Статті

Б

Безоплатно одержані основні засоби: оприбутковуємо та обліковуємо

На підставі рішення міської ради на баланс нашого ЗОЗ-КНП передано медичне обладнання в повне господарське відання на безоплатній основі. За супровідними документами його первісна вартість становить 76 000,00 грн, а сума нарахованого зносу на момент передання — 42 000,00 грн. Як правильно відобразити в бухобліку оприбуткування такого майна, за якою вартістю та які особливості його подальшого обліку?

03 вересня, 2020
Тема:

Статтю взято з газети "Медична бухгалтерія" № 17/2020

Лідія Безкоровайна, експерт газети

Щоби правильно відобразити господарську операцію в бухобліку, потрібно зрозуміти її економічну сутність. Тому звернімось до ГКУ1, у ст. 136 якого зазначено, що право господарського відання є речовим правом суб’єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочності розпоряджатися щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених ГКУ та іншими законами. Тож розуміємо, що одержане таким чином майно не є внеском у статутний капітал підприємства, а є безоплатно одержаним основним засобом.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

Бухоблікова нормативка Звернімось тепер до нормативних документів, які регламентують ведення обліку основних засобів на підприємстві. Такими документами є:

1) Положення № 12132;

Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затверджене наказом МФУ від 19.12.2006 р. № 1213.

2) П(С)БО 7 «Основні засоби»3;

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом МФУ від 27.04.2000 р. № 92.

3) Методрекомендації № 5614.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом МФУ від 30.09.2003 р. № 561.

Почнемо з Положення № 1213, оскільки воно стосується саме комунальних підприємств і розділ ІІІ в ньому присвячений саме обліку активів. У цьому розділі зазначено таке:

ЦИТАТА. «Отримання (з балансу на баланс) державними (казенними) та комунальними підприємствами з метою формування статутного капіталу за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, або органу місцевого самоврядування у випадках, передбачених законодавством, цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівлі, споруди, у тому числі об’єкти незавершеного будівництва, приміщення), іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств, житлового фонду та інших об’єктів соціальної інфраструктури відображається за дебетом рахунків обліку цих активів і кредитом:

 • рахунку 13 Знос (амортизація) необоротних активів — на суму зносу отриманих об’єктів;
 • рахунку 46 Неоплачений капітал — на суму залишкової вартості отриманих об’єктів;
 • субрахунку 425 Інший додатковий капітал — на залишкову вартість отриманих об’єктів, якщо активи передаються до внесення змін в статутні документи (до моменту внесення відповідних змін). Для цілей бухгалтерського обліку до зазначених активів застосовується порядок обліку, передбачений до активів, що надходять як внесок засновника до статутного капіталу.

Формування статутного капіталу у випадку, коли активи були попередньо внесені з метою його формування за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, або органу місцевого самоврядування, що обліковуються на субрахунку 425 Інший додатковий капітал після внесення змін в статутні документи, відображається за дебетом цього субрахунку і кредитом субрахунку 401 Статутний капітал».

(п. 3 розд. ІІІ Положення № 1213)

Отже, як бачимо, у цьому пункті зазначено особливості оприбуткування необоротних активів, які засновник вносить у комунальне підприємство з метою формування статутного капіталу. Такий підхід оприбуткування необоротних активів відрізняється від підходу, який застосовують підприємства некомунальної та недержавної форми власності згідно з вимогами абз. 2 п. 10 П(С)БО 7 «Основні засоби». Тож цю особливість обліку в комунальних підприємствах обов’язково слід врахувати.

А от про відображення в обліку безоплатно одержаних основних засобів у Положенні № 1213 не йдеться, тож робимо висновок, що в цьому питанні потрібно дотримуватись загальних вимог П(С)БО 7 «Основні засоби», тобто якихось особливостей для комунальних підприємств у цьому питанні не передбачено, принаймні законодавством не врегульовано. Якщо, звичайно, немає якогось місцевого порядку, який би регулював це питання.

Справедлива вартість У п. 10 П(С)БО 7 «Основні засоби» зазначено, що первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їхній справедливій вартості на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених п. 8 П(С)БО 7 «Основні засоби».

ЦИТАТА. «Справедлива вартість — сума, за якою можна продати актив або оплатити зобов’язання за звичайних умов на певну дату. Справедливу вартість має визначити комісія з оприбуткування основних засобів».

(абз. 19 п. 4 П(С)БО 7 «Основні засоби»)

Часто під час оприбуткування безоплатно одержаних основних засобів справедливу вартість можна визначити за супровідними первинними документами. Однак у деяких випадках таку вартість потрібно буде визначати самостійно.

Визначає справедливу вартість безоплатно одержаного основного засобу спеціально створена в КНП комісія. Орієнтиром під час визначення слугуватиме вартість, зазначена в супровідних документах.

Так, якщо КНП безоплатно отримує новий об’єкт основних засобів, то вартість, зазначену в первинних документах, можна вважати справедливою. А от що стосується безоплатного одержання основних засобів, які вже були у використанні та мають нараховану суму зносу (як у запитанні читача), то за основу для визначення справедливої вартості такого об’єкта можна взяти його залишкову вартість, однак вона не обов’язково буде відповідати справедливій. Адже в додатку до П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств»5 зазначено, що справедлива вартість основних засобів має відповідати:

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств», затверджене наказом МФУ від 07.07.1999 р. № 163.
 • для землі та будівлі — ринковій вартості;
 • для машин та устаткування — ринковій вартості. Якщо немає даних про ринкову вартість — відновлювальній вартості (сучасній собівартості придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцінки;
 • для інших основних засобів — відновлювальній вартості (сучасній собівартості придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцінки.

Тож зазначені в супровідних документах суми первісної вартості та нарахованого зносу принаймні будуть використані для розрахунку ступеня зносу отриманого основного засобу, що дозволить достовірно визначити справедливу вартість об’єкта.

Якщо підприємству важко самостійно визначити справедливу вартість безоплатно одержаного основного засобу, то можна скористатись послугами незалежного оцінювача. Він виконає цю процедуру й надасть відповідний звіт про оцінку майна, в якому буде зазначено вартість об’єкта основних засобів.

І ще одним аргументом, що підтверджує необхідність визначити справедливу вартість безоплатно одержаного необоротного активу, є П(С)БО 15 «Дохід»6. Зрозуміло, що безоплатно одержані підприємством активи мають бути визнані в обліку доходом. У п. 21 П(С)БО 15 «Дохід» зазначено, що дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню. Якщо безоплатно отриманий актив забезпечує надходження економічних вигід протягом кількох звітних періодів, то доходи визнаються на систематичній основі (наприклад, у сумі нарахованої амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом МФУ від 29.11.1999 р. № 290.

Отже, отримуючи безоплатно об’єкт необоротних активів, який уже був у використанні і в супровідних документах якого зазначено його первісну вартість та суму нарахованого зносу, пам’ятайте, що на облік потрібно поставити такий об’єкт не за первісною чи залишковою вартістю, а за справедливою вартістю, а суму нарахованого зносу на баланс підприємства зараховувати не потрібно!

Бухоблік У Методрекомендаціях № 561 зазначено, що на справедливу вартість безоплатно одержаних об’єктів основних засобів збільшується сальдо додаткового капіталу (п. 13). Для цього застосовують субрахунок 424 «Безоплатно одержані необоротні активи».

В Інструкції № 2917 зазначено, що субрахунок 424 призначений для відображення вартості необоротних активів, безоплатно одержаних підприємством від інших осіб. Залишок додаткового капіталу на цьому субрахунку зменшується на суму визнаного доходу протягом строку корисного використання безоплатно одержаних об’єктів необоротних активів (окрім землі) та після вибуття таких активів і землі.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291.

Дохід від безоплатно одержаних основних засобів відображають на субрахунку 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів». Згідно з Інструкцією № 291 на цьому субрахунку узагальнюють інформацію про доходи від безоплатно одержаних необоротних активів, фінансових інвестицій та цільового фінансування капітальних інвестицій. Дохід від цільового фінансування капітальних інвестицій та безоплатно одержаних необоротних активів, що підлягають амортизації, визначають у сумі, пропорційній сумі амортизації відповідних активів, одночасно з її нарахуванням. Дохід від безоплатно одержаних земельних ділянок і фінансових інвестицій визнають під час їх вибуття.

І, нарешті, звернімось до кореспонденції рахунків з обліку основних засобів, наведеної в додатку до Методрекомендацій № 561. У п. 19 наведено господарську операцію з відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів: Дт 10 — Кт 424.

Про зарахування на баланс суми зносу безоплатно одержаних основних засобів там не йдеться взагалі.

Що стосується відображення вартості безоплатно одержаного активу на рахунку 10 без рахунку 15 зазначимо, що якщо в підприємства виникають витрати на доставку такого основного засобу, його установлення, монтаж та інші витрати, то, без сумніву, потрібно використовувати субрахунок 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів», а вже потім, сформувавши первісну вартість об’єкта основних засобів згідно з вимогами П(С)БО 7 «Основні засоби», зарахувати її на рахунок 10.

Безоплатно одержані основні засоби підлягають амортизації, яку починають нараховувати з місяця, наступного за місяцем, в якому об’єкт став придатним для корисного використання (п. 29 П(С)БО 7 «Основні засоби»). Використовують для цього метод нарахування амортизації, визначений обліковою політикою КНП. Одночасно з нарахуванням амортизації зменшують залишок додаткового капіталу, визнаючи дохід.

І наостанок розглянемо приклад про відображення в обліку безоплатно одержаного основного засобу. За основу візьмемо запитання читача.

Приклад 1. На підставі рішення міської ради на баланс ЗОЗ-КНП передано медичне обладнання в повне господарське відання на безоплатній основі. За супровідними документами його первісна вартість становить 76 000,00 грн, а сума нарахованого зносу на момент передання — 42 000,00 грн.

Комісія, створена наказом керівника КНП, визначила справедливу вартість безоплатно одержаного медичного обладнання в сумі 35 000,00 грн. Крім того, КНП оплатило послуги із транспортування та налагодження медичного обладнання сторонньою організацією в сумі 1 800,00 грн, у тому числі ПДВ — 300,00 грн. Медичне обладнання введено в експлуатацію, його планують використовувати лише для надання послуг, звільнених від оподаткування ПДВ.

У наступному місяці після введення в експлуатацію медобладнання нараховано його амортизацію в сумі 510,00 грн (сума умовна). Це медичне обладнання визнано об’єктом загальновиробничого призначення (рахунок 91).

Відображення цих господарських операцій у бухобліку наведено в табл. 1.

Таблиця 1. Бухоблік безоплатного отримання основного засобу

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

дебет

кредит

1. Отримано безоплатно медичне обладнання

152

424

35 000,00

2. Відображено витрати на транспортування та налагодження медичного обладнання

152

685

1 500,00

3. Відображено податковий кредит із ПДВ

641

685

300,00

4. Введено в експлуатацію медичне обладнання (35 000,00 + 1 500,00 = 36 500,00)

104

152

36 500,00

5. Нараховано «компенсувальні» податкові зобов’язання з ПДВ

104

641

300,00

6. Нараховано амортизацію медичного обладнання:

 • якщо КНП для обліку витрат застосовує лише рахунки класу 9

91

131

510,00

 • якщо КНП для обліку витрат одночасно застосовує рахунки класу 8 та класу 9

831

131

91

831

7. Визнано дохід від безоплатно одержаного медичного обладнання в сумі, пропорційній нарахованій амортизації (35 000,00 : 36 800,00 × 510,00 = 485,05)

424

745

485,05

Далі сума нарахованої амортизації медичного обладнання загальновиробничого призначення має бути розподілена і включена в собівартість наданих медичних послуг на субрахунок 903. У кінці звітного періоду рахунки доходів і витрат будуть списані на фінансові результати кореспонденцією рахунків Дт 791 — Кт 903 та Дт 745 — Кт 793.

Якщо безоплатно одержаний об’єкт основних засобів у результаті експлуатації став непридатним для використання та вирішено його списати — як правильно це відобразити в обліку? Розглянемо приклад 2.

Приклад 2. ЗОЗ-КНП зарахував на баланс безоплатно одержаний об’єкт основних засобів — медичне обладнання за справедливою вартістю 30 000,00 грн. Через певний час медобладнання стало непридатним для використання. Комісія підприємства дійшла висновку про неможливість використовувати це обладнання та недоцільність його ремонту, тож його вирішили списати.

Під час експлуатації обладнання було нараховано амортизацію та визнано дохід у сумі 22 000,00 грн. Амортизацію відображали на рахунку 91.

Як у бухгалтерському обліку відобразити ці господарські операції, розглянемо в табл. 2.

Таблиця 2. Бухоблік списання безоплатно отриманого основного засобу

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

дебет

кредит

1. Списано суму нарахованого зносу

131

104

22 000,00

2. Списано залишкову вартість ліквідованого медичного обладнання (30 000,00 – 22 000,00 = 8 000,00):

 • якщо КНП для обліку витрат застосовує лише рахунки класу 9

976

104

8 000,00

 • якщо КНП для обліку витрат одночасно застосовує рахунки класу 8 та класу 9

85

104

976

85

3. Визнано дохід від безоплатно одержаного медичного обладнання в сумі ненарахованої амортизації (30 000,00 – 22 000,00 = 8 000,00)

424

745

8 000,00

4. У кінці звітного періоду списано на фінансові результати:

 • витрати

793

976

8 000,00

 • дохід

745

793

8 000,00

У результаті ліквідації можуть бути оприбутковані певні активи. Порядок відображення такого оприбуткування дивіться в газеті «Медична бухгалтерія», № 12/2019, с. 31.

Календар бухгал­тера
Завтра

Податкова декларація з ПДВ за серпень 2020 року

Декларація з акцизного податку за серпень 2020 року

Звіт з ЄСВ за формою № Д4 за серпень 2020 року

Податкова декларація з плати за землю

Вверх
Закрыть
Замовити зворотній дзвінок
Буде виконано оформлення передплати на обране видання
Телефон
Оформити
Повернутися
Закрыть
Вибачте, на обраний вами період передплата не здійснюється. Для того щоб задати своє питання телефонуйте на наші контактні телефони або скористайтеся формою зворотного зв'язку