку 2313, зокрема грошових коштів для виплати працівникам допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю; коштів, виділених із бюджету розпоряднику бюджетних коштів для подальшого їх розподілення та перерахування на реєстраційні рахунки

2315 «Рахунки для обліку депозитних сум»

Призначений для обліку коштів, які надходять у тимчасове розпорядження розпорядників бюджетних коштів і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням

Суми, відображені на зазначених субрахунках, узагальнюють у меморіальних ордерах № 1, № 2 та № 3. Заповнюють меморіальні ордери на підставі первинних документів. Меморіальний ордер № 1 заповнюють на підставі щоденних звітів касира, а меморіальні ордери № 2 та № 3 — на підставі щоденних виписок із відповідного рахунку з усіма підтвердними документами.

У меморіальному ордері № 1 (Накопичувальна відомість за касовими операціями) відображають усі надходження та витрачання готівкових коштів у касі установи (обороти за рахунком 22). Якщо в установі здійснюють касові операції в національній та іноземній валюті, то складають окремі меморіальні ордери для кожного виду валюти. Пам’ятаємо, що оскільки операції з надходження готівкових коштів з реєстраційних (поточних) рахунків до каси установи та з унесення готівки з каси на реєстраційні (поточні) рахунки також відображають у меморіальному ордері № 2 або № 3, то під час перенесення підсумків руху коштів у касі з меморіального ордера № 1 до книги «Журнал-головна» ці обороти виключають.

Призначенням меморіального ордера № 2 (Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України) є відображення в обліку операцій з надходження на рахунок установи асигнувань і здійснення касових видатків загального фонду. Складають цей меморіальний ордер окремо за кожним реєстраційним (іншим, поточним) рахунком установи, якщо їх декілька. Якщо в установі відбувається рух коштів загального фонду в іноземній валюті, то його відображають в окремому ордері.

Інформацію про рух грошових коштів за спеціальним фондом бюджетної установи узагальнюють у меморіальному ордері № 3 (Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкритих в органах Казначейства (установах банків)). Якщо установа має декілька рахунків за спеціальним фондом, то для кожного рахунку потрібно відкрити окремий ордер. Так само в окремому меморіальному ордері відображають рух коштів в іноземній валюті.

Після відображення руху грошових коштів у меморіальних ордерах підсумкову інформацію переносять до книги «Журнал-головна». І саме з неї формують інформацію для складання фінансової звітності.

Баланс Залишки грошових коштів, наявних на початок і кінець звітного періоду, відображають у формі № 1-дс «Баланс» (табл. 2).

Таблиця 2. Інформація про грошові кошти в Балансі

Показник

Код рядка

Зіставлення рахунків / субрахунків Плану рахунків № 1203

Примітки

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в:

   

Вартість активів визначають відповідно до розд. І Порядку № 372

національній валюті, у тому числі в:

1160

Рядок 1161 + рядок 1162 + рядок 1163 + рядок 1164

До цієї статті не включається рядок 1165, про що наголошено в листі ДКСУ від 12.06.2017 № 14-08/468-9522

касі

1161

Субрахунок 2211 + субрахунок 2213

 

казначействі

1162

Субрахунок 2313 + субрахунок 2314 + субрахунок 2315

 

установах банків

1163

Субрахунок 2311 + субрахунок 2312 + субрахунок 2315

 

дорозі

1164

Субрахунок 2215

 

іноземній валюті

1165

Субрахунок 2212 + субрахунок 2214 + субрахунок 2216 + + субрахунок 2311 (у частині іноземної валюти) + субрахунок 2315 (у частині іноземної валюти)

 

Для заповнення цих статей Балансу достатньо інформації про залишки на відповідних субрахунках.

Звіт про рух грошових коштів Складністю під час заповнення Звіту про рух грошових коштів є те, що інформацію для заповнення відповідних рядків потрібно згрупувати за певними ознаками, а не перенести з певного субрахунку. При цьому доцільно вести картки аналітичного обліку, у яких накопичувати потрібну інформацію для заповнення відповідних рядків Звіту про рух грошових коштів. Яку саме інформацію слід наводити у відповідних статтях Звіту про рух грошових коштів згідно з Порядком № 307, подано в табл. 3.

Таблиця 3. Порядок складання Звіту про рух грошових коштів

Показники звіту

Код рядка

Пояснення щодо заповнення

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від обмінних операцій:

бюджетні асигнування

3000

Сума всіх отриманих надходжень, що їх обліковують на субрахунку 7011 «Бюджетні асигнування», за винятком асигнувань капітального характеру (вирахування з доходу звітного періоду), які обліковують у складі цільового фінансування (рахунок 54). Сума в цьому рядку відповідає сумі в рядку 2010 форми № 2-дс

надходження від надання послуг (виконання робіт)

3005

Кошти, отримані від надання робіт і послуг, а також реалізації виготовленої продукції, що їх обліковують на субрахунку 7111 «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)». Сума в цьому рядку відповідає сумі в рядку 2020 форми № 2-дс. Не враховують у цьому рядку суми ПДВ, акцизного податку та інших неподаткових надходжень, що надійшли на рахунок установи, але підлягають подальшому перерахуванню, а також суми отриманих авансів та суми помилково зарахованих надходжень

надходження від продажу активів

3010

Надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого), а також інші доходи, які обліковують на субрахунку 7211 «Доходи від реалізації активів». Сума в цьому рядку відповідає сумі в рядку 2030 форми № 2-дс

інші надходження від обмінних операцій

3015

Не включені в перелічені вище рядки надходження від обмінних операцій, які за своєю сутністю не можуть належати до інвестиційної та фінансової діяльності, що обліковують на субрахунку 7411 «Інші доходи за обмінними операціями». Сума в цьому рядку відповідає сумі в рядку 2050 форми № 2-дс

Надходження від необмінних операцій:

податкові надходження

3020

Бюджетні установи — розпорядники бюджетних коштів не заповнюють

неподаткові надходження

3025

трансферти, з них:

3030

Кошти трансфертів, отримані установою (і ті суми, які виділені для перерахування як трансферт, і ті суми, які отримані як трансферти)

кошти трансфертів, отримані від органів державного управління

3031

надходження до державних цільових фондів

3040

Бюджетні установи — розпорядники бюджетних коштів не заповнюють

інші надходження від необмінних операцій

3045

Не включені в перелічені вище рядки надходження від необмінних операцій, зокрема безоплатно отримані кошти, обороти касових надходжень за безоплатно отриманими активами, роботами (послугами) в натуральній формі, що їх обліковують на субрахунку 7511 «Доходи за необмінними операціями»

Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями

3050

Готівкові кошти та грошові документи, отримані в касу суб’єкта державного сектору, кошти в дорозі

Інші надходження

3090

Кошти, отримані в тимчасове розпорядження, які підлягають подальшому їх розподіленню, виплаті працівникам, перерахуванню за призначенням. Зазначають обороти за дебетом субрахунку 2315 «Рахунки для обліку депозитних сум»

Усього надходжень від операційної діяльності

3095

Підсумковий рядок надходжень (сума показників, зазначених у рядках 3000–3090)

Витрати за обмінними операціями:

витрати на виконання бюджетних програм

3100

У рядку показують використання коштів за рахунок асигнувань загального та спеціального фондів (крім касових витрат, що призвели до збільшення вартості необоротних активів), а також інші витрати, пов’язані з виконанням повноважень установи

витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

3110

Використання коштів за КЕКВ 2110, 2120, 2200, а також інші витрати, пов’язані з організацією та наданням послуг, виготовленням продукції, виконанням робіт

витрати з продажу активів

3115

Оплата послуг, пов’язаних із реалізацією активів, наприклад проведення експертної оцінки, транспортування, демонтажу, послуг сторонніх фахівців тощо

інші витрати за обмінними операціями

3120

Не включені в перелічені вище рядки суми використаних коштів на напрями операційної діяльності за обмінними операціями

Витрати за необмінними операціями:

трансферти, з них:

3125

Суми, які перераховано як трансферт

кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів

3126

інші витрати за необмінними операціями

3130

Не включені в перелічені вище рядки суми використаних коштів на напрями операційної діяльності за необмінними операціями, зокрема виплачені суми як соцзабезпечення, сплачені суми податкових, неподаткових та інших платежів на безповоротній основі, передбачених законодавством, обороти касових надходжень за безоплатно отриманими активами, роботами (послугами) в натуральній формі

Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями

3135

Використання готівкових коштів, грошових документів з каси суб’єкта державного сектору та зарахування коштів у дорозі на відповідні рахунки

Інші витрати

3180

Використання коштів, отриманих у тимчасове розпорядження, на подальше їх розподілення, виплату працівникам, перерахування за призначенням. Зазначають обороти за кредитом субрахунку 2315 «Рахунки для обліку депозитних сум»

Усього витрат від операційної діяльності

3190

Підсумковий рядок витрат від операційної діяльності (сума показників, зазначених у рядках 3100–3180)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

Розраховують як різницю між надходженнями (рядок 3095) та витратами (рядок 3190)

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від продажу:

фінансових інвестицій

3200

Надходження від продажу акцій або боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств

основних засобів

3205

Надходження коштів від продажу основних засобів, за винятком надходжень від продажу майна, які вважаються доходами відповідного бюджету

інвестиційної нерухомості

3210

Надходження коштів від продажу інвестиційної нерухомості

нематеріальних активів

3215

Надходження коштів від продажу нематеріальних активів

незавершених капітальних інвестицій

3220

Надходження коштів від продажу незавершених капітальних інвестицій

довгострокових біологічних активів

3225

Надходження коштів від продажу довгострокових біологічних активів

Надходження цільового фінансування

3230

Надходження коштів, які спрямовують на придбання (створення) необоротних активів

Інші надходження

3235

Інші надходження від інвестиційної діяльності, не включені до попередніх статей

Усього надходжень від інвестиційної діяльності

3240

Підсумковий рядок надходжень від інвестиційної діяльності (сума показників, зазначених у рядках 3200–3235)

Витрати на придбання:

фінансових інвестицій

3245

Витрати на придбання відповідних необоротних активів.

Сума витрат має відповідати обороту за кредитом рахунку 54

основних засобів

3250

інвестиційної нерухомості

3255

нематеріальних активів

3260

незавершених капітальних інвестицій

3265

довгострокових біологічних активів

3270

Інші витрати

3285

Інше використання коштів на інвестиційну діяльність, не включене до попередніх статей

Усього витрат від інвестиційної діяльності

3290

Підсумковий рядок витрат від інвестиційної діяльності (сума показників, зазначених у рядках 3245–3285)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

Розраховують як різницю між надходженнями (рядок 3240) та витратами (рядок 3290)

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

повернення кредитів

3300

Надходження коштів у результаті повернення раніше наданих установою кредитів

отримання позик

3305

Надходження коштів у результаті утворення боргових зобов’язань: отримання позик, видачі векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов’язань, не пов’язаних з операційною й інвестиційною діяльністю

отримання відсотків (роялті)

3310

Надходження коштів у результаті отримання відсотків, роялті, дивідендів, операцій з кредитування й надання гарантій та коштів, які отримують розпорядники бюджетних коштів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг

Інші надходження

3340

Інші надходження грошових коштів від фінансової діяльності за обмінними операціями

Усього надходжень від фінансової діяльності

3345

Підсумковий рядок надходжень від фінансової діяльності (сума показників, зазначених у рядках 3300–3340)

Витрати на:

надання кредитів

3350

Витрачені кошти на надання кредитів

погашення позик

3355

Витрачені кошти для погашення отриманих позик

сплату відсотків

3360

Кошти, використані на сплату відсотків за користування кредитами та іншими запозиченнями

Інші витрати

3380

Витрати, які не знайшли свого відображення в попередніх рядках розділу

Коригування

3385

Бюджетні установи — розпорядники бюджетних коштів не заповнюють

Усього витрат від фінансової діяльності

3390

Підсумковий рядок витрат від фінансової діяльності (сума показників, зазначених у рядках 3350–3385)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3395

Розраховують як різницю між надходженнями (рядок 3345) та витратами (рядок 3390)

Чистий рух коштів за звітний період

3400

Підсумковий рядок руху коштів в установі (сума рядків 3195, 3295 та 3395)

Залишок коштів на початок року

3405

Рядок заповнюють на підставі даних Балансу (форма № 1-дс), рядки 1160, 1165, 1170, 1175 графа 3

Залишок коштів отриманий

3410

Сума грошових коштів минулого звітного періоду (року), яка отримана від суб’єкта державного сектору відповідно до законодавства України у звітному періоді та не може бути віднесена на збільшення надходжень звітного періоду

Залишок коштів перерахований

3415

Сума грошових коштів минулого звітного періоду (року), яка перерахована відповідно до законодавства України у звітному періоді (повернена суб’єкту державного сектору, що надав ці кошти, тощо) та не є використанням цих коштів, а також не може бути віднесена на зменшення надходжень звітного періоду

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3420

Сума збільшення або зменшення (наводять у дужках або зі знаком «–») залишку грошових коштів у результаті перерахунку іноземної валюти в разі зміни валютних курсів протягом звітного періоду

Залишок коштів на кінець року

3425

Рядок заповнюють на підставі даних Балансу (форма № 1-дс), рядки 1160, 1165, 1170, 1175 графа 4

Навівши інформацію про грошові кошти у фінансовій звітності установи, не забудьте перевірити порівнянність відповідних показників, яку наведено в Методрекомендаціях № 1170.

Календар

На цьому тижні
подій немає

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку