Статті

Н

Новий звіт — № 3-борг (місячна) «Звіт про заборгованість з оплати праці»: правила заповнення у 2021 році

Починаючи зі звіту за січень 2021 року (не пізніше 08.02.2021 р.) потрібно подавати нову форму № 3-борг «Звіт про заборгованість з оплати праці», яку затверджено наказом Держстату від 21.07.2020 р. № 222. Розберемося, як її заповнювати та коли подавати.

Чим затверджено звіт, строки подання

Форму № 3-борг «Звіт про заборгованість з оплати праці» затверджено наказом Держстату від 21.07.2020 р. № 222.

Форму № 3-борг слід подавати щомісяця у той же строк, що і місячну форму № 1-ПВ «Звіт із праці» (про її заповнення читайте на с. 12). Граничний термін подання звіту — 7 число місяця, наступного за звітним періодом. Якщо цей термін припадає на вихідний (святковий чи неробочий) день, останнім днем подання звіту є перший після нього робочий день. Усі терміни подання у 2021 році див. у «ЗКС», № 1/2021, с. 38.

Цей звіт подають не всі підприємства, а відібрані Держстатом відповідно до критеріїв кількості працівників за видами діяльності, вказаних у табл. 3 в «ЗКС», № 1/2021,с. 40.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Підприємство, яке відібране для звітування з питань заборгованості, але не має заборгованості з виплати заробітної плати та виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, або повністю розрахувалося з працівниками із заробітної плати та допомог у звітному періоді, підтверджує відсутність боргу шляхом щомісячного подання звіту з проставлянням у рядку 2000 розділу 1 позначки «√» до кінця звітного року.

Вперше цей звіт слід подавати після закінчення січня 2021 року не пізніше 8 лютого 2021 року (діє святково-вихідне перенесення). Нюанс: звіт подають не за місяць, а на 1-ше число місяця, наступного після звітного періоду, — це зазначають у реквізиті, що розміщений під назвою форми.

Подати звіт з питань заборгованості можна в електронному або паперовому вигляді. Звітування в електронному вигляді здійснюється відповідно до Порядку подання електронної звітності до органів державної статистики, затвердженого наказом Держкомстату від 12.01.2011 р. № 3 або через сервіс «Кабінет респондента», який розміщено на офіційному вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua). Подання звітності в електронній формі відбувається автоматично у зручний для складача час в будь-якій з найпоширеніших бухгалтерських програм. Респонденти можуть отримати перелік програмного забезпечення, а також інші відомості на офіційному вебсайті Держстату в розділі «Для респондентів»  «Електронна звітність».

Можна подати звіт у паперовому вигляді до територіального органу державної статистки особисто або завчасно надіслати поштою, щоб звіт потрапив до органу державної статистки не пізніше останнього дня подання.

У формі наводяться дані про суми невиплачених нарахувань з оплати праці, кількість працівників, яким заборгували ці виплати, а також суми невиплаченої допомоги з тимчасової втрати працездатності, включаючи оплату перших 5 днів хвороби.

При цьому заборгованістю з виплати заробітної плати є сума нарахованої заробітної плати, не виплачена працівникам упродовж наступного місяця після встановленої на підприємстві, в установі, організації (далі — підприємства) дати її виплати.

Джерелами інформації для заповнення форм є первинні облікові документи підприємств, документи бухгалтерського обліку (особові рахунки працівників, Головна книга, Касова книга тощо) та фінансової звітності, передбачені чинним законодавством.

З методологічними положеннями можна ознайомитися на офіційному вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі «Методологія та класифікатори»  «Статистична методологія»  «Ринок праці».

Нюанси заповнення

Форма № 3-борг складається із двох розділів:

Розділ 1. «Інформація про відсутність заборгованості з оплати праці»;

Розділ 2. «Обсяги заборгованості з оплати праці на підприємстві (установі, організації)».

Також форма № 3-борг містить пояснення щодо основної причини відхилення суми заборгованості за розрахунками з оплати праці більше чи менше 25 % порівняно з попереднім періодом.

При заповненні звіту можна користуватися також Роз’ясненнями щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) «Звіт про заборгованість з оплати праці», затвердженими 12.08.2020 р. № 19.1.2-12/23-20 (далі — Роз’яснення).

Заповнюємо розділ 1 У разі відсутності на підприємстві заборгованості з виплати заробітної плати та виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності у розділі 1 у рядку 2000 треба поставити позначку «√», а всі інші рядки форми не заповняти.

Заповнюємо розділ 2 У розділі 2 «Обсяги заборгованості з оплати праці страхування на підприємстві (установі, організації)» дані заповнюються станом на 1 число місяця, наступного після звітного періоду.

У рядку 2010 відображається загальна сума не виплаченої працівникам заробітної плати, строк виплати якої минув до 1 числа місяця, наступного за встановленим місяцем здійснення розрахунків з працівниками (у тис. грн з одним десятковим знаком).

Наприклад, якщо звіт за формою № 3-борг складений на 1 травня, то у звіті заповнюють інформацію про суму повністю або частково не виплачених нарахувань з оплати праці за січень–березень звітного року та попередні періоди (звітного та попередніх років). У вперше заповненому звіті, складеному на 1 лютого 2021 року, заповнюють інформацію про суму повністю або частково не виплачених нарахувань з оплати праці за місяці до 1 січня 2021 року (грудень 2020 року, листопад 2020 і т. д.).

Якщо строк виплати заробітної плати встановлено у тому самому місяці, за який вона нарахована, у випадку її невиплати до кінця звітного місяця ця сума не є заборгованою, тобто, якщо у колективному договорі строк виплати заробітної плати встановлено 30 числа, а заробітна плата за січень 2021 року станом на 1 лютого 2021 року не виплачена, то ця сума у звіті станом на 1 лютого 2021 року не враховується, а у випадку її невиплати впродовж лютого зазначається у звіті станом на 1 березня.

Інформація щодо нарахованих, але не виплачених нарахувань з оплати праці стосується всіх категорій працівників, а саме: штатних працівників; працівників, які працюють за сумісництвом; осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами (у тому числі фізичних осіб — підприємців); звільнених працівників, поновлених на посаді за рішенням суду та інших осіб, яким було здійснено нарахування з оплати праці та з якими не здійснено своєчасні розрахунки.

Сума боргу включає не виплачені працівникам нарахування: заробітну плату (основну та додаткову), інші заохочувальні та компенсаційні виплати, строк виплати яких минув до кінця звітного періоду (рахунки 47, 66, 81, або якщо підприємство використовує спрощений План рахунків — рахунки 47, 66; для бюджетних установ — рахунки 66, 67, 65).

Не належать до заборгованості:

  • суми обов’язкових для всіх працівників відрахувань із заробітної плати згідно з чинним законодавством (наприклад: ПДФО, ВЗ);
  • суми заборгованої заробітної плати, яка своєчасно не отримана з вини працівника (депонована заробітна плата).

Тобто суму заборгованості вказуємо в «чистій» сумі, що належить працівникові «на руки», а не в сумі нарахування.

Відображена у рядку 2010 сума узгоджується з показником простроченої кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці на відповідну дату.

У рядку 2020 відображається заборгованість із виплати заробітної плати за попередні роки (у тис. грн з одним десятковим знаком). Наприклад, у звіті за січень 2021 року сума станом на 1 лютого 2021 року дорівнює сумі, зазначеній у рядку 2010, оскільки строк виплати заробітної плати за січень ще не настав. У наступних звітах сума у цьому рядку зменшується, якщо здійснювалися виплати у відповідному місяці звітного періоду в рахунок погашення заборгованості за попередні роки (за 2020 рік і попередні).

У рядку 2030 відображається кількість усіх працівників (штатних працівників, тих, які працюють за сумісництвом, за цивільно-правовими договорами, звільнених працівників, поновлених на посаді за рішенням суду, та інших осіб, яким нараховано заробітну плату) (вказуємо осіб у цілих числах), яким своєчасно не виплачено заробітну плату, строк виплати якої минув до кінця звітного періоду.

У рядку 2040 відображається сума заборгованості з виплат працівникам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності як за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, так і за рахунок коштів підприємства з оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, з урахуванням непрацездатності, пов’язаної з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням (у тис. грн з одним десятковим знаком). У цей рядок включається також заборгованість із виплати допомоги по вагітності та пологах, а також на поховання.

У рядку 2050 наводяться дані про заборгованість із виплати заробітної плати (у тис. грн з одним десятковим знаком), яка фінансується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (КЕКВ 2111 «Заробітна плата»), та компенсаційних виплат, передбачених Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-XII (КЕКВ 2710 «Виплата пенсій і допомоги»).

Після заповнення розділу 2 потрібно (у довільній формі) пояснити причину відхилення на 25 % і більше (+/−) порівняно з попереднім періодом суми заборгованості з виплати заробітної плати (показник рядка 2010). Якщо відхилення не було, пояснення не заповнюються.

Зверніть увагу на нововведенняна електронному бланку форми є поле «Звіт подається з нульовими показниками», якщо у цьому полі проставити відмітку «√», то всі інші показники звіту не заповнюються (крім ПІБ керівника (власника) та/або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації, телефону та адреси електронної пошти).

Перевірка Правильність даних, наведених у заповненій вами формі, можна перевірити шляхом проведення арифметичного контролю, приклади якого наводяться також у п. 6 розд. І Роз’яснень:

  • якщо рядок 2000 не заповнений, то обов’язково заповнюються рядки 2010−2050 чи хоча б рядок 2040;
  • якщо рядок 2000 = «так», то рядки 2010−2050 не заповнюються;
  • рядок 2010 > або = рядку 2020;
  • рядок 2010 (у звіті на 1 лютого) = рядку 2020;
  • рядок 2010 > або = рядку 2050;
  • якщо рядок 2010 > 0, то рядок 2030 > 0;
  • якщо рядок 2010 > 0 або 2040 > 0, то рядок 2000 не заповнюється.

Бажаємо вдалого звітування!

Календар бухгал­тера
Завтра

Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів за 2020 рік (форма № 10-ПІ)

ПДФО та ВЗ з нарахованого, але не виплаченого доходу за січень 2021 року

Авансовий внесок з туристичного збору за лютий 2021 року

01.03.21

Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2020 рік

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку